:

Hur kollar man upp ett utländskt företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man upp ett utländskt företag?
 2. Kan man registrera ett företag utomlands?
 3. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 4. Hur får man reda på organisationsnummer?
 5. Vad är ett utländskt bolag?
 6. Kan man starta företag med samordningsnummer?
 7. Vad gäller för ett svenskt företag vid handel med företag i länder utanför EU?
 8. Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?
 9. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 10. Vad betyder 16 i organisationsnummer?
 11. Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 12. Måste man registrera en filial?
 13. Måste man registrera filial?
 14. Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?
 15. Kan utlänningar starta företag i Sverige?

Hur kollar man upp ett utländskt företag?

En ekonomisk aktör ska endast inneha ett Eori-nummer inom unionen. Ansökan om Eori-nummer är helt kostnadsfri. De flesta Eori-ansökningar hanteras automatiskt inom en timme, men vissa ansökningar faller ut för manuell handläggning och hanteras då inom en vecka.

Den som är etablerad i Sverige och ansöker om Eori-nummer för en svensk eller utländsk ekonomisk aktörs räkning behöver identifiera sig med bank-id. För den som ansöker för egen eller annan aktörs räkning och som inte är etablerad i Sverige finns inte krav på bank-id och ansökan kommer då att handläggas manuellt.

När Eori-nummer tilldelas sker registrering i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Eori-nummer som tilldelas i Sverige består av landskoden SE + 10 siffror; till exempel SE1234567890. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnumret och för enskilda firmor är det personnumret. Mer finns att läsa nedan, under När behövs Eori-nummer.

Kan man registrera ett företag utomlands?

 • starta företag (även som egenföretagare) i vilket EU-land du vill (eller Island, Norge eller Liechtenstein)
 • starta en filial till ett EU-baserat företag som redan är registrerat i ett EU-land.

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

Bostadsmarknaden går för högvarv år efter år och bostadspriserna fortsätter att stiga. De flesta som säljer sin bostad idag kan därför räkna med att göra en vinst på affären.

Om affären slutar på plus ska du som vi sett betala reavinstskatt, ofta ett rejält belopp. I många fall är det dock möjligt att göra flera avdrag och på så sätt göra reavinstskatten betydligt mindre kännbar.

Hur får man reda på organisationsnummer?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad är ett utländskt bolag?

När man bedömer om en utländsk företagsform är ett utländskt bolag enligt definitionen i IL finns två grunder: huvudregeln och presumtionsregeln.

För båda reglerna gäller att den utländska företagsformen måste vara (2 kap. 5 a § första och andra stycket IL)

 • en utländsk juridisk person
 • ett eget skattesubjekt i det land där den hör hemma.

För att vara ett utländskt bolag enligt huvudregeln ska den utländska juridiska personen i det land där den hör hemma vara föremål för en beskattning som är likartad den som gäller för svenska aktiebolag (2 kap. 5 a § första stycket IL).

Kan man starta företag med samordningsnummer?

Funderar du på att starta företag i Sverige? Att starta bolag är en spännande process med mycket att tänka på. För att starta företag i Sverige som medborgare utanför EU/EES krävs att du har uppehållstillstånd och svenskt person-/samordningsnummer. Utan dessa kan du heller inte ta del av din pension, som är en viktig del i ett tryggt företagande.

För dig som vill starta företag i Sverige är det viktigt att komma ihåg att tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på om du har medborgarskap inom eller utanför EU/EES. Är du nordisk medborgare eller i annat land inom EU/ESS är processen inte helt olik hur den ser ut för svenska medborgare. I dessa fall har du till exempel rätt att starta och driva företag i Sverige en viss tid utan att ansöka om uppehållstillstånd, samtidigt som du kan ha rätt till svensk pension.

Vad gäller för ett svenskt företag vid handel med företag i länder utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?

Foto: VisitSweden/Tina Stafrén

När du flyttar utomlands ska du, enligt skatteverket, skriva ut dig från Sverige. Det är långt ifrån alla arbetande utlandssvenskar som gör detta. Läs vidare för att lära dig hur du går till väga och vilka för- och nackdelar det finns med att avskriva dig.  

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Vad betyder 16 i organisationsnummer?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Måste man registrera en filial?

När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Sverige kan man göra det på två vis, antingen genom att bilda ett svenskt dotterbolag i form av ett aktiebolag eller genom att registrera en filial till det utländska företaget. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige. Det ska finnas en verkställande direktör (VD) för filialen. Filialen skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

Även i våra nordiska grannländer kan en filial registreras och då behövs i stort sett samma uppgifter som för en svensk flial.

Måste man registrera filial?

På grund av att konjunkturläget i Sverige är väldigt gynnsamt just nu ser vi ett ökat intresse för utländska bolag att starta upp verksamhet här. Om du driver företag i ett annat land och funderar på att starta upp verksamhet i Sverige finns det flera olika typer av frågeställningar som du måste ta ställning till och ha kontroll över.

För det första behöver du ta ställning till vilken typ av företagsform du ska starta upp. När ett utländskt bolag startar upp en verksamhet i Sverige kan den komma att anses som ett fast driftställe, vilket medför skyldighet att betala inkomstskatt i Sverige. Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i Sverige bör därför registrera en filial i Sverige. Om en filial registreras inkluderas filialens resultat i det utländska bolagets ackumulerade resultat.

Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Du ska också fylla i blanketten Ansökan om samordningsnummer (SKV 7540) som finns här på webbplatsen. Det kan du göra innan eller när du besöker servicekontoret.

Det är viktigt att

Kan utlänningar starta företag i Sverige?

Icke-invånare väljer vanligtvis C-bolagsstrukturen eftersom den säkerställer expansionsmöjligheter och erbjuder begränsade aktier som tilltalar investerare, trots att vinster beskattas två gånger.

Aktieägare i företag åtnjuter flera fördelar eftersom de är berättigade till en lägre utdelningssats. Om ett företag äger fastigheter täcker moderbolaget kapitalvinsten genom att sälja till ett dotterbolag i USA.

Medan majoriteten av betalningarna är dubbla, använder skatteplanerare pensioner, löner och andra extra utgifter för att minska bolagsskatten samtidigt som de drar fördel av dubbelbeskattningsavtal. Beroende på fallet och rådande skattesystem uppfattas ett kommanditbolag som det bästa alternativet för ett företag som planerar att starta kommersiell verksamhet i USA.

Branschen ditt företag tillhör kommer att avgöra var det ska etableras. Enligt regel, om en viss stat är dominerande inom en viss sektor eller marknad, rekommenderas utlänningar att införliva sina respektive företag i den staten. Till exempel, Delaware , Wyoming och Nevada anses vara lågbelastningsstater. Om ditt företag inte koncentrerar sig på en viss stat, rekommenderas Delaware, Wyoming och Nevada starkt på grund av den större flexibiliteten de erbjuder när det gäller bolagsrätt. De två staterna erbjuder direktörer och aktieägare tillräckligt skydd. Dessutom kräver de inte att företag har ett bankkonto eller fysisk adress.