:

Vad är en Avkastningsstiftelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Avkastningsstiftelse?
 2. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
 3. Hur mycket måste en stiftelse dela ut?
 4. Kan en stiftelse äga en fastighet?
 5. Vad menas med en stiftelse?
 6. Varför stiftelse?
 7. Är stiftelse skattefritt?
 8. Får en stiftelse låna ut pengar?
 9. Är stiftelser skattebefriade?
 10. Vad är fördelen med en stiftelse?
 11. Kan en stiftelse ta lån?
 12. Vem äger en stiftelse?

Vad är en Avkastningsstiftelse?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja gymnasiebehörigheten och bidra till att fler unga kan forma sin egen framtid.

Hur mycket måste en stiftelse dela ut?

Klicka här för att söka bidrag & stipendier

Ja, många får pengar och alla pengar du får är skattefria och behöver inte betalas tillbaka. Kvinnor, män, ungdomar och barn kan få pengar. Friska, sjuka, funktionshindrade, fattiga, ensamstående föräldrar, arbetslösa, organisationer, institutioner, skolor, föreningar och företag verksamma inom vård, kultur, utbildning, omsorg, miljö,  kan få stöd.

Kan en stiftelse äga en fastighet?

Ja, det är möjligt för en stiftelse att äga en fastighet i Sverige. En stiftelse är en juridisk enhet som är skyldig att förvalta sina tillgångar på ett visst sätt och enligt ett visst syfte. När en stiftelse äger en fastighet, får den rätten att använda och förvalta den.

Fastigheten kan användas för det syfte som stiftelsen är skapad för, till exempel för att tillhandahålla bostäder eller andra tjänster. Det är vanligt att stiftelser äger fastigheter som lokaler eller kontor, eller som bostäder för personer som stiftelsen vill stödja. Stiftelsen får också rätten att hyra ut fastigheten och ta emot hyresintäkter. Allt som görs med fastigheten måste dock följa de lagar och bestämmelser som gäller för fastighetsförvaltning i Sverige.

Vad menas med en stiftelse?

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.

Varför stiftelse?

Till skillnad från bolag och föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar, man skulle kunna säga att en stiftelse äger sig själv. Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse eller av en extern förvaltare som har tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse är en juridisk person.

Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål. Stiftarna kan vara fysiska och/eller juridiska personer. När stiftarna avsatt pengar eller egendom till stiftelsen är detta gjort för evigt eller för en längre tid. Stiftarna upprättar en stiftelseurkund, t.ex. ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling., som bl.a. anger hur förmögenheten ska användas och till vem eller vilka som stiftelsens avkastning skall delas ut. Dessa förmånstagare, personer eller organisationer kallas destinatärer. De flesta stiftelser står under tillsyn av Länsstyrelsen

Är stiftelse skattefritt?

En stiftelse som uppfyller villkoren för att vara allmännyttig behöver inte betala skatt för följande inkomster:

 • räntor
 • utdelning
 • vinst vid försäljning av fastigheter eller värdepapper

Stiftelsen får inte göra avdrag för utgifter som är kopplade till de skattefria inkomsterna. Det gäller till exempel ränteutgifter, kapitalförluster eller kostnader för kapitalförvaltning.

Om stiftelsen uppfyller villkoren för att vara en allmännyttig stiftelse kan vissa fastighetsinkomster blir skattefria. Det gäller om fastigheten ägs av stiftelsen och används mer än 50 procent i en allmännyttig verksamhet. Det kan till exempel vara uthyrning under marknadspris till ett allmännyttigt syfte eller när stiftelsen använder fastigheten i sin egen allmännyttiga verksamhet. Det är bara fastighetsinkomsterna från en allmännyttig verksamhet som är skattefria. Alla andra är skattepliktiga. Inkomster från en lantbruksenhet kan inte bli skattefria.

Får en stiftelse låna ut pengar?

Aktiebolagslagen innehåller skyddsregler för bland annat bolagets aktieägare, men reglerar även vem som får företräda ett aktiebolag och hur bolagets pengar får användas.

Brott mot aktiebolagslagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till ett år.

Är stiftelser skattebefriade?

Stiftelser omfattas av olika skatteregler, beroende på stiftelsens ändamål. Alice Kuzmina, biträdande jurist på Baker McKenzie, reder ut vad som gäller på området.

Vad är det som avgör hur en stiftelse beskattas? Man kan säga att ”stiftelse” är ett samlingsnamn för juridiska personer utan medlemmar eller ägare vars syfte är att förvalta en avsatt ekonomisk förmögenhet för särskilt ändamål och över en längre tid. Beskattning av stiftelser är i stort sätt avhängigt av ändamålet och kan i praktiken få väldigt olika utfall.

Vad är fördelen med en stiftelse?

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.

Kan en stiftelse ta lån?

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.

Vem äger en stiftelse?

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.