:

Var är mina barn folkbokförda?

Innehållsförteckning:

 1. Var är mina barn folkbokförda?
 2. Vart är mitt barn folkbokfört?
 3. Hur hittar man barn till personer?
 4. Har det någon betydelse var barnet är skrivet?
 5. Kan man ta reda på någons barn?
 6. Var ser man vem som är vårdnadshavare?
 7. Var ser jag mitt barns personnummer?
 8. Kan ett barn vara skriven på två adresser?
 9. Kan man söka i folkbokföringen?
 10. Hur ser man sin folkbokföringsadress?
 11. Kan ett barn vara skrivet på två adresser?
 12. Kan barn vara skrivna på 2 adresser?
 13. Är folkbokföringen offentlig?
 14. Var registreras vårdnadshavare?
 15. Måste barn vara folkbokförda hos vårdnadshavare?
 16. Vad är folkbokföringen i Sverige?
 17. Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?
 18. Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?
 19. Vad är folkbokföringen i Sverige?
 20. Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?
 21. Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

Var är mina barn folkbokförda?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Som jag uppfattat det har din och din ex-frus gemensamma son som är 15 år flyttat hem till dig på heltid. Du vill göra en folkbokföringsändring och hon vill inte detta. Frågan är vad du kan göra för att få till stånd en sådan adressändring eller hur du i övrigt bör gå till väga. Utifrån dessa premisser kommer jag att besvara din fråga.

Vart är mitt barn folkbokfört?

Familj & barn

Jag har ett barn tillsammans med mitt ex. Vi har gemensam vårdnad och barnet bor varannan vecka hos honom och varannan hos mig. Nu ska jag flytta till nytt boende (i samma kommun), då vill han ha barnet skrivet hos sig istället. Vad har det för betydelse? Kan det få juridisk betydelse framöver? T.ex. i en tvist eller om han bestämmer sig för att flytta till annan ort.

Hur hittar man barn till personer?

Skatteverket gör då och då oanmälda kontroller på arbetsplatser runt om i landet. Då måste en personalliggare finnas på plats. Den ska dessutom vara rätt ifylld. Om det finns personal på plats som inte registrerat sig i personalliggaren kan det bli böter. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att det finns en personalliggare och att den är rätt ifylld.

Det finns två slags böter för felaktigheter med personalliggaren:

 • Kontrollavgift: Skatteverket kan besluta om en kontrollavgift på 12 500 kronor ifall det saknas en personalliggare eller om den inte är korrekt ifylld. På byggarbetsplatser kan byggherren få betala kontrollavgift ifall det saknas utrustning för elektronisk personalliggare eller om den inte är tillgänglig vid kontroll. Entreprenörer på en byggarbetsplats kan också få betala kontrollavgiften ifall personalliggaren inte är tillgänglig eller om den är ifylld på fel sätt.
 • Böter per person: Arbetsgivaren kan få betala 2 500 kronor per person som vistas på arbetsplatsen men som inte finns med i personalliggaren. På byggarbetsplatser är det entreprenören som kan få betala denna typ av böter.

Har det någon betydelse var barnet är skrivet?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Kan man ta reda på någons barn?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Var ser man vem som är vårdnadshavare?

Ett barn står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta med varandra. Om det därefter döms till äktenskapsskillnad står barnet fortfarande under båda föräldrarnas vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra blir mamman ensam vårdnadshavare från barnets födelse. Om föräldrarna senare ingår äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten, enligt huvudregeln, under vårdnad av dem båda (6 kap. 3 § FB).

Var ser jag mitt barns personnummer?

Här finns information om sådant som är viktigt att veta när du har blivit förälder, till exempel om barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Har du fött barn i Sverige fast du inte är folkbokförd här? Då behöver du fylla i blanketten Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560) och skicka den till Skatteverket.

Kan ett barn vara skriven på två adresser?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Kan man söka i folkbokföringen?

Folkbokföring är Skatteverkets sätt att registrera personer i Sverige. 

En av anledningarna till att man folkbokförs är att samhället lättare skall kunna planera för bland annat bostäder, skolor och vägar. Skatteverket registrerar bland annat namn, adress och personnummer i folkbokföringsregistret.

