:

Är Vägsamfällighet momspliktig?

Innehållsförteckning:

 1. Är Vägsamfällighet momspliktig?
 2. Måste samfällighet betala moms?
 3. Är det moms på samfällighetsförening?
 4. Vad gäller för vägföreningar?
 5. När behöver man inte redovisa moms?
 6. Är verksamheten momspliktig?
 7. Hur beskattas samfälligheter?
 8. När är man momspliktig?
 9. Hur beskattas en samfällighetsförening?
 10. När är en verksamhet momspliktig?
 11. Kan en vägförening vara en ideell förening?
 12. Vem äger marken i en Vägsamfällighet?
 13. Vad är momsbefriad verksamhet?
 14. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 15. Kan en Vägförening vara en ideell förening?

Är Vägsamfällighet momspliktig?

Moms i samfällighetsföreningen gäller alla samfällighetsföreningar med en årsomsättning över 80.000 kronor. Det betyder att många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms. Samtidigt kan samfällighetsföreningen numera dra av moms på sina kostnader. 

Fram tills alldeles nyligen har samfällighetsföreningar legat utanför momssystemet, det är därför vi har publicerat ett ställningstagande i frågan, eftersom Skatteverkets ändrar sin linje och gör en anpassning till EU-rätten, säger Pia Kjell, rättslig expert i momsfrågor på skatteverket, och fortsätter: 

Måste samfällighet betala moms?

En samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om föreningen uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen. En samfällighetsförening kan till exempel förvalta en parkeringsplats, lekplats, småbåtshamn eller en väg. Föreningen omsätter då varor och tjänster och bedriver ekonomisk verksamhet.

Medlemmarna ska betala sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen finns angiven i samfällighetens debiteringslängd. Beloppet som varje medlem ska betala beslutas på årsstämman och kallas uttaxerade belopp eller debiterade belopp. Föreningen ska sedan ta ut moms med utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. I beloppen ingår till exempel löpande driftskostnader för anläggningen, räntor, amorteringar och arvoden.

Föreningen ska även ta ut moms på andra ersättningar. Det kan till exempel vara:

 • separata betalningar som görs av medlemmarna för föreningens förvaltning
 • betalningar för varor och tjänster som föreningen köper in och säljer vidare till medlemmarna, till exempel försäljning av vatten.

Är det moms på samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och är således en självständig juridisk person med egen rättskapacitet som kan vara ett skattesubjekt i momshänseende.

En samfällighetsförening kan till exempel förvalta en parkeringsanläggning, en lekplats, en småbåtshamn eller en väg. Ändamålet ska vara av stadigvarande betydelse för ägarfastigheterna.

Vad gäller för vägföreningar?

Med vägsamfällighet avses här en för flera fastigheter gemensamt förvaltad väg – oavsett om de berörda fastigheternas rätt att använda vägen är baserad på äganderätt eller någon form av nyttjanderätt. De vanligaste situationerna är en samfällighet bildad genom en förrättning med stöd av anläggningslagen, 1907, 1926 eller 1939 års väglagar eller annan lagstiftning.

Vägar förekommer även i andra former av samfälligheter än vägsamfälligheter. Exempel på detta kan vara en skogsbilväg i en allmänningsskog, i en besparingsskog, i en gemensamhetsskog, i en husbehovsskog och i en häradsallmänning, eller att en vatten- och avloppssamfällighet har en väg till brunnen, att en badplatssamfällighet har en väg till badplatsen, o.s.v. De samfälligheter dessa vägar ingår i har vanligtvis inte karaktär av vägsamfällighet. Sådana samfälligheter behandlas inte på denna sida.

När behöver man inte redovisa moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Är verksamheten momspliktig?

Med blandad verksamhet menas att ett företag har både momspliktig och momsbefriad verksamhet. Det innebär att de både säljer varor eller tjänster som har 25%, 12% eller 6% moms och varor eller tjänster med 0% moms. Läs mer om olika momssatser här.

Enligt Mervärdesskattelagen är det endast tillåtet att dra av moms för kostnader som avser den delen av verksamheten som är momspliktig. Du får med andra ord inte dra av moms för del delen av verksamheten som är momsbefriad.

Hur beskattas samfälligheter?

Enligt tidigare svensk praxis ska en samfällighetsförening normalt inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster avser medlemsfastigheternas egna behov, och det sker inom ramen för föreningens tillskapade ändamål. Däremot ska samfällighetsföreningen ta ut moms när momspliktiga varor eller tjänster säljs till icke medlemmar. Denna praxis har i princip gällt sedan momslagen infördes.

EU-domstolen har i december 2020 ansett att en tysk samfällighetsförening var skyldig att redovisa moms på leveranser av värme till sina medlemmar enligt individuell mätning och debitering (C-449/19, WEG Tevesstraße).

Mot bakgrund av detta avgörande från EU-domstolen och EU-rätten anser Skatteverket att tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar inte längre är tillämplig.

När är man momspliktig?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur beskattas en samfällighetsförening?

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande angett att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär, enligt Skatteverket, att samfällighetsföreningar som tillhandahåller varor och/eller tjänster till sina medlemmar gör detta i egenskap av en beskattningsbar person, varför moms ska beläggas på ersättningen från medlemmarna.

Skatteverket har nu publicerat tre förtydliganden med koppling till sitt tidigare ställningstagande. I förtydligandena anges följande:

När är en verksamhet momspliktig?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Kan en vägförening vara en ideell förening?

Nedanstående gäller även för viltvårdsområdes- och fiskevårdsområdesföreningar.

En samfällighetsförening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen När samfällighetsföreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Vem äger marken i en Vägsamfällighet?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Vad är momsbefriad verksamhet?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Kan en Vägförening vara en ideell förening?

En enskild väg kan ägas och skötas av flera fastigheter ihop. För att kunna göra det kan ni till exempel bilda en gemensamhetsanläggning. Även äldre vägföreningar och vägsamfälligheter räknas idag som gemensamhetsanläggningar.

En enskild väg kan även skötas av en förening utan att vara en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet har då ingen roll i det.