:

Vad är betalningsanstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är betalningsanstånd?
 2. Hur bokför man avgift för tillfälligt anstånd?
 3. Kan man göra avbetalning på skatteskuld?
 4. Hur ansöker man om anstånd?
 5. Hur länge kan man begära anstånd?
 6. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 7. Hur bokföra betalningsanstånd?
 8. Är Anståndsavgift avdragsgill?
 9. Vad händer om jag inte kan betala min skatteskuld?
 10. Hur länge kan man få anstånd?
 11. När kan man begära anstånd?
 12. Hur fungerar anstånd?
 13. Kan man pausa kronofogden?
 14. När används konto 2850?
 15. Vad kostar anstånd?

Vad är betalningsanstånd?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Hur bokför man avgift för tillfälligt anstånd?

Alla företag kan ansöka om betalningsanstånd och därmed skjuta upp betalningen av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt som företaget har redovisat i upp till ett år.  Anstånd kan erhållas för upp till tre redovisningsperioder i januari – september 2020. För att erhålla betalningsanstånd får företaget betala en avgift på 0,3 % och en ränta på 1,25 % på det sammanlagda belopp som företaget får anstånd med. Varken räntan eller avgiften är skattemässigt avdragsgilla. Om skatten redan är betald kan den återbetalas om företaget får anstånd.

Momsfodran/skuld redovisas vanligen på ett momskonto när deklarationen har skickats till skattemyndigheten, och när betalning gjorts bokas fordran/skulden bort.

Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.

Den 23 november 1995 beviljade kronofogdemyndigheten N.J. uppskov med betalning avseende restförda skatteskulder och avgifter och träffade i samband därmed överenskommelse om avbetalningsplan.

Hur ansöker man om anstånd?

Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes i samband med coronapandemin och skulle underlätta för företag som hade drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av pandemin. Dessa regler skulle upphöra att gälla den 12 februari 2023.

Nu har riksdagen beslutat om utökade möjligheter till tillfälligt anstånd. Beslutet kommer med hänsyn till de likviditetsproblem som företagen kan ha fått med anledning av de höga energipriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt. Reglerna träder i kraft den 13 februari 2023.

Hur länge kan man begära anstånd?

Har ditt företag svårt att betala skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19? Setterwalls uppdaterar här informationen om vad som gäller angående möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket.

Först publicerad 8 april 2020, uppdaterad den 16 april och 8 juni 2020. 

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Har ditt företag svårt att betala skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19? Setterwalls uppdaterar här informationen om vad som gäller angående möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket.

Först publicerad 8 april 2020, uppdaterad den 16 april och 8 juni 2020. 

Hur bokföra betalningsanstånd?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Är Anståndsavgift avdragsgill?

Förslaget innebär att anstånd, efter ansökan, kan beviljas med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre redovisningsperioder vardera under tidsperioden januari–september 2020. Som vi tolkar förslaget behöver det inte vara fråga om till exempel tre på varandra följande redovisningsperioder, utan de tre redovisningsperioder som företaget själv väljer. Ifråga om mervärdesskatt kan anstånd dock endast medges för en redovisningsperiod om företaget redovisar mervärdesskatt kvartalsvis. Mervärdesskatt som redovisas på årsbasis omfattas vidare inte av förslaget.

Anståndet kan som längst gälla i ett år. Anstånd föreslås kunna medges även om skatten redan betalats, vilket skulle kunna innebära att ett överskott uppkommer på skattekontot. Under förutsättning att någon annan skatt inte väntas förfalla till betalning borde det enligt vår bedömning finnas möjlighet att begära utbetalning från skattekontot. Detta stämmer överens med det angivna syftet att stärka företagens likviditet just via skattekontot.

Vad händer om jag inte kan betala min skatteskuld?

I Sverige betalar vi preliminärskatt på våra inkomster varje år. Det innebär att en ungefärlig skatt dras baserat på hur mycket du kommer att tjäna under hela året. Vid deklarationen sammanställs sedan dina inkomster för hela året och Skatteverket kan räkna ut exakt hur mycket skatt du ska betala.

Vanligt är att du betalat för lite skatt och att du får pengar tillbaka genom skatteåterbäring. Men det motsatta kan också hända, alltså att du betalar för lite pengar i skatt under året. Då ska du i stället betala tillbaka pengar till staten – och det är det som kallas restskatt eller kvarskatt.

