:

Hur ska koncernbidrag redovisas?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska koncernbidrag redovisas?
  2. Hur hanteras koncernbidrag?
  3. Hur bokför man lämnat koncernbidrag?
  4. Hur beskattas en koncern?
  5. Hur stort koncernbidrag får man lämna?
  6. Varför koncernbidrag istället för utdelning?
  7. Är koncernbidrag skattefritt?
  8. Är koncernbidrag skattefria?
  9. När får man inte lämna koncernbidrag?

Hur ska koncernbidrag redovisas?

Det finns inga regler för koncernbidrag i regelverken om förenklat årsbokslut. Det beror på att en enskild näringsidkare som är moderföretag i en koncern inte får tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1). Motsvarande gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund. De får inte tillämpa det allmänna rådet om förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) om de är moderföretag i en koncern (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1).

Erhållna och lämnade koncernbidrag enligt 35 kapitlet inkomstskattelagen ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2017:3 Årsbokslut punkt 4.3).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2017:3 punkt 18.15).

Hur hanteras koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen.

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. I Sverige utgör en koncern inte ett eget skattesubjekt utan i stället utgör varje bolag i koncernen egna skattesubjekt.

Koncernbidrag är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust. Därmed kan vinster och förluster inom en koncern utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag, eller mellan dotterbolagen.

Hur bokför man lämnat koncernbidrag?

Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag, detta för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och ett koncernbidrag får inte avse ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster.

Hur beskattas en koncern?

I Sverige till skillnad från en del andra länder utgör koncernen inte ett eget skattesubjekt. En koncern beskattas inte utan de enskilda företagen som ingår i koncernen utgör enskilda skattesubjekt och beskattningen sker då i de enskilda företagen.

Mellan koncernföretag förekommer det dock ett antal transaktioner som ger skattemässiga konsekvenser och som omfattas av skattemässiga regler. De vanligaste koncernmässiga transaktionerna är koncernbidrag och utdelning mellan koncernföretag.

Hur stort koncernbidrag får man lämna?

Koncernbidrag är en inkomstöverföring mellan företag inom en koncern. Bestämmelser om koncernbidrag finns uteslutande i skattelagstiftningen. Inom associationsrätten utgör överföringarna mellan koncernföretag antingen vinstutdelning eller aktieägartillskott. Sverige har valt att beskatta varje enskilt företag för sig, oavsett om det ingår i en koncern eller inte.

Varför koncernbidrag istället för utdelning?

Ett holdingbolag, eller moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. I många fall innehåller holdingbolagets namn just ordet ”Holding”, men det är helt frivilligt. Annars är det som vilket aktiebolag som helst. När man startar ett aktiebolag ska man i bolagsordningen ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet. I ett holdingbolag anger man därför att bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.

Är koncernbidrag skattefritt?

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen.

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. I Sverige utgör en koncern inte ett eget skattesubjekt utan i stället utgör varje bolag i koncernen egna skattesubjekt.

Koncernbidrag är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust. Därmed kan vinster och förluster inom en koncern utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag, eller mellan dotterbolagen.

Är koncernbidrag skattefria?

Koncernbidrag kan ges mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Moderföretag måste äga mer än 90% av andelarna i ett svenskt företag för att anses vara moderföretag. Moderföretag kan vara aktiebolag, försäkringsbolag, sparbank, ekonomisk förening. Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag. Utländska företag inom EES-området kan anses som svenska företag om de är skattskyldiga i Sverige för koncernbidraget. Privatbostadsföretag och investmentföretag kan inte vara vare sig givare eller mottagare av koncernbidrag.

När får man inte lämna koncernbidrag?

Koncernbidrag innebär alltså överföring av pengar mellan bolagen i en koncern för att jämna ut resultatskillnader mellan bolagen. Det är aktuellt exempelvis när du vill minska på skattekostnaderna i ett bolag som går väldigt bra och justera resultatet mot ett annat bolag i koncernen där det går sämre.

Sverige har förmånliga skatteregler när det gäller att utjämna vinsten mot förlusten inom en koncern genom just koncernbidrag. ­Regleringen av koncernbidrag sker uteslutande i skattelagstiftningen. Dock finns koncernbidraget även i bokföringen som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.