:

Vad räknas som Förbrukningsinventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som Förbrukningsinventarier?
 2. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 3. Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?
 4. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 5. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?
 6. Vad ska bokföras som Förbrukningsinventarier?
 7. Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?
 8. Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?
 9. Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?
 10. Hur gör man för att få skattereduktion?
 11. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 12. Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?
 13. Måste man skriva av på inventarier?
 14. Har jag rätt till skattereduktion?
 15. Hur vet man om man har skattereduktion?

Vad räknas som Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier har ett lågt värde och en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värda mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år.

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie är en produkt som förväntas ha en kort livslängd eller ett lägre värde. Livslängden för dessa inventarier bör inte överskrida 3 år. Vad som anses som "mindre värde" definieras av Skatteverket som en kostnad på högst ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kronor exklusive moms för år 2023. Sådana inventarier kan direkt kostnadsföras i resultaträkningen istället för att fördelas över tid som avskrivningar i balansräkningen.

En större inventarieanskaffning enligt Skatteverket innefattar inventarier som används för samma ändamål och som inköps gemensamt eller i samband med varandra. Detta kan inkludera en utbytning av alla datorer på kontoret eller en delleverans av inventarier som hör till en större anskaffning. Hela inköpet av verkstadsutrustning eller kontorsinventarier bedöms också som en större inventarieanskaffning. Inventarier med en livslängd på högst tre år räknas inte med i en större inventarieanskaffning eftersom de är korttidsinventarier och får dras av omedelbart. Beloppsgränsen för vad som anses vara en större inventarieanskaffning är ett halvt prisbasbelopp.

Hur mycket får en Förbrukningsinventarie kosta?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Riksdagen har idag fattat beslut i frågan och en skattereduktion blir verklighet i deklarationen för beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare för inventarier anskaffade under kalenderår 2021.

Skattereduktionen uppgår enligt den tillfälliga lagen till 3,9 procent av ett på visst sätt beräknat underlag och gäller såväl fysiska som juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet, om anskaffningen görs under 2021 och behålls viss tid. Reduktionen föreslås kunna göras mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Vad ska bokföras som Förbrukningsinventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?

Utgifter för datorer och bärbara datorer kan skattemässigt klassificeras som anläggningstillgångar, varulager eller förbrukningsinventarier.

Utgifter för anläggningstillgångar kostnadsförs med systematiska avskrivningar, utgifter för varulager kostnadsförs direkt och utgifter för förbrukningsinventarier får skattemässigt skrivas av omedelbart. Utgifter för datorer får klassificeras som förbrukningsinventarier om den ekonomiska livslängden är högst 3 år eller om utgiften exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp (< 26 250 SEK för år 2023).

Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?

Tillgångar som företaget köper in och som ska användas i verksamheten kallas för inventarier. Kostnaden för inköp av inventarier kan du göra avdrag för, men hur du gör själva avdraget varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller.

I den här artikeln förklarar vi mer om vad inventarier är och vilka olika typer det finns. Vi går även igenom hur du gör avdrag på dessa inköp.

Hur deklarerar man skattereduktion för inventarier?

I underlaget för skattereduktionen ingår materiella inventarier som har förvärvats genom köp, byte eller egentillverkning. För att få räkna utgiften för inventariet till underlaget för skattereduktionen ska utgiften dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det krävs då att följande förutsättningar är uppfyllda;

 • Företaget är ägare till inventariet
 • Inventariet är levererat till företaget senast den 31 december 2021
 •  Inventariet är anskaffat för verksamheten som företaget bedriver

Exempel på materiella inventarier är bilar och maskiner. Här kan du läsa mer om vad som gäller för immateriella tillgångar.  

Hur gör man för att få skattereduktion?

Kontakta givarservice om du har frågor:tel: 08-121 491 00e-post: [email protected]

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och får högst vara 3000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Ett företag får dra av anskaffningsutgiften för inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL) eller omedelbart vid anskaffningstillfället, om förutsättningarna för det är uppfyllda (18 kap. 4 § IL).

Anskaffningsutgiften för inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) får dras av omedelbart vid anskaffningstillfället (18 kap. 4 § IL). Regeln gäller dock inte för sådana immateriella tillgångar som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL.

Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om rut och rot.

Det pratas om rot och rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen? – Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för "rengöring, underhåll och tvätt". Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Måste man skriva av på inventarier?

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Har jag rätt till skattereduktion?

Vilket beloppet som ger rätt till skattereduktion beror på hur mycket du har betalat och när du betalade in dina avgifter. Det är den så kallade kontantprincipen som gäller. Det innebär att de sammanlagda avgifter som du har betalat in under perioden 1 juli-31 december 2022 redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket 2023. Medlemsavgiften 2022 var 130 kronor i månaden och kommer att vara oförändrad 2023.

Om man till exempel har varit medlem i Akademikernas a-kassa och betalat medlemsavgiften alla 6 månader (juli-december2022), 130 kronor i månaden, så kommer skatten att minska med 195 kronor (25 procent av 780 kronor). Har man betalat för färre månader så blir det ett lägre belopp. Det kan också vara så att man varit medlem hela perioden men att man ligger efter med sina betalningar och har betalat först under 2023, då blir det också ett lägre belopp.

Hur vet man om man har skattereduktion?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959.