:

Vad menas med att ett företags verksamhet är självständig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med att ett företags verksamhet är självständig?
 2. Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?
 3. När anses man bedriva näringsverksamhet?
 4. Var går gränsen för näringsverksamhet?
 5. Hur vet man om man är självständig?
 6. Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?
 7. Kan man bedriva näringsverksamhet utan F-skatt?
 8. Hur bestämmer man om någon bedriver passiv eller aktiv näringsverksamhet?
 9. Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?
 10. Måste man registrera hobbyverksamhet?
 11. Vilka länder är självständiga?
 12. Hur kan man vara självständigt?
 13. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 14. Vilka behöver inte F-skatt?
 15. Är enskild näringsverksamhet samma som enskild firma?

Vad menas med att ett företags verksamhet är självständig?

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

En näringsverksamhet är en verksamhet av ekonomisk art. Den drivs yrkesmässigt och självständigt av en näringsidkare. Tre krav ska vara uppfyllda för att verksamheten ska klassas som näringsverksamhet. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. Med självständighet menas att verksamheten drivs som en egen verksamhet, inte att du är anställd för att utföra ett arbete. Med vinstsyfte menas att den ska drivas med vinst även om det inte alltid uppfylls och med varaktighet menas att den ska drivas regelbundet under en längre period. Uppfylls inte dessa tre krav är det en hobbyverksamhet eller en uppdragsinkomst.

Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?

Inkomster i näringsverksamhet delas in i aktiv och passiv näringsverksamhet. En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels- eller ett kommanditbolag kan antingen bedrivas som aktiv eller passiv näringsverksamhet. Varje delägare eller näringsidkare bedöms för sig.

På aktiva inkomster ska man betala egenavgifter. På passiva inkomster ska man betala särskild löneskatt.

Inkomstskattelagen innehåller även ett antal bestämmelser som behandlar aktiva och passiva inkomster:

När anses man bedriva näringsverksamhet?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda på vilka skatteregler som gäller. Skatterättsnämnden har nyligen kommit med ett nytt förhandsbesked som gäller kravet på självständighet. Läs mer och få tips om vad du bör tänka på.

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs av en fysisk person eller via exempelvis ett aktiebolag (AB). Eftersom det kan innebära en stor skillnad i beskattningen om en intäkt från näringsverksamhet ska beskattas i ett AB eller om det är ägaren till det aktuella AB:et som beskattas för intäkten, är det av stor vikt att personen tar reda på vad som gäller.

Var går gränsen för näringsverksamhet?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Hur vet man om man är självständig?

Tro det eller ej, mitt liv förändrades inte när min status ändrades från att vara singel till att vara i ett förhållande.

Jag är fortfarande likadan, gör allt jag gjorde innan vi träffades. Partnerskapet begränsar inte mig och inte partnern heller.

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.

Kan man bedriva näringsverksamhet utan F-skatt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur bestämmer man om någon bedriver passiv eller aktiv näringsverksamhet?

Den som får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året än denna sjukpenning, tjänar på att beteckna inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på tidigare inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför normalt ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i stort sett alltid är till fördel för den enskilde.

Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning och betecknar denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.

Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?

Lagstiftaren har bl.a. velat begränsa möjligheten att på ett oriktigt sätt dela upp inkomster inom familjen för att nå skattefördelar. Reglerna anger hur inkomster och resultat ska fördelas mellan makar och mellan föräldrar och barn i vissa situationer.

En enskild näringsidkare kan låta sitt eget barn arbeta i näringsverksamheten och ersätta barnet för utfört arbete. Det finns då särskilda regler för hur inkomsterna ska fördelas inom familjen. Olika regler gäller beroende på om barnet är över eller under 16 år, se rubrikerna nedan.

Med barn avses biologiska barn, styvbarn och fosterbarn (2 kap. 21 § IL). Det är barnets ålder vid den tidpunkt då arbetet utfördes som avses. Reglerna gäller oavsett om barnet bor hemma eller inte. Alla former av ersättningar för utfört arbete såsom lön och naturaförmåner omfattas av reglerna (prop. 1999/00:2 del 2 s. 652).

Måste man registrera hobbyverksamhet?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vilka länder är självständiga?

 • ISO 3166
 • Enhetsstat
 • Federation
 • Konfederation
 • Lista över stater som saknar fullt internationellt erkännande
 • Associerad stat
 • Avhängiga territorier
 • Autonom region
 • Särskild ekonomisk zon
 • Demilitariserad zon
 • Mikrostat
 • Mikronation (skenstat)
 • Lista över väpnade konflikter i Europa efter 1989
 • Lista över statsöverhuvuden
 • Lista över historiska länder och riken
 • Lista över nationalflaggor
 • Lista över riksvapen
 • Lista över länder efter folkmängd
 • Lista över länder efter yta
 • stat, land, nation

Hur kan man vara självständigt?

Självständighet är förmågan att kunna vara självgående och oberoende av andra. Det handlar om att kunna fatta beslut och kunna planera och utföra uppgifter på egen hand.

Förmågan självständighet kännetecknas av att kunna tänka och agera självständigt utan några känslomässiga beroenden till andra.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vilka behöver inte F-skatt?

Man måste inte ha F-skatt som företagare, men de är fördelaktigt för ditt företag att ha det. Till exempel har man lättare att få beviljat lån som F-skattare då det bevisar att du hanterar dina skatteinbetalningar. Företag med F-skatt är även mer attraktivt för företag att anlita än de som inte har det. Detta då du inte behöver betala alla avgifter som hade behövts ifall du inte hade F-skatt.

 • Driver du en enskild firma men även har inkomst från en arbetsgivare så behöver du vara godkänd för både F- och A skatt även, kallat FA-skatt.

 • Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du endast F-skatt under de månader som du har en inkomst.

En ansökan om F-skatt sker via en e-tjänst på verksamt.se när du har bestämt dig för att starta en näringsverksamhet. Man kan även gå in på Skatteverket.se och skriva ut blanketten “Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) och skicka in den via posten.

Är enskild näringsverksamhet samma som enskild firma?

Ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets. En följd av detta är att det överskott respektive underskott som redovisas i näringsverksamheten redovisas i näringsidkarens inkomstdeklaration. En enskild näringsidkare är inte en separat juridisk person. Det innebär till exempel att företaget inte kan hyra lokal eller vara del i en domstolsprocess; istället är det företagaren själv som blir avtalspart eller part i målet.

Ansökan om F-skatt och momsregistrering sker hos Skatteverket innan verksamheten börjar. Det är oftast inte nödvändigt att registrera verksamheten hos Bolagsverket, men för att få namnskydd i länet och för att bedriva vissa typer av verksamheter är detta ett krav. Inget insatskapital krävs.