:

Vad menas med faktiskt handlande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med faktiskt handlande?
 2. Vilka delar ingår i Ärendehandläggning?
 3. Vad räknas som ett ärende?
 4. Vad är ett ärende enligt förvaltningslagen?
 5. Vad är ett Partsbesked?
 6. Vad är utmärkande för myndighetsutövning?
 7. När ska ett ärende avskrivas?
 8. När ska ett ärende avvisas?
 9. När avslutas ett ärende?
 10. När avvisas ett ärende?
 11. När kan en myndighet avvisa ett ärende?
 12. Vilka beslut går inte att överklaga?
 13. Har man alltid rätt att överklaga?
 14. När en myndighet gör fel?
 15. När är det inte myndighetsutövning?

Vad menas med faktiskt handlande?

Justitiekanslern uttalar viss kritik mot Statens konstmuseer för underlåtenhet att fatta skriftligt beslut men vidtar i övrigt ingen åtgärd. 

Vilka delar ingår i Ärendehandläggning?

Förvaltningslagen (FL) gäller i princip bara vid handläggning av ärenden. Reglerna om god förvaltning har dock en vidare tillämpning (1, 5–8 §§ FL). Det är därför viktigt att veta vad som är handläggning av ett ärende och vad som är annan förvaltningsverksamhet, även kallat faktiskt handlande.

Vad räknas som ett ärende?

Alla ärenden som finns hos kommunen är registrerade och har ett särskilt ärendenummer så att det ska vara enkelt att följa ett ärende.

Hos kommunen finns också ett arkiv med dokument och annat material, samtida och historiska. Alla som vill har möjlighet att söka efter handlingar i arkivet som är öppet efter överenskommelse. Välkommen att höra av dig om du vill få tillgång till en del av vår gemensamma historia!

Vad är ett ärende enligt förvaltningslagen?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Förvaltningslagen [FL] är i sin helhet tillämplig vid handläggning av "ärenden" hos statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (och i vissa fall även domstolarna) (1 § första stycket FL). Några frågor som redan där behöver utredas är alltså vad ett ärende är, vad handläggning är, samt vilka myndigheter som träffas av bestämmelsen. Jag kommer besvara dessa frågor nedan. Det finns även några undantag till huvudregeln om lagens tillämplighet, vilket jag också kommer gå igenom i mitt svar.

Vad är ett Partsbesked?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar under vilka förutsättningar det går att överklaga kommunfullmäktiges (KF) beslut att etablera en vindkraftspark.

Regler härom stadgas kommunallagen (2017:725, KL).

Vad är utmärkande för myndighetsutövning?

Begreppet myndighetsutövning användes i äldre förvaltningsrättslagstiftning för att bestämma en mer kvalificerad typ av offentlig verksamhet, vilken skulle omfattas av särskilda regler. Det fanns en uppdelning mellan allmänna bestämmelser som skulle tillämpas vid all ärendehandläggning samt särskilda bestämmelser som var mer centrala från rättssäkerhetssynpunkt och som bara var tillämpliga i ärenden som utgjorde myndighetsutövning.

Begreppet myndighetsutövning används inte längre i förvaltningslagen. De processuella rättssäkerhetsgarantierna ska istället som huvudregel gälla i alla slags ärenden, inte bara i ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild (prop. 2016/17:180 s. 48). Tillämpningsområdet för flera av förfarandereglerna i den nuvarande förvaltningslagen har därmed utvidgats i förhållande till vad som gällde tidigare.

Den gränsdragning som finns kvar i förvaltningslagen är mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande. Vid faktiskt handlande så är endast reglerna i förvaltningslagen om god förvaltning tillämpliga (1, 5–8 §§ FL).

När ska ett ärende avskrivas?

