:

Vad är allmän pensionsavgift på inkomst av anställning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är allmän pensionsavgift på inkomst av anställning?
 2. Varför ska jag betala allmän pensionsavgift?
 3. Hur mycket kan man få i skattereduktion?
 4. Hur räknar jag ut skattereduktion?
 5. Vilka pensionskostnader är avdragsgilla?
 6. Hur mycket pension är avdragsgillt?
 7. När är det bäst att ta ut allmän pension?
 8. Hur funkar det med skattereduktion?
 9. Vad är det för skillnad på ett skatteavdrag och en skattereduktion?
 10. Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?
 11. Var i deklarationen gör jag avdrag för pensionssparande?
 12. Vad räknas som pensionskostnader?
 13. Är pension skattefritt?
 14. Hur mycket får en pensionär tjäna skattefritt per år?
 15. Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Vad är allmän pensionsavgift på inkomst av anställning?

Det arbete du gör i dag avgör din inkomst som pensionär. Vi hjälper dig skaffa en bättre överblick över din framtid.

Varför ska jag betala allmän pensionsavgift?

Reglerna om allmän pensionsavgift finns i en särskild lag, lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, förkortad APL. Förarbetena finns i prop. 1994/95:41. Avgiften är en form av socialavgift och används för att finansiera den allmänna pensionen. Avgiften betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga och som omfattas av svensk socialförsäkring.

Avgiftssatsen är 7 procent av underlaget (2 § APL). Avgiften ska dock avrundas till närmast hela hundratal kronor. Observera att om avgiften slutar på jämnt 50 kronor ska den avrundas nedåt, d.v.s. till närmast lägre hundratal kronor (3 § fjärde stycket APL).

Eftersom pensionsavgiften definitionsmässigt är en socialavgift och inte en skatt innebär det att personer som inte tillhör svensk socialförsäkring inte heller ska betala avgiften. Avgiftsunderlaget fastställs för varje år av Skatteverket i beslutet om slutlig skatt (5 § APL). Som en följd av det kommer endast inkomster som beskattas enligt IL vara underlag för allmän pensionsavgift. Den som arbetar tillfälligt i Sverige för svensk arbetsgivare och som är begränsat skattskyldig och betalar skatt enligt reglerna för SINK ska därför inte betala avgiften. Det gäller även om personen tillhör svensk socialförsäkring. Den som är obegränsat skattskyldig här men som inte omfattas av svensk socialförsäkring ska inte heller betala allmän pensionsavgift. Som exempel kan nämnas en person som arbetar i Sverige och är obegränsat skattskyldig här men som på grund av EU-rätten (förordning 883/04) ska omfattas av socialförsäkringen i annat land.

Hur mycket kan man få i skattereduktion?

Skattereduktion är ett begrepp som antingen syftar på att skattesatsen överlag sänks eller att skatten minskas under speciella omständigheter. Generellt menas det sista, dvs. att skatten minskas om specifika faktorer är uppfyllda. Både ROT/RUT-avdraget och ränteavdraget är exempel på skattereduktion.

Eftersom skattereduktion minskar den totala summa skatt som ska betalas måste personen betalat in skatt under det gällande taxeringsåret. Därmed kan aldrig den reducerande summan vara större än det totala beloppet som betalats in till kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift/fastighetsskatt och statlig inkomstskatt. Jobbskatteavdrag (korrekt namn är skattereduktion för arbetsinkomst) kan däremot bara beräknas utifrån den kommunala inkomstskatten.

Hur räknar jag ut skattereduktion?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Vilka pensionskostnader är avdragsgilla?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Hur mycket pension är avdragsgillt?

Enligt inkomstskattelagen får en arbetsgivare göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdrag för löpande tjänstepensionskostnader görs enligt huvudregeln. I undantagsfall kan en arbetsgivare söka avdrag för pensionskostnader enligt kompletteringsregeln.

Arbetsgivaren får göra avdrag för tjänstepensioner som tryggas genom

 • premie för försäkringsgivare
 • avsättning (skuld) i balansräkning om denna tryggas genom kreditförsäkring
 • avsättning till pensionsstiftelse.

När är det bäst att ta ut allmän pension?

Du kan själv välja när du vill börja ta ut pension. Ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Här är några saker som kan vara bra att veta om du funderar på att gå i pension tidigare.

