:

Vad är Anhörigfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Anhörigfullmakt?
 2. Hur får man Anhörigbehörighet?
 3. Hur skaffar man en framtidsfullmakt?
 4. Hur skriver man en giltig fullmakt?
 5. Kan man skriva en fullmakt själv?
 6. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 7. Kan man ge fullmakt med BankID?
 8. Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?
 9. Kan man göra en egen fullmakt?
 10. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 11. Kan man ha fullmakt på 1177?
 12. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 13. Vilka olika typer av fullmakter finns det?
 14. Kan min fru bevittna min namnteckning?
 15. När gäller inte en fullmakt?

Vad är Anhörigfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Framtidsfullmakten innebär att, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan göra det.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt som är framtagen av Svenska Bankföreningen.

Hur får man Anhörigbehörighet?

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel att betala räkningar.

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagsekonomin och med enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa.

Hur skaffar man en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om fullmakt hittar du i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) kompetens att sluta avtal och företa rättshandlingar för någon annans räkning (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).

Kan man skriva en fullmakt själv?

Om en person inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av den, kan personen ändå lämna fullmakt. Villkoret är att fullmakten måste bevittnas av två personer. Sedan kan antingen fullmaktsgivaren eller ombudet gå till ett apotek och få fullmakten registrerad.

Fullmaktsgivarens legitimation ska visas upp när blanketten lämnas in. Om det är fullmaktstagaren som lämnar in blanketten ska även hen visa upp legitimation.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Kan man ge fullmakt med BankID?

Ibland kan det vara praktiskt att låta någon annan sköta dina relationer med Telia. Då behövs en fullmakt.

Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?

Jag hjälper min pappa med olika saker som att betala räkningar, kommunicera med hyresvärden och kontakter med olika myndigheter. Jag använder en generell fullmakt som min pappa skrev för många år sedan och den funkar hur bra som helst. Frånsett i början har vi inte haft några bekymmer och jag kan idag utan några problem hjälpa min pappa med det mesta. Nu börjar min pappa bli lite rörig och minnet sviker honom allt oftare. När jag läst på har jag förstått att jag sannolikt kommer att behöva en framtidsfullmakt inom en snar framtid. Eftersom den vanliga fullmakten fungerar bra undrade jag om det är möjligt att ”göra om” den fullmakten till en framtidsfullmakt genom att skriva på något tillägg eller liknande? Kan man t ex bara skriva framtidsfullmakt på eller något liknande och att min pappa därefter skriver under igen. Tacksam för svar / Johnny

Kan man göra en egen fullmakt?

Om du själv inte har möjlighet att sköta dina bankärenden kan du utse någon att göra det för din räkning. Det gör du genom att skriva en fullmakt.

En vanlig fullmakt fungerar bra så länge du själv har förmåga att sköta din ekonomi och kan övervaka och kontrollera den du utser till fullmaktshavare. Men om du blir sjuk så att du inte längre har förmågan att hantera dina bankärenden själv, finns det andra alternativ. Läs mer på sidan Hjälp med bankärenden.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fullmakter fyller en viktig funktion. En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en särskilt utsedd person har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Det är av vikt med ett sådant förfarande, exempelvis om jag själv inte har möjlighet att sköta mina bankärenden.

Kan man ha fullmakt på 1177?

Du kan ge fullmakt till en närstående genom att logga in på Mina Recept och klicka på Ge fullmakt till någon (Bank-ID krävs för inloggning). Där väljer du vem som ska få fullmakt och hur länge den ska gälla. Fullmakten registreras automatiskt hos E-hälsomyndigheten och gäller på alla apotek. 

Den som hämtar ut recept via fullmakt på vår webbplats kan själv välja leveransadress. Adressen anges i samband med betalning.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Vilka olika typer av fullmakter finns det?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

Kan min fru bevittna min namnteckning?

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Er­kän­nan­de av fa­der­skap
 • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

Det är också van­ligt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­ti­ve rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­digt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­ligt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

När gäller inte en fullmakt?

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Er­kän­nan­de av fa­der­skap
 • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

Det är också van­ligt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­ti­ve rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­digt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­ligt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.