:

Har Sverige skatteavtal med Spanien?

Innehållsförteckning:

 1. Har Sverige skatteavtal med Spanien?
 2. Hur man undviker dubbelbeskattning?
 3. Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?
 4. Hur beskattas svensk pension i Spanien?
 5. Hur fungerar dubbelbeskattning?
 6. Måste man betala svensk skatt om man jobbar utomlands?
 7. Kan man vara skriven både i Sverige och Spanien?
 8. Måste man betala skatt i två länder?
 9. Vad är 183 dagars regeln?
 10. Vad händer med pensionen om man flyttar till Spanien?
 11. När får man betala dubbel skatt?
 12. Kan man vara skattskyldig i flera länder?
 13. Kan man vara skriven i två länder samtidigt?
 14. Hur länge får man bo i Spanien som svensk?
 15. Hur mycket betalar man i skatt i Spanien?

Har Sverige skatteavtal med Spanien?

Att Spanien tillhör svenskarnas absoluta favoriter när det gäller pensionering utomlands är inte så konstigt med tanke på landets klimat och den relativa närheten till Sverige. De senaste årens kraftiga ökning vad gäller flygförbindelser med Sverige innebär att Spanien bara är några timmar bort. Ett stort antal svenskar bor idag i Spanien, speciellt gäller detta de kustnära områdena. År 2020 flyttade 1 644 svenskar till Spanien.

Hur man undviker dubbelbeskattning?

Definitionen av dubbelbeskattning är när två eller flera stater (jurisdiktioner) tar ut skatt på samma inkomst. Ofta uppstår detta när staterna har olika beskattningsprinciper som krockar.

Stater är suveräna, vilket innebär att de har rätt att självständigt bestämma över bland annat sina skatter, genom olika beskattningsprinciper.

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt— ningsavtal mellan Sverige, Danmark. Finland. Island och Norge. Avtalet och ett till avtalet fogat protokoll har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet och protokollet avses bli tillämpliga på inkomst som förvärvas efter utgången av det är då avtalet och protokollet träder i kraft samt på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering andra kalenderåret efter ikraftträdandct eller senare. Avtalet och protokollet ersätter gällande internordiska dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögen- het.

ha et fast driftssted i denne stat for enhver virksomhet som denne person påtar seg for foretagendet. Dette gjclder dog ikke hvis virk- somheten er begrenset til å omfatte aktiviteter nevnt i punkt 4 og som. hvis de uteves gjennom ct fast for- retningssted. ikke ville ha gjort dette faste forret- ningssted til et fast driftssted etter bestemmelsene i nevntc punkt.

6. Et foretagende skal ikke anses for å ha fast driftssted i en kontraherende stat bare av den grunn at det driver forretningsvirksomhet i denne stat gjennom en megler. kommisjonaer eller annen uavhengig mellom- mann. såfremt disse perso- ner opptrer innenfor rammen av sin ordinzere forretnings- virksomhet.

7. Den omstendighet at et selskap hjemmchOrende i en kontraherende stat kontrol- lerer. eller blir kontrollert av. et selskap hjemmehprende i en annen kontraherende stat. eller som utöver forretnings- virksomhet i en annen kon- traherende stat (enten gjen- nom ct fast driftssted eller på armen måte). medforer ikke i seg selv at noen av disse sels- kaper skal anses å utgjtöre et fast driftssted for det annet.

a) et foretagende i en kon- traherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen af. kontrollen af eller kapita- len i et foretagende i en an- den kontraherende stat. eller

7. Milloin liiketuloon si- sältyy tulolajeja. joita käsi- tellään erikseen tämän sopi- muksen muissa artikloissa. tämän artiklan määräykset eivät vaikuta sanottujen ar- tiklojen määräyksiin.

skudd bestär helt eller delvis av inntekt som skriver seg fra denne annen stat.

helt eller delvis utgörs av in- komst som uppkommit iden- na andra stat.

al dansk. finsk. islandsk. norsk eller svensk skib kun beskattes i den kontrahe- rende stat. hvis nationalitet skibet har; ved anvendelsen af denne bestemmelse side- stilles trdenlandsk skib. som befragtes på såkaldt bare— boat-basis af et foretagende i en kontraherende stat. med dansk. finsk. islandsk. norsk eller svensk skib:

b) luftfartoj i international trafik kun beskattes i den kontraherende stat. hvori den. som oppebrerer arbejds- indkomsten. er hjemmeho— rende:

c) fiske-. stelfangst- eller hvalfangstfartdi ktm be- skattes i den kontraherende stat. hvori den. som er- hverver arbejdsindkomsten. er hjemmehorende. også i til- faelde. hvor vederlaget for ar- bejdet erltegges i form af en vis part eller andel af over- sktrddet af fiskeri—. sacl- fangst- eller hvalfangstvirk- somheden.