Avskrivning är inom juridiken att en domstol eller en myndighet avslutar ett påbörjat ärende utan att fatta ett beslut om sakfrågan. Orsaken kan vara till exempel att den som ansökt drar tillbaka sin ansökan eller att händelser har inträffat som gör att situationen kan ha förändrats och att det då inte längre finns något skäl att fatta beslut i ärendet. Avskrivning görs genom ett särskilt beslut om att skriva av ärendet.

När ska ett ärende avvisas?

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet.

Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera din hemresa. Även om du inte skriver under en nöjdförklaring är det viktigt att du samarbetar med Migrationsverket i ditt återvändande.

I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige, ofta inom två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har meddelat dig om beslutet, eller när du har skrivit under en nöjdförklaring. Du måste själv vara uppmärksam på när beslutet får laga kraft och lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller normalt i fyra år.

Ett beslut från Migrationsverket går att överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag beslutet meddelades. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du överklagar ett beslut om avvisning eller utvisning får du oftast stanna i Sverige medan du väntar på att domstolen ska pröva ditt överklagande. Om du överklagar ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du oftast inte stanna i Sverige i väntan på att domstolen prövar ditt överklagande. Men domstolen kan meddela att din avvisning ska avbrytas i väntan på att ditt överklagande ska prövas, och då får du stanna i Sverige under den tiden. Om domstolen beslutar att inte avbryta din avvisning måste du lämna Sverige direkt.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

När avslutas ett ärende?

Hur du avslutar ett rekryteringsärende i Varbi och arkiverar ärendet i W3D3

Ett ärende i Varbi resulterar antingen i att en eller flera personer tillsätts eller att ärendet avbryts. I båda fallen ska ärendet avslutas i Varbi.

När avvisas ett ärende?

Ett s.k. beredningsbeslut är en typ av beslut under handläggningen av ett ärende och är inte ett beslut i sak. Exempel på beredningsbeslut är

 • beslut att inhämta remiss
 • beslut att handläggning ska vara muntlig
 • beslut om jäv
 • beslut att avvisa ett ombud eller biträde
 • beslut att neka partsinsyn i ett pågående ärende

När kan en myndighet avvisa ett ärende?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en myndighet avslår ett ärende innebär att myndigheten avgör ärendet i sak, genom att säga nej till det som begärs. Ett exempel är att Försäkringskassan avslår en ansökan om bostadsbidrag eftersom sökanden inte uppfyller de krav som ställs för att ha rätt till bidraget.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Har man alltid rätt att överklaga?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

När en myndighet gör fel?

Du ska kunna kontakta myndigheten. När du kontaktar myndigheten elektroniskt är det bättre att skicka mejl än att skicka sms.

Myndigheter ska ta emot frågor via mejl, men har idag inte samma skyldighet att ta emot information via sms.Det är inte säkert att myndigheter alltid svarar på dina frågor via mejl, men de bör svara om du önskar det.

När är det inte myndighetsutövning?

Begreppet myndighetsutövning användes i äldre förvaltningsrättslagstiftning för att bestämma en mer kvalificerad typ av offentlig verksamhet, vilken skulle omfattas av särskilda regler. Det fanns en uppdelning mellan allmänna bestämmelser som skulle tillämpas vid all ärendehandläggning samt särskilda bestämmelser som var mer centrala från rättssäkerhetssynpunkt och som bara var tillämpliga i ärenden som utgjorde myndighetsutövning.

Begreppet myndighetsutövning används inte längre i förvaltningslagen. De processuella rättssäkerhetsgarantierna ska istället som huvudregel gälla i alla slags ärenden, inte bara i ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild (prop. 2016/17:180 s. 48). Tillämpningsområdet för flera av förfarandereglerna i den nuvarande förvaltningslagen har därmed utvidgats i förhållande till vad som gällde tidigare.

Den gränsdragning som finns kvar i förvaltningslagen är mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande. Vid faktiskt handlande så är endast reglerna i förvaltningslagen om god förvaltning tillämpliga (1, 5–8 §§ FL).