:

Hur avslutar man en förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man en förening?
 2. Vad händer med pengarna när en förening upplöses?
 3. Vad händer om man lägger ner en förening?
 4. Kan man ha en förening utan styrelse?
 5. När många samtidigt lämnar en förening?
 6. Vad händer om man inte får ihop en styrelse?
 7. Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?
 8. Vad händer om hela styrelsen avgår?
 9. Vad händer om en förening saknar styrelse?
 10. Kan man gå ur en styrelse när som helst?
 11. Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen?
 12. Hur kan man avsätta en styrelse?
 13. Hur går man ut ur en styrelse?
 14. Vad kostar en extern styrelse?
 15. Kan man hoppa av en styrelse?

Hur avslutar man en förening?

Det är såklart tråkigt när det händer men ibland måste man lägga ner en förening. Oftast behöver det inte vara så dramatiskt. En klubb kanske har funnits i ett antal år men när det är dags för årsmöte är det ingen som vill sitta i styrelsen och driva vidare föreningen. Många väljer då att lägga klubben vilande, men detta är egentligen inte möjligt. Det måste finnas en styrelse annars kan inte föreningen finnas kvar. Om en inte lägger ned föreningen så brukar det skapa problem många år framöver. Vem ska exempelvis göra deklarationen? Vem har hand om bankkonton? Vem kan välja en ny firmatecknare som kan göra detta när det inte längre finns en styrelse eller förening?

Så lägg hellre ner föreningen direkt och spara en massa framtida strul. Det är sedan enkelt för nya personer att starta upp en ny förening när intresse finns igen.

Vad händer med pengarna när en förening upplöses?

Tyvärr så är det ibland så att man inte längre har möjlighet att vara en förening. Då kan det vara bra att veta hur man går tillväga.

Om ni har dessa funderingar så tycker vi att ni i ett första steg ska kontakta regionens föreningsutvecklare. Där kan ni få hjälp att fundera vidare på lösningar som fungerar för er.

Vad händer om man lägger ner en förening?

Det är såklart tråkigt när det händer men ibland måste man lägga ner en förening. Oftast behöver det inte vara så dramatiskt. En klubb kanske har funnits i ett antal år men när det är dags för årsmöte är det ingen som vill sitta i styrelsen och driva vidare föreningen. Många väljer då att lägga klubben vilande, men detta är egentligen inte möjligt. Det måste finnas en styrelse annars kan inte föreningen finnas kvar. Om en inte lägger ned föreningen så brukar det skapa problem många år framöver. Vem ska exempelvis göra deklarationen? Vem har hand om bankkonton? Vem kan välja en ny firmatecknare som kan göra detta när det inte längre finns en styrelse eller förening?

Så lägg hellre ner föreningen direkt och spara en massa framtida strul. Det är sedan enkelt för nya personer att starta upp en ny förening när intresse finns igen.

Kan man ha en förening utan styrelse?

Om det visar sig vid det föreningsmöte, som har i uppgift att välja ordförande och övriga styrelsemedlemmar, att någon kandidat inte finns, är det i praktiken möjligt att avbryta mötet och fortsätta behandlingen vid ett fortsatt föreningsmöte. Föreningslagen känner inte till detta förfarandesätt, men möjligheten att hålla fortsatt föreningsstämma finns enligt lagen om försäkringsföreningar. Även lagen om bostadsaktiebolag känner till möjligheten att hålla en fortsatt stämma. Min tolkning är därför att det ska vara möjligt för en förening att avbryta behandlingen och senare fortsätta behandlingen på ett fortsatt föreningsmöte. Så sker ju också i praktiken. Jag rekommenderar att en ny kallelse till det fortsatta föreningsmötet skickas ut.

Extra föreningsmöte kan hållas om ordförandeposten blir vakant under verksamhetsperioden så att det inte är möjligt att vänta till följande föreningsmöte där valet borde ske.

När många samtidigt lämnar en förening?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

En förening får bildas för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Syftet får inte strida mot lag eller god sed.

Vad händer om man inte får ihop en styrelse?