a) danskt. finskt. is- ländskt. norskt eller svenskt skepp endast i den avtalsslu— tande stat vars nationalitet skeppet har: vid tillämpning- en av denna bestämmelse lik- ställs utländskt skepp. som befraktas på så kallad bare- boat basis av ett företag i en avtalsslutande stat. med danskt. finskt. isländskt. norskt respektive svenskt skepp:

b) luftfartyg i internatio- nell trafrk endast i den av- talsslutande stat där den som förvi'trvar arbetsinkomsten har hemvist:

c) fiske—. sälfängst— eller valfångstfartyg endast i den avtalsslutande stat där den som förvärvar arbetsinkoms- ten har hemvist. även då in- komsten för arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske-. säl- fångst- eller valfångstverk- samheten.

a) danskt. finskt. is— ländskt. norskt eller svenskt skepp endast i den avtalsslu- tande stat vars nationalitet skeppet har: vid tillämpning- en av denna bestämmelse lik- ställs utländskt skepp. som befraktas på så kallad bare- boat basis av ett företag i en avtalsslutande stat. med danskt. finskt. isländskt. norskt respektive svenskt skepp:

bl luftfartyg i internatio- nell trafik endast i den av- talsslutande stat där den som fört-':'irvar arbetsinkomsten har hemvist:

c) fiske-. sälfångst- eller valfångstfartyg endast i den avtalsslutande stat där den som förvi'trvar arbetsinkoms- ten har hemvist. även då in- komsten för arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske—. sälv fångst- eller valfångstverkv samheten.

Hur beskattas svensk pension i Spanien?

Att Spanien tillhör svenskarnas absoluta favoriter när det gäller pensionering utomlands är inte så konstigt med tanke på landets klimat och den relativa närheten till Sverige. De senaste årens kraftiga ökning vad gäller flygförbindelser med Sverige innebär att Spanien bara är några timmar bort. Ett stort antal svenskar bor idag i Spanien, speciellt gäller detta de kustnära områdena. År 2020 flyttade 1 644 svenskar till Spanien.

Hur fungerar dubbelbeskattning?

Om du bor i ett EU-land och arbetar i ett annat beror inkomstskattereglerna på nationella lagar och dubbelbeskattningsavtal mellan de båda länderna. Reglerna kan skilja sig kraftigt från reglerna om vilket land som ansvarar för socialförsäkringen.

Beroende på dubbelbeskattningsavtalet kan du behöva betala skatt i både arbetslandet och bostadslandet.

Måste man betala svensk skatt om man jobbar utomlands?

Det är en hel del du behöver fundera över och ta ställning till i god tid innan du tackar ja till att arbeta utomlands. Hur det fungerar med anställningsform, kontrakt, lön, villkor, a-kassa, socialförsäkringar, skatt och pension kan variera utifrån hur du är anställd, hur länga du ska jobba utomlands och var någonstans i världen arbetslandet ligger.

Beroende på var du ska jobba kan du behöva ansöka om visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i god tid.

Hur du är anställd påverkar vad du behöver fundera över inför ditt utlandsjobb.

 • Utsänd – Du är anställd och får din lön av din arbetsgivare i Sverige och är stationerad utomlands.
 • Anställd på dotterbolag – Du är anställd i ett dotterbolag där arbetslandets socialförsäkringssystem gäller.
 • Lokalt anställd – Du har samma villkor och arbetsrätt som alla andra i arbetslandet.

Ta reda på vad som gäller i landet dit du ska: Vad blir det för avgifter? Tjänar du in till din pension under tiden utomlands? Har du kvar möjligheten att till exempel vabba eller vara sjukskriven?

Var noga med att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension. Fundera på vilka försäkringar som är viktiga i din livssituation. En olycksförsäkring behövs i alla skeden av livet, till skillnad från till exempel möjligheten att vara föräldraledig. Det bästa är om du kan förhandla dig till avtal eller villkor som garanterar dig en svensk socialförsäkringsnivå.

Kan man vara skriven både i Sverige och Spanien?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Måste man betala skatt i två länder?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Vad är 183 dagars regeln?

Nu ändras alltså denna regel, och från och med första januari 2021 införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk lagstiftning som innebär att 183-dagarsregelen inte längre kan tillämpas i situationer när arbetet som utförs i Sverige kan ses som uthyrning av arbetskraft till en svensk tjänsteköpare – den ekonomiska arbetsgivaren.

Enligt Margita Beijer, som är skatterådgivare inom internationell beskattning hos Grant Thornton, är detta en åtgärd som föreslogs redan 2017.

– Det är ett vanligt fenomen inom många branscher, till exempel bygg och anläggning, IT och vården, att man sätter i system att låta utländsk personal arbeta i Sverige. Där blir man enligt nuvarande regler inte skattskyldiga i Sverige utan i sitt hemland under förutsättning att man håller sig inom de 183 dagarna. Därmed anser man att det blir en snedvridning av konkurrensen gentemot de företag som använder personal som är skattskyldiga i Sverige, säger hon.

