:

Hur beräknar man underskott?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknar man underskott?
 2. Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?
 3. Vad betyder underskott i deklarationen?
 4. Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?
 5. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 6. Hur mycket är 30 hektar skog värd?
 7. När uppstår ett underskott?
 8. Är underskott bra?
 9. Vad händer om enskild firma går minus?
 10. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?
 11. Vad händer med Skogskonto efter 10 år?
 12. Hur länge får man ha pengar på ett skogskonto?
 13. Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?
 14. Vad får man för 1 hektar skog?
 15. Hur länge kan man spara underskott?

Hur beräknar man underskott?

Koncernbidrag innebär alltså överföring av pengar mellan bolagen i en koncern för att jämna ut resultatskillnader mellan bolagen. Det är aktuellt exempelvis när du vill minska på skattekostnaderna i ett bolag som går väldigt bra och justera resultatet mot ett annat bolag i koncernen där det går sämre.

Sverige har förmånliga skatteregler när det gäller att utjämna vinsten mot förlusten inom en koncern genom just koncernbidrag. ­Regleringen av koncernbidrag sker uteslutande i skattelagstiftningen. Dock finns koncernbidraget även i bokföringen som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?

Skogsavdragsrätten omfattar alla förvärv av skogsfastigheter mot vederlag (affär eller byte mot vederlag) som har genomförts efter 1.1.1993. 

Skogsavdragsgrunden motsvarar 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Som anskaffningskostnad räknas förutom fastighetens pris också överlåtelseskatt, lagfartskostnader, kostnader för uppgörandet av avtalet, köpvittnets arvode, kostnader för fastighetsvärderingen, eventuella kostnader för styckning av fastigheten och allt annat som hör till en fastighetsaffär och som köparen har betalat (till exempel resekostnader). Det bör uppmärksammas att skogsavdragsrätten endast gäller vid affärer av fast egendom. Dödsboandelar är till exempel inte fast egendom utan lös egendom, så vid sådana affärer gäller inte avdragsrätten. 

Vad betyder underskott i deklarationen?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Handelsbanken tar i sitt senaste nummer av Tillväxt bland annat upp möjligheten att i stället sätta in pengarna på ett mellanlagringskonto. Handelsbankens konto heter skogslikvidkonto.

Andra banker har liknande konton.- Om pengarna står på ett skogslikvidkonto räknas hela saldot som underlag för räntefördelning, till skillnad från skogskontot där bara halva saldot räknas.

Räntefördelningen är det som i deklarationen kallas "kapitalunderlag för räntefördelning". I praktiken avkastning på det egna insatta kapitalet. Och den avkastningen kan man ta ut till mycket lägre skatt än om man tar ut pengar som lön. Ju mer pengar som kan räknas in som räntefördelning, desto mer pengar kan skogsägaren tjäna.

Hur mycket är 30 hektar skog värd?

Mest har priserna stigit i norra Sverige, där realprisökningen i genomsnitt var 6,8 procent per kubikmeter. I mellersta Sverige har priset på skog däremot minskat med 4,3 procent. I landets södra delar är prisuppgången 3,3 procent.

Under förra årets sista kvartal märktes en viss avmattning på marknaden. Försäljning tog längre tid och budgivningar drog inte iväg lika mycket.

"Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter", säger Markus Helin på Ludvig & Co.

När uppstår ett underskott?

Underskottsgottgörelsen är ett avdrag som Skatteförvaltningen gör automatiskt från skatten på förvärvsinkomsterna om du har rätt till avdraget. Du kan få underskottsgottgörelse om avdragen från kapitalinkomsterna är större än dina kapitalinkomster. 

Är underskott bra?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Vad händer om enskild firma går minus?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Hur länge får man ha pengar på ett skogskonto?

Se till att du använder kontona rätt. Gör du insättningen på fel konto vid fel tidpunkt kan det få skattemässiga konsekvenser.

Skogskonto: Att sätta in medel på ett skogskonto är en skatteteknisk åtgärd som syftar till att jämna ut oregelbundna skogsinkomster mellan åren. Avsättningen bör göras i samband med deklarationen eftersom den påverkar underlaget för beräkning av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder. Pengarna på skogskontot inkomstbeskattas först när de tas ut. Medlen får stå kvar på kontot i max tio år.

Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?

För många skogsägare räcker det att se hur mycket pengar som blir över när alla skatter är betalda. Det årliga kassaflödet ger ett mått på det. Det är alla inkomster från skogsbruket och kringliggande näringsverksamhet minus omkostnader och skatter. Kassaflödet kan jämnas ut med skogskonto, periodiseringsfonder och expansionsfonder. Mer om det längre fram.

Om du inte värderar din tid så högt, eller sätter skogsarbete på nöjeskontot, så kan du hålla kostnaderna nere så att nettot blir högre. Men det är förstås en chimär - allt arbete kostar egentligen.

Vad får man för 1 hektar skog?

Första halvåret 2022 har varit synnerligen turbulent med makroekonomiska- och geopolitiska tvära kast. Krigsutbrottet med sanktioner mot Ryssland har skapat en större efterfrågan för svensk skogsråvara. Detta har gynnat svenska skogsägare. Den tidigare mycket expansiva penningpolitiken samt krigsutbrottet har skapat oreda med hög inflation och stigande marknadsräntor som följd. Skogsbolag har drabbats av ökade kostnader men har på grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor kunnat höja priset på flertalet produkter. Detta i kombination med ett gynnsamt valutaläge har genererat rekordvinster.

 • I detta marknadsläge har efterfrågan på skog fortsatt varit stor berättar Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Faktum är att priset på skogsmark efter 2021 års kraftiga prisuppgång har fortsatt stiga till nya rekordnivåer. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har första halvåret 2022 ökat med 5,4 procent i reala mått mätt.

Hur länge kan man spara underskott?

Om du i din enskilda näringsverksamhet fått ett underskott har man möjlighet att spara detta och göra avdrag mot eventuella framtida överskott. Huvudregeln för detta är att man kan dra av underskottet i nästa år inom samma näringsverksamhet. Är det tex så att verksamheten efter avdrag av tidigare års underskott återigen visar underskott, kan detta tas med till kommande år osv. Så länge näringsverksamheten finns kvar finns det ingen begränsning för detta. Underskottet kan däremot inte överlåtas till någon annan person. Läs mer hos Skatteverket.

I bokföringen hanterar man detta genom att man ej bokför det sparade underskottet, utan det är något som man tar fram vid nästa deklaration.