Restskatt och kvarskatt är olika ord för samma sak. I folkmun är nog restskatt det vanligaste ordet, men kvarskatt är det Skatteverket normalt använder. Det formella begreppet är nå “kvarstående skatt”.

Att få beskedet under våren att man ska betala ännu mer i skatt känns såklart inte så kul. Men förklaringen ligger då i att du skattat mindre än du egentligen skulle ha gjort tidigare under året.

Att du får betala restskatt kan ha flera förklaringar. Här är några vanliga.

Hur länge kan man få anstånd?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

När kan man begära anstånd?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Hur fungerar anstånd?

Om du någon gång har svårighet att betala avgiften för till exempel hemtjänst eller barnomsorg så kan du kontakta kommunen. Då görs en bedömning om anstånd med betalningen kan beviljas och isåfall hur länge. Att få anstånd är detsamma som att få uppskov och innebär att sista datumet för att göra en inbetalning skjuts fram i tiden.

Exempel på avgifter till kommunen är för hemtjänst, förskola, fritids, kulturskola eller kostnader för att hyra anläggningar eller andra lokaler.

Kan man pausa kronofogden?

Har du en skuld som upprättats i samband med ett enkelt skuldebrev har du och långivaren antingen bestämt om en avbetalningsplan, betalning vid visst datum eller betalning efter långivarens begäran. 

Kan du inte betala tillbaka skulden på avtalad tid kan du börja med att kontakta långivaren om en eventuell avbetalningsplan eller att ni skjuter upp datumet för betalning. Om långivaren inte får betalningen på förfallodagen och inte går med på att ändra datumet ni kommit överens om från början, skickar långivaren vanligtvis ett betalningskrav via ett inkassobolag. Försök i så stor utsträckning du kan undvika att det går så långt.

Att skapa ett skuldebrev med Jurio går snabbt och smidigt. Skuldebrevet hjälper dig och långivaren hålla koll på vad ni kommit överens om. Här kan du på bara ett par minuter skapa ett enkelt skuldebrev. 

Första steget om du inte betalar din skuld i tid är att långivaren får rätt till dröjsmålsränta för varje dag betalningen uteblir. Antingen har ni avtalat om hur stor dröjsmålsräntan ska vara eller så följer ni räntesatsen så som den regleras i lag, vilket är det vanligaste. 

Om ni följer den vanliga räntesatsen, behöver du veta vad årets referensränta är för att räkna ut din dröjsmålsränta. Referensräntan fastställs av Riksbanken varje halvår och ligger till grund för många andra räntor, exempelvis dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntan är årets referensränta + 8 procentenheter. 

Om skuldebrevet ska betalas när långivaren begär det börjar räntan löpa 30 dagar efter att långivaren skriftligen begärt betalning. 

När används konto 2850?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Vad kostar anstånd?

Som vi tog upp i förra veckan har det förslag om förlängning av de tillfälliga skatteanstånden som tidigare lämnats dragits tillbaka av regeringen, och i stället lovades att ändrade regler skulle komma inom ramen för en extra ändringsbudget. Nu har denna ändringsbudget presenterats. I stället för en förlängning på 15 månader förslås nu att de tillfälliga skatteanstånden kan förlängas med ytterligare 24 månader, vilket naturligtvis är positivt.

En förutsättning för förlängning är att detta kombineras med en avbetalningsplan för de belopp som omfattas av förlängningen. Tyvärr kan vi konstatera att regeringen alltjämt framhåller att det är Skatteverket, i sin egenskap av borgenär för statens fordringar, som bestämmer den närmare utformningen av avbetalningsplanen. Enligt vår uppfattning, som också framförts, är det i stället företagen som är bäst skickade att utarbeta och föreslå en sådan avbetalningsplan. Trots sin inställning, att det är Skatteverket som bestämmer planens utformning, lyfts det nu fram i propositionen att det inte finns något hinder mot att den skattskyldige lämnar ett förslag till utformningen att det i många fall kan finnas skäl att följa den skattskyldiges förslag till utformning, bland annat eftersom det i de flesta fall kan antas ge störst möjlighet till återbetalning av anståndsbeloppet.