Vad händer med pensionen om man flyttar till Spanien?

Om du jobbar i ett annat land men för ett svenskt företag och betalar skatt i Sverige tjänar du in till din svenska pension som vanligt. Om du däremot jobbar utomlands och inte betalar skatt i Sverige tjänar du inte in till din svenska pension, varken allmän pension eller tjänstepension.

De flesta länder har någon form av pension som är baserad på arbete. Fråga din arbetsgivare och sök information hos motsvarigheten till Pensionsmyndigheten i det land du ska jobba.

Inom EU/EES är pensionssystemen utformade på olika sätt och det krävs olika saker för att omfattas av ett visst lands pensionssystem. Ska du jobba i länder som exempelvis Afrika eller Asien behöver du vara extra noga med att ta reda på vad som gäller. I en del länder finns pensioner men de är låga och räcker inte som försörjning.

När får man betala dubbel skatt?

Inget kunde vara mera missvisande än det vanliga namnet på skatteavta­len mellan många av världens länder – dubbelbeskattningsavtal. Dessa avtal är nämligen till för att det inte ska bli dubbelbeskattning. Vår expert Cecilia Gunne förklarar vad som gäller, med exempel från Portugal och Frankrike. Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Text: Cecilia Gunne, e-post: [email protected], www.lmlaw.se

Kan man vara skattskyldig i flera länder?

Du som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. En inkomst kan dock vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av interna regler. Ett skatteavtal som Sverige slutit med ett annat land kan också påverka beskattningen. Oavsett vad som gäller enligt interna regler eller skatteavtal ska du lämna uppgifter om samtliga inkomster till Skatteverket i en eventuell preliminär självdeklaration och i inkomstdeklarationen.

Begränsat skattskyldiga är alla som inte är obegränsat skattskyldiga. Då skattar du bara för vissa inkomster.

Kan man vara skriven i två länder samtidigt?

Övrigt/annat

Är det tillåtet att vara folkbokförd på en adress i Sverige samtidigt som man sedan flera år tillbaka bor i ett annat land och arbetar där? Om inte och det kommer fram, vad händer då?

Hur länge får man bo i Spanien som svensk?

Om du är resident eller inte i Spanien beror på hur många dagar du vistas i landet per år. Om du vistas mer än halva året (på skattespråk minst 183 dagar per år) är du resident i Spanien, vare sig du vill eller ej. Du kan alltså inte välja om du vill vistas mer än halva året i landet. Numera är det svårt för myndigheten att kontrollera din vistelse här men du ska ändå vara försiktig. Kommunikationen mellan Sverige och Spanien har utvecklats mycket under det senaste årtiondet. De tidigare residencia-korten har numera ersatts med ett certifikat för register av personer inom unionen (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión), ett papper som intygar att man är registrerad och bosatt i Spanien.

Den nya spanska utlänningslagstiftningen, som trädde i kraft den 2 april 2007, innebär i korthet följande. EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare som räknar med att uppehålla sig mer än tre månader per år i Spanien är skyldiga att skriva in sig i det centrala utlänningsregistret hos utlänningskontoret (Oficina de Extranjeros) i den provins där de tänker bosätta sig. Om det inte finns något utlänningskontor i provinsen, får man registrera sig hos polisen (Comisaría de Policía). Man måste lämna in ansökan (formulär EX16) personligen till utlänningskontoret alternativt polisen tillsammans med giltigt pass eller nationellt id-kort. Sökande får ett NIE-nummer och ska sedan gå till banken och betala avgiften för att därefter återvända till utlänningskontoret för att få sitt registreringsbevis. Registreringsbeviset utfärdas omgående. Tidigare fick man en legitimation i kreditkortsformat, som nu är ersatt av detta bevis.

Registreringsbeviset utfärdas i pappersform och man behöver inte bära det med sig. Däremot ska man kunna identifiera sig med pass eller nationellt id- kort, om polisen begär det. Det finns inget krav på att visa att man har arbete eller pension eller dylikt. Efter fem års legal vistelse i Spanien har man rätt att få permanent uppehållstillstånd. Pensionärer kan få permanent uppehållstillstånd redan efter tre års vistelse i landet. Ansökan lämnas in till utlänningskontor alter- nativt polis. Familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare som finns inskriven i utlänningsregistret har rätt att bo i Spanien. Följande familjemedlemmar kan få uppehållskort:

Hur mycket betalar man i skatt i Spanien?

Många anser att Spanien är det bästa landet att flytta till som pensionär och varje år tar ca 15 000 svenskar steget till ett liv i värmen. De många soldagarna i kombination med förmånliga skatter och låga levnadsomkostnader gör att du kan få en riktigt behaglig tillvaro här även om din pension från Sverige inte är så hög.

Olika pensionsinkomster beskattas olika i Spanien. Det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Sverige och Spanien i kombination med en rad förmånliga avdrag gör dock att din totala inkomst efter skatt alltid blir högre än om du hade bott kvar i Sverige.