Du kan tidigast ta ut ITP från 55 års ålder. Tänk på att ju tidigare du går i pension desto mindre pensionskapital kommer du att ha att röra dig med. Det beror dels på att pensionsinbetalningarna upphör tidigare, dels på att din tid som pensionär blir längre, det vill säga pensionskapitalet ska räcka över längre tid.

Hur funkar det med skattereduktion?

Skattereduktion innebär att en privatpersons skattesats, den uträknade skatten, sänks.

En skattereduktion minskar en persons skatteuttag antingen överlag eller under speciella omständigheter. Du får helt enkelt en reduktion på skatten du ska betala. När man pratar om skattereduktion syftar man ofta på det sistnämnda, alltså att skatten sänks när specifika faktorer uppfylls. Summan av skattereduktionerna får dock inte vara större än summan av den kommunala inkomstskatten, den statliga inkomstskatten, fastighetsavgiften och fastighetsskatten. Några exempel på skattereduktioner är rot- och rutavdraget, ränteavdraget och jobbskatteavdraget. I vissa fall finns det ett maxbelopp som styr hur stor reducering av skatten som får göras. Detta gäller till exempel för rot- och rutavdraget. Det är inte heller möjligt att skjuta upp en skattereduktion till nästkommande år. Skatteverket drar, i de allra flesta fall, automatiskt av skattereduktionen från slutbeskattningen. Du behöver alltså inte ansöka om det i din deklaration.

Vad är det för skillnad på ett skatteavdrag och en skattereduktion?

Adam är 70 år och äger en fastighet med ett taxeringsvärde på 3 000 000 kr. Han har en beskattningsbar inkomst på 100 000 kr och ett överskott av kapital på 5 000 kr. Fastighetsavgiften är 8 524 kr.

Spärrbeloppet blir 105 000 kr x 0,04 = 4 200 kr. Skattereduktionen blir 8 524 kr - 4 200 kr = 4 324 kr och han får betala 4 200 kr i fastighetsavgift.

Vad är skillnaden mellan skattereduktion och avdrag?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Var i deklarationen gör jag avdrag för pensionssparande?

Det avdrag som görs på deklarationsblanketten NE får vara högst 35 procent av ett särskilt beräknat inkomstunderlag. Inkomstunderlaget är inkomsten av aktiv näringsverksamhet före schablonavdrag och före avdrag för pensionssparande och före avdrag för löneskatt på pensionssparande. Du har då rätt att räkna avdragsutrymmet antingen på årets eller på föregående års inkomstunderlag. Dessutom får avdraget inte överstiga tio prisbasbelopp, en gräns som börjar närma sig en halv miljon kr.

När du gör ett avdrag för pensionssparande på blankett NE ska du också betala löneskatt på det avdragna beloppet. Löneskatten är 24,26 % av avdraget belopp.

Om du använder utbetalningstypen Företagarens pensionssparande när du registrerar en utbetalning av en avdragsgill pensionspremie i programmets kassabok, kommer programmet automatiskt att ange betalda belopp för pensionssparande under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Avdrag för pensionssparande.

Du har möjlighet att ändra programmets förslag på årets betalda belopp för pensionssparande.

Vill du göra avdrag för pensionssparande som allmänt avdrag får du själv ange beloppet som ska dras av.

Vad räknas som pensionskostnader?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Är pension skattefritt?

Vi drar 30 procent i skatt på din pension om du inte meddelat något annat. Om du vill kan du ändra skatteavdraget.

Hur mycket får en pensionär tjäna skattefritt per år?

Varför ska man jobba som pensionär? Det finns flera olika skäl till detta - och idag ser man också att många fler väljer att gå i pension, men fortfarande arbeta i någon mån. En stor anledning  till detta handlar om att man kanske inte fått ihop tillräckligt med pengar för att klara sig på den egna pensionen. Man arbetar därför vidare för att klara av vardagen. Det handlar då också om ett väldigt förmånligt arbete då man betalar mindre i skatt på det man tjänar - samtidigt som jobbskatteavdrag pensionär, givet ålder, är förhöjt. Det kan, helt enkelt, vara väldigt förmånligt att arbeta efter pension och att som pensionär jobba extra. 

Det ekonomiska är ett starkt skäl till varför många pensionärer väljer att jobba extra efter pension. Man betalar mindre skatt som pensionär - och får därmed behålla mer av det intjänade kapitalet varje månad. 

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det.