För att man skall  folkbokföras i Sverige behöver man ha en adress och man folkbokförs där man bor och har sin huvudsakliga dygnsvila. Folkbokföringsuppgifter används bland annat i kreditupplysningsregister där en folkbokförd person förekommer från det att man är 16 år. 

Hur ser man sin folkbokföringsadress?

Vi skickar ut registreringsbevis för fordon och körkortshandlingar, och genom att dokumenten bara skickas till folkbokföringsadressen försvårar det för obehöriga att komma över dem. Att Transportstyrelsen ska registrera folkbokföringsadressen är reglerat i lag.

Du kan själv välja att ha en annan adress än din folkbokföringsadress registrerad hos Skatteverket. I så fall används den adressuppgiften också av Transportstyrelsen. En sådan särskild adress måste du själv uppdatera hos Skatteverket.

Kan ett barn vara skrivet på två adresser?

Om ett barn har två vårdnadshavare gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt (6 kap. 13 § FB).

En anmälan om flytt för ett barn under 18 år ska göras skriftligen av barnets vårdnadshavare (23 och 30 §§ FOL). För att Skatteverket ska kunna fastställa att en anmälan har gjorts av barnets vårdnadshavare måste den vårdnadshavare som inte gjort flyttanmälan lämna sitt samtycke till den. Ett samtycke kan lämnas via brev, e-post eller e-tjänsten Lämna samtycke. Samtycke till anmälan kan inte lämnas per telefon.

Ett barn som fyllt 16 år har själv rätt att anmäla flytt (30 § FOL). Om flyttanmälan enbart är undertecknad av barnet behöver den inte kompletteras med vårdnadshavarnas samtycke.

Utgångspunkten är att ett barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, d.v.s. det avgörande för Skatteverkets bedömning är var barnet regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Frågan om var ett barn ska vara folkbokfört avgörs därmed med utgångspunkt i de faktiska vistelseförhållandena. Exempelvis folkbokförs ett barn hos den förälder som barnet faktiskt bor tillsammans med, även om den andra föräldern är ensam vårdnadshavare. Det finns vissa undantag från huvudregeln i 7 § FOL bland annat när det gäller vård av unga.

Kan barn vara skrivna på 2 adresser?

En kort fråga:

Min man och jag ska separera. Har två barn som vi ska ha varannan vecka, så gott det går (vi jobbar skift).

Är folkbokföringen offentlig?

Skatteverket redovisar årligen folkbokföringsfelets storlek till regeringen. Den bilden behöver kompletteras med beskrivningar av läget för personer som inte är folkbokförda men som har ett samordningsnummer eller personer som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd. Skatteverket ska tillsammans med bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån ta fram metoder så att en nationell lägesbild kan presenteras. Lägesbilden ska beskriva företeelser, risker och personkretsar som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd och deras påverkan på samhället. Lägesbilden ska kunna användas som ett underlag när regeringen och berörda myndigheter vidtar framtida åtgärder.

Var registreras vårdnadshavare?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

Måste barn vara folkbokförda hos vårdnadshavare?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad ska ha möjlighet att vara skrivna hos båda vårdnadshavarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Vad är folkbokföringen i Sverige?

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket.

Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?

De uppgifter som registreras i folkbokföringen är: namn (efternamn, förnamn, eventuella mellannamn, efternamn som ogift) personnummer. postadress. fastighet, församling och kommun där man är folkbokförd samt datum för ändring (flyttning) make, registrerad partner, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption med data.

Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

De myndigheter som Skatteverket dagligen överför nya uppgifter från folkbokföringen till, är bland annat följande: Försäkringskassan. Migrationsverket. Lantmäteriet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) Transportstyrelsen, med bland annat bil- och körkortsregister.

Vad är folkbokföringen i Sverige?

 • Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket.

Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?

 • De uppgifter som registreras i folkbokföringen är: namn (efternamn, förnamn, eventuella mellannamn, efternamn som ogift) personnummer. postadress. fastighet, församling och kommun där man är folkbokförd samt datum för ändring (flyttning) make, registrerad partner, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption med data.

Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

 • De myndigheter som Skatteverket dagligen överför nya uppgifter från folkbokföringen till, är bland annat följande: Försäkringskassan. Migrationsverket. Lantmäteriet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) Transportstyrelsen, med bland annat bil- och körkortsregister.