:

Vad gäller vid dubbelt efternamn?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid dubbelt efternamn?
 2. Kan ett barn ha 2 efternamn?
 3. Får man ha 2 efternamn i Sverige?
 4. Varför har man två efternamn?
 5. Hur skriver man initialer med två efternamn?
 6. Kan man ha dubbla efternamn när man gifter sig?
 7. Kan man ha dubbla efternamn och mellannamn?
 8. Måste man skriva båda sina efternamn?
 9. När började kvinnan ta mannens efternamn?
 10. Vilket efternamn ska vara först?
 11. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 12. När slutade man använda dotter i efternamn?
 13. När slutade man med Patronymikon?
 14. Hur ser ett dubbelt efternamn ut?
 15. Vilket efternamn får barn där föräldrarna har tidigare gemensamma barn?

Vad gäller vid dubbelt efternamn?

Ett dubbelt efternamn enligt personnamnlagen består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck. Det dubbla efternamnet utgör sedan i sin helhet personens efternamn.

Förvärv av ett dubbelt efternamn kan ske i samband med:

 • födelse (4–5 §§ PNL)
 • adoption (6,8 § och 10 §§ PNL)
 • byte till en förälders efternamn (9 § PNL)
 • byte av efternamn för familjehemsplacerade barn (11 § PNL)
 • byte till en makes efternamn (12 § PNL)
 • administrativt byte till dubbelt efternamn (20 § första stycket PNL).

Kan ett barn ha 2 efternamn?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Får man ha 2 efternamn i Sverige?

Ytterligare en stor förändring är att alla som är folkbokförda i Sverige får möjlighet att ta dubbla efternamn, på riktigt. Tidigare har ett av namnen varit ett mellannamn.

– Från och med nu behöver man inte vara Andersson och Bengtsson, utan man kan vara Bengtsson Andersson eller Andersson Bengtsson. Med eller utan bindestreck, säger Agneta Carlquist.

Finns det ett behov att ha dubbla efternamn i Sverige idag?

Varför har man två efternamn?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Hur skriver man initialer med två efternamn?

Hej! En liten fråga. Går det att ha dubbelnamn på alla papper, pass, leg, körkort och alla register odl, men bara använda hans namn när man skriver under saker. Både jag och min blivande har speciella namn som betyder mycket (båda är sista i släkten). Jag tänkte att jag skulle ha dubbelnamn men använda hans i dagliga sammanhang. Arbetar mycket med papper och underksifter och skulle bli tokig av ett skriva dubbelnamnet ett 20 tal gåner om dagen. Går detta tror ni?

Ser fram emot svar!

Kan man ha dubbla efternamn när man gifter sig?

Gällande namnlag, som trädde i kraft 1985, gav dem som ingår äktenskap likadana möjligheter i valet av efternamn. Har lagen haft någon betydelse i praktiken? Vems namn är av större vikt då namnet väljs?

Enligt namnlagen kan ett par som planerar att gifta sig tillsammans besluta om det eller de efternamn som ska användas i familjen. Alternativen är att båda behåller sina egna efternamn, att båda bär den ena partens namn eller att den ena kombinerar sitt eget namn med makens eller makans namn. Kvinnan är således inte längre tvungen att välja makens namn, även om det fortfarande är det alternativ ett nygift par vanligen väljer. Detta val motiveras ofta med att paret följer den allmänna seden, med romantik eller med en önskan om att hela familjen ska ha ett gemensamt efternamn. En rådande uppfattning är också att bruket att ta mannens efternamn i äktenskapet i hög grad är ”en uråldrig tradition”.

Finlands första namnlag trädde i kraft år 1920. Den föreskrev att var och en skulle ha ett fast efternamn. Den som vid den här tidpunkten inte hade något efternamn var tvungen att anta ett namn innan årets slut. I den första namnlagen stadgades inget annat om giftasnamn än att hustrun hade rätt till sin makes efternamn. Detta gällde även i händelse av skilsmässa, om hustrun var barnens vårdnadshavare eller om paret gemensamt hade kommit överens om saken.

