:

Vilken lag reglerar ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken lag reglerar ekonomisk förening?
 2. Vad innebär lagen om ekonomiska föreningar?
 3. Vem ansvarar för skulderna i en ekonomisk förening?
 4. Hur många medlemmar måste en ekonomisk förening ha?
 5. Måste en ekonomisk förening ha en revisor?
 6. Vilka lagar gäller för föreningar?
 7. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 8. Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?
 9. Vem bestämmer i en förening?
 10. Måste en ekonomisk förening ha en vd?
 11. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?
 12. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?
 13. Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?
 14. Vem äger en ekonomisk förening?
 15. Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

Vilken lag reglerar ekonomisk förening?

 • ^ Riksdagsförvaltningen. [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1987667-om-ekonomiska-foreningar_sfs-1987-667 ”Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Svensk författningssamling 1987:1987:667 t.o.m. SFS 2016:713 - Riksdagen”]. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1987667-om-ekonomiska-foreningar_sfs-1987-667. Läst 15 september 2016.
 • Vad innebär lagen om ekonomiska föreningar?

  Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd som görs på föreningens vägnar innan föreningen har registrerats hos Bolagsverket, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. När föreningen registreras övergår dock ansvaret på föreningen under förutsättning att förpliktelsen tillkommit efter det att föreningen bildats (2 kap. 4 § EFL).

  Vem ansvarar för skulderna i en ekonomisk förening?

  Hej och tack för din fråga!

  Om dartklubben uppfyller kraven i lagen om ekonomiska föreningar (se här) och har registrerats som en ekonomisk förening så är det själva föreningen som blir ekonomiskt ansvarig för skulder. I och med registreringen har föreningen fått formen av en juridisk person och kan som sådan ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Jag utgår från att du när du skrev på hyreskontraktet gjorde det i egenskap av firmatecknare i föreningen. I så fall gäller avtalet mellan hyresvärden och föreningen och då är det alltså enbart föreningens tillgångar som ska användas för att betala skulderna.

  Hur många medlemmar måste en ekonomisk förening ha?

  Exempel på ekonomiska föreningar är bland annat bostadsrättsföreningar och arbetskooperativ. En ekonomisk förening fungerar som ett alternativ till aktiebolag och andra företagsformer. Om du däremot har tankar på att starta en ideell förening finns andra regler att ta hänsyn till.

  Måste en ekonomisk förening ha en revisor?

  Vad skiljer en bostadsrätt från en hyresrätt egentligen? Vilka för och nackdelar finns? Här kan du jämföra boendeformerna för att se vad som passar din livsituation, ekonomi och behov just nu. 

  En hyresrätt är en bostad som hyrs av en person eller hushåll från en fastighetsägare eller hyresvärd. En hyresrätt kan vara en lägenhet, radhus, villa eller andra typer av bostäder som hyrs ut.

  I en hyresrätt betalar du som hyresgäst varje månad en hyra till hyresvärden. I utbyte får du rätt att bo och använda bostaden. Samtidigt ansvarar hyresvärden för underhåll och reparationer av bostaden.

  Vilka lagar gäller för föreningar?

  En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

  som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

  Får en ekonomisk förening gå med vinst?

  Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

  Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

  Måste ekonomisk förening skicka in årsredovisning?

  Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar

  som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

  Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.

  Vem bestämmer i en förening?

  Som ordförande är du ofta ansiktet utåt för föreningen och ansvarar för att genomföra de beslut som styrelsen tar.

  När ordförande fått förhinder vid ett möte tar vice ordförande tillfälligt över ansvaret.

  Måste en ekonomisk förening ha en vd?

  Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

  Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

  Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

  Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

  Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

  Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

  Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

  Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

  Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

  I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

  Hur fördelas resultatet i en ekonomisk förening?

  När det är dags att välja bolagsform brukar det bli ett svårt val för många nyföretagare. För vissa kan det vara väldigt uppenbart vilken bolagsform man ska välja men för andra är det lite svårare.