Likvidationen kan ske antingen frivilligt genom beslut på föreningsstämma, eller tvångsvis genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Om det inte har kommit in en anmälan om behörig styrelse till Bolagsverket, är detta en grund för tvångslikvidering för Bolagsverket, enligt 17 kap. 11 § 1 p. LEF. Bolagsverket utser då en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och har till uppgift att avveckla föreningen, 17 kap. 23 § 1 p. LEF. Likvidatorn ansöker om kallelse på okända borgenärer, avslutar föreningens verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen, betala skulderna och dela ut det eventuella överskottet. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning. Kan föreningen inte betala sina skulder med tillgångarna så ska likvidatorn ansöka om att föreningen sätts i konkurs hos tingsrätten enligt 17 kap. 32 § LEF. När föreningen är upplöst, fastigheten har sålts och skulderna är betalade så upphör bostadsrätterna och blir till hyresrätter.

Att en bostadsrättsförening har svårt att få medlemmarna att engagera sig i föreningens angelägenheter i allmänhet, och i styrelsearbetet i synnerhet, kan därför få allvarliga konsekvenser. Om föreningsstämman inte förmår att välja en styrelse kan det som ovan nämnts leda till likvidation.

Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?

Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga är det inte ovanligt att styrelsen ändå väljer att låta medlemmarna besluta om ärendet på en stämma. Det kan vara frågan om en dyr underhållsåtgärd där styrelsen vill kunna luta sig mot ett stämmobeslut i frågan.

Vad händer om hela styrelsen avgår?

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan man välja en anställd till styrelsen?​Fråga: Vår förening har en anställd kontorist. Kan denne bli medlem i styrelsen samtidigt som anställningen fortsätter? Jag minns mig ha läst att detta inte anses lämpligt.

Vad händer om en förening saknar styrelse?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Kan man gå ur en styrelse när som helst?

Känner du att du suttit i styrelsen för länge i din bostadsrättsförening? Kanske vill du göra någonting annat. Eller så är det så att du vill sitta kvar men din bostadsrättsförening vill bli av med dig. I den här artikeln ska vi både gå igenom vad som gäller när föreningen vill avsätta dig i förtid eller när du själv önskar avgå från styrelsen innan din mandatperiod löpt ut.

Faktum är att om föreningsstämman önskar att du avgår från din position som styrelseledamot, är huvudregeln att föreningsstämman kan fatta ett beslut om det i stort sett när som helst. Regelmässigt krävs det inte ens att stämman har ett legitimt skäl för att avsätta dig. Det behöver inte heller vara på den ordinarie föreningsstämman som avsättandet sker, utan även på en extra föreningsstämma är det oftast möjligt att fatta ett sådant beslut.

Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen?

Men varför måste då en bostadsrättsförening alls ha en styrelse? Kan inte huset och räkenskaperna skötas ändå, av de boende?

Att alla föreningar enligt lag måste ha en styrelse är inte enbart en formsak. Styrelsen fyller rent praktiskt en avgörande roll för att föreningen ska fungera. Till mångt och mycket drivs en bostadsrättsförening på samma sätt som ett företag. Båda måste sköta bokföring och lämna in en inkomstdeklaration. Man kan ha anställda, som exempelvis fastighetsskötare och städare, och för dessa är man skyldig att betala arbetsgivaravgift.

Styrelsen är alltså den som förvaltar bostadsrättsföreningen. Man har hand om föreningens ekonomi och ser till att utgifter och inkomster går ihop, man hanterar lån, räntor och avbetalningar och ansvarar även för praktiska göromål som skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. En bostadsrättsförening utan styrelse skulle med andra ord vara som ett företag utan ledning – det skulle kort sagt inte fungera och snabbt mynna ut i kaos.

Hur kan man avsätta en styrelse?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

LagrumEn bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och regleras därmed i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, som förkortas EFL.

Hur går man ut ur en styrelse?

Hej!

En styrelseledamot (och suppleant) kan lämna sitt uppdrag på egen begäran. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse, 8:14 ABL, om du blivit tillsatt genom bolagsstämma. Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du anmäla din avgång till den personen.

Vad kostar en extern styrelse?

Alla dessa frågor står redan besvarade på vår FAQ-sida.

Ordförande för det årsmötet är likt det ordinära styrelsemötet.

Kan man hoppa av en styrelse?

Det är inte alltid ett tacksamt arbete att sitta i en brf-styrelse. Engagerar man sig så är det sällan någon som noterar detta, och sedan ska man fungera ihop med personer med olika mål, viljor och kunskaper i styrelsen.

För att avsäga sig sitt uppdrag krävs ingen formell formulering. "Jag avsäger mig mitt uppdrag som ____ " räcker, tillsammans med datum och underskrift.