Giftasnamnen behandlades däremot i äktenskapslagen som trädde i kraft år 1929. Då bestämdes att hustrun ska ta makens efternamn, antingen ensamt eller i ett dubbelnamn förenat med det egna efternamnet. I Finland var, och är fortfarande, ett dubbelnamn ett namn som består av två efternamn förenade med bindestreck, såsom exempelvis af Hällström-Reijonen. Ett dubbelnamn ärvs inte av barnen.

Kan man ha dubbla efternamn och mellannamn?

Grundregeln är: sortera på det första efternamnsliknande namnet efter en persons förnamn.

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn i Sverige. En av de stora nyheterna i den är att det åter blir tillåtet med dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, där ett eller båda kan ärvas av namnbärarens barn. Att ha fler än två efternamn blir dock inte tillåtet. Samtidigt försvinner möjligheten att registrera nya mellannamn, alltså ett tilläggsnamn som man tidigare kunnat ha mellan förnamn och efternamn för att t.ex. visa samhörighet med en make som har annat efternamn. Eftersom de gamla mellannamnen inte har juridisk status som efternamn, har de vid spetsställd sortering (där förnamnet kommer sist, åtskilt med komma) ibland sorterats som förnamn och ibland tillsammans med efternamnet (ibland före, ibland efter, med eller utan bindestreck till efternamnet).

Måste man skriva båda sina efternamn?

Har ställt frågan till Skatteverket men hoppas nån här kan vara snabbare på att svara än vad dem är.

När började kvinnan ta mannens efternamn?

Kring sekelskiftet försvann bruket av dotter-namn, medan son-namnen förvandlades till släktnamn, vilka ärvdes mellan generationerna. Här två familjer Johansson som dricker söndagskaffe i trädgården 1915.

Att män har efternamn som slutar på -dotter är sällsynt. Desto vanligare är det att kvinnor heter något som slutar på -son. Självklart kanske. Eller inte? Börjar man att fundera på saken, så förstår man hur namnskick speglar ett samhälles normer, värderingar och historia.

Vilket efternamn ska vara först?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Får barnet automatiskt mammans efternamn?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

När slutade man använda dotter i efternamn?

På Island lever traditionen av patronymikon kvar. Patronymikon innebär att ett nyfött barn får sin fars förnamn som efternamn. Om en pojke namnges Herman och hans far heter Peter. Blir pojkens namn Herman Petersson. Efternamnet skapas av faderns förnamn, med tillägg av -son. Systemet är till för att markera vem ens far är.

Metronymikon kallas det om ett barn får sin mors förnamn i kombination med suffixen -dotter som efternamn. Detta brukade ske om ett barn föddes utanför äktenskap. I dagens Sverige är efternamn som slutat på -son fortfarande de mest förekommande efternamnen, men det handlar ofta inte om patronymikon. Det är ofta släktnamn som inte gör anspråk på direkt släktskap utan blickar tillbaka ett par generationer. Det kan även vara ett efternamn man har tagit vid giftermål.

När slutade man med Patronymikon?

Ett patronymikon (eller farsnamn) är i grunden en upplysning om faderns namn. I många språk har patronymika utvecklat sig till en fast del i identifieringen och har ofta så småningom övergått till att bli släktnamn som ärvs oförändrade generation för generation.

I Sverige är den vanliga patronymikonformen en sammansättning som slutar med ‑son eller ‑dotter: Karin och Lars, barn till Olof, skrivs som Karin Olsdotter respektive Lars Olsson. Bruket var delvis levande en bit in på 1900-talet. Våra -son-namn återspeglar i stort sett de mansnamn som var vanliga under 1800-talet.

Hur ser ett dubbelt efternamn ut?

Övrigt/annat

Hej! Ska i slutet av sommaren gifta mig. Jag vill ta min blivande makes efternamn men även behålla mitt egna. Tidigare var jag informerad att jag endast kan ha ett efternamn och därmed måste ha det andra som ett mellannamn. Läste en artikel att så inte är fallet längre? Vad gäller nu?

Vilket efternamn får barn där föräldrarna har tidigare gemensamma barn?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.