  Att välja bolagsform behöver inte vara kopplad till vilken företagserfarenhet man har. Andra faktorer har större betydelse. Ett par av dessa faktorer är helt enkelt vilken verksamhet som ska bedrivas, hur ägarstrukturen ska se ut eller vilket juridiska ansvar som ska bäras. 

  Vem äger en ekonomisk förening?

  Bestämmelserna om hur en ekonomisk förening bildas finns i 2 kap. EFL, och detaljerad information om hur bildandet går till finns på Bolags­verkets webb­plats. Att bilda en ekonomisk förening är inte lika formbundet som att bilda ett aktiebolag. En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera personer blir medlemmar i föreningen, antar stadgar och väljer styrelse och minst en revisor (2 kap. 1 § EFL). Föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslutet om att bilda den fattades (2 kap. 2 § EFL). Efter att föreningen registrerats blir den en juridisk person som kan förvärva rättig­heter och åta sig skyldigheter.

  Om det före registreringen uppkommit en förpliktelse genom en åtgärd på föreningens vägnar, så svarar de som beslutat om eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Om förpliktelsen har till­kommit efter det att föreningen bildades övergår ansvaret på föreningen när föreningen registreras (2 kap. 5 § EFL). En person kan även bli personligt betalnings­­ansvarig för föreningens skatte­skulder. Läs mer under Företrädaransvar.

  En ekonomisk förening måste vara öppen för nya medlemmar (4 kap. 1 § EFL). Föreningen får vägra en person att bli medlem om denne inte kan förväntas delta i föreningens verk­sam­het eller inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten eller omfatt­ningen av föreningens verk­sam­het bör ställas på medlemmarna, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för vägran (4 kap. 2 § EFL).

  En ekonomisk förening som inte uppfyller kraven i 1 kap. 4 § EFL, kan inte registreras. En sådan förening kan därmed inte förvärva rättig­heter eller åta sig skyldig­heter, om inte någon annan lag medger det. Eftersom föreningen i detta fall inte blir någon juridisk person är den skatte­mässigt att jäm­ställa med ett enkelt bolag.

  En ekonomisk förening är öppen och har ett varierande antal medlemmar. Föreningens karaktär av person­samman­slutning innebär att medlemskapet är en personlig rättig­het. Ett medlemskap kan i princip endast beviljas en enskild fysisk eller juridisk person (4 kap. EFL).

  En medlems rättigheter gentemot föreningen brukar delas upp i förvalt­nings­befogen­heter, t.ex. rösträtt och rätt att ta del av föreningens verk­sam­het, och direkt ekonomiska rättigheter. Förvalt­nings­befogen­heterna är kopplade till medlemskapet, medan de ekonomiska rättig­heterna brukar benämnas andels­rätt eller andel (10 kap. 1 § EFL). Ett medlemskap kan, till skillnad från andelsrätten, inte över­låtas till någon annan. En överlåtelse av en andel ger dock förvärvaren rätt att inom en viss tid söka medlemskap i föreningen (4 kap. 5 § EFL).

  Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

  När man arbetar med ideella föreningar, måste man ge akt på en mängd fallgropar. En föga känd fallgrop är frågan om föreningen man arbetar med verkligen är en ideell förening eller om det i själva verket är en oregistrerad ekonomisk förening. Det senare kan vara fallet om ekonomiska intressen är involverade. Om föreningen är en oregistrerad ekonomisk förening anses den inte vara en juridisk person. Det innebär bl.a. att den inte äger sina tillgångar. De anses i stället ägda av medlemmarna i föreningen. Detta framgår bl.a. av Regeringsrättens dom RÅ 1999 ref. 7. Detta kan få mycket egendomliga skattemässiga effekter. Än värre är kanske att styrelsens ledamöter kan bli personligen ansvariga för en oregistrerad ekonomisk föreningens förpliktelser. Här måste de som har ekonomiskt ansvar vara vaksamma!

  För att en förening skall kunna karakteriseras som en ekonomisk förening krävs enligt lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar 1 kap. 1 § främst att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar, som t.ex. konsumenter eller leverantörer (se vidare detaljer i lagtexten).