:

Vilka uppgifter behövs vid bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka uppgifter behövs vid bouppteckning?
 2. Hur gör man en bouppteckning själv?
 3. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 4. Vad kostar en bouppteckning på Swedbank?
 5. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 6. Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 9. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Vilka uppgifter behövs vid bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Hur gör man en bouppteckning själv?

  För att bouppteckningen ska bli godkänd är det viktigt att allt går rätt till. Bland annat har alla berörda personer rätt att få delta på förrättningsmötet där man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder.

  Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

  En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar.

  Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen upprättas. Den person som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgifter om boet. Denna person kallas Bouppgivare och kan t.ex. vara efterlevande make.

  Vad kostar en bouppteckning på Swedbank?

  ID06 samlar in personuppgifter från ID06-ackrediterade kortföretag och utbildningsföretag med syftet att hjälpa företag i sin hantering av personuppgifter, för att motverka fusk och skapa en säkrare arbetsplats.

  ID06 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in och behandlar från kort- och utbildningsföretag. Från kortföretag, samlar vi in personnummer, namn, fotografi, organisationsnummer, företagsnamn och land och från utbildningsföretag, samlar vi in uppgifter om vilka utbildningar en individ genomgått samt dennes personnummer.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?

  Ofta gör be­grav­nings­by­rån boupp­teck­ning­en av bara farten. Men det finns inget som säger att den måste göras av en jurist eller annan sär­skild person. Gil­tig­he­ten på­ver­kas inte av vem som har gjort den. 

  En del tycker att det är skönt att ta hjälp, men andra upp­skat­tar att slippa möten och andra kon­tak­ter under en redan tyngd tid. Gör du boupp­teck­ning­en själv kan du göra det i lugn och ro hemma när det känns som en bra tid­punkt.

  Det är dock vik­tigt att det blir rätt för att Skat­te­ver­ket ska god­kän­na boupp­teck­ning­en. Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning får du enkel väg­led­ning ändå fram till arv­skif­tet. 

  Döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av döds­bo­et. Det kan vara ef­ter­le­van­de make eller sambo, barn och andra ar­ving­ar eller uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. Döds­bo­de­lä­gar­na är också an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord. 

  Vid en boupp­teck­ning ska en bo­upp­gi­va­re utses. Bo­upp­gi­va­ren är den som har det över­gri­pan­de an­sva­ret för boupp­teck­ning­en. Oftast brukar den döds­bo­de­lä­ga­re som känner till den av­lid­nes egen­dom bäst utses som bo­upp­gi­va­re.

  Bo­upp­gi­va­ren ska utse två ut­om­stå­en­de för­rätt­nings­män. Det får inte vara någon som ärver av döds­bo­et enligt lag eller tes­ta­men­te. Deras upp­gift är att intyga att all­ting har blivit kor­rekt an­teck­nat och att till­gång­ar­na har vär­de­rats rim­ligt.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

  Det är viktigt att du som anhörig registrerar dig i Efterlevanderegistret när en närstående har avlidit. Detta bland annat för att kunna ta del av framtida eventuella utbetalningar av arv och tillgångar. Du kan läsa mer om vad som gäller när du registrerar dig lite längre ned i informationstexten.

  Det är extra viktigt att du kan värdera bohaget enligt marknadsvärdet när lösöret är värdefullt. Exempel på värdefullt bohag är guld, smycken, guldtackor, konstverk och annat som är dyrt. Detta bör värderas av en kunnig person.