:

Varför bodelning under bestående äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. Varför bodelning under bestående äktenskap?
 2. Kan bodelning även ske under bestående äktenskap?
 3. Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?
 4. Kan makar göra bodelning och fortfarande vara gifta?
 5. Vad händer om man inte gör en bodelning?
 6. Vad händer om man inte begär bodelning?
 7. Hur länge kan man vägra bodelning?
 8. Får man sälja saker innan bodelning?
 9. Kan man göra bodelning själv?
 10. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 11. Hur värderar man lösöre vid bodelning?
 12. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 13. Kan man ångra en bodelning?
 14. Hur lång tid har man på sig att göra bodelning?
 15. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

Varför bodelning under bestående äktenskap?

Bodelning under bestående äktenskap är en handling, genom vilken giftorättsgodset i ett bestående äktenskap delas mellan makarna, trots att äktenskapsskillnad (skilsmässa) inte skall äga rum.

En bodelningshandling under bestående äktenskap, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut en bodelning och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er bodelning förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig bodelning och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Er bodelning, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Kan bodelning även ske under bestående äktenskap?

När äganderätten till en ersättningsbostad övergår genom bodelning under bestående äktenskap, ska det inte ske någon beräkning av kapitalvinst. Ett uppskovsbelopp ska dock tas upp till beskattning när äganderätten övergår genom sådan bodelning.

Ett avtal om ”bodelning” är utan verkan som bodelningshandling, om det undertecknas innan makarna har anmält till Skatteverket att de önskar göra en bodelning under bestående äktenskap utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. En äganderättsövergång genom sådan bodelning sker när makarna undertecknar en giltig bodelningshandling, efter det att de gjort en anmälan till Skatteverket.

Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?

Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller den ena makens död, men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det.

Kan makar göra bodelning och fortfarande vara gifta?

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket,  men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Vad händer om man inte gör en bodelning?

Om man inte kan komma överens om bodelning kan endera make ansöka till tingsrätten om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat eller en jurist som meddelar ett tvångsbeslut efter att makarna redovisat sina tillgångar och skulder vid brytdatum samt parterna har framfört sina yrkanden och inställningar. 

Enligt lag ska båda makar redovisa sina tillgångar och skulder per brytdatum. Brytdatum är det datum som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Bodelningsförrättaren har inte möjlighet att kräva ut engagemangsbesked från banker eller kreditinstitut. Det finns vissa påtryckningsmedel att tillgå för att erhålla redovisning från en make som underlåter att redovisa sina tillgångar. En make kan exempelvis åläggas att, under hot om vite, redovisa sina tillgångar. Vitet ska vara kännbart för att få effekt. 

Vad händer om man inte begär bodelning?

4 april 2023

Det är många som ställer sig frågan om de verkligen behöver göra en bodelning efter en separation. Svaret på frågan beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men som huvudregel kan man säga att det följer av lag att makar som skiljer sig ska göra en bodelning av deras giftorättsgods vid en äktenskapsskillnad.

Hur länge kan man vägra bodelning?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Får man sälja saker innan bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Kan man göra bodelning själv?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

  Måste man ha en jurist vid bodelning?

  In 2021, Denmark (24.7 percent), Norway (19.7 percent), and Sweden (21.3 percent) all raised a high amount of tax revenue as a percent of GDP from individual taxes, almost exclusively through personal income taxes and social security contributions. This compares to 17.5 percent of GDP in individual taxes in the United States.

  In addition to income taxes and social security contributions, all Scandinavian countries collect a significant amount of revenue from Value-Added Taxes (VATs). VATs are similar to sales taxA sales tax is levied on retail sales of goods and services and, ideally, should apply to all final consumption with few exemptions. Many governments exempt goods like groceries; base broadening, such as including groceries, could keep rates lower. A sales tax should exempt business-to-business transactions which, when taxed, cause tax pyramiding. es in that they aim to tax consumption. However, the VAT is assessed on the value added in each production stage of a good or service rather than only on the final sales price.

  As a tax on consumption, VATs are economically efficient: they can raise significant revenue with relatively little harm to the economy. However, depending on the structure, a VAT can be regressive because lower-income earners tend to consume a larger share of their incomes.

  In 2021, Denmark collected about 9.6 percent of GDP through the VAT, Norway 8.2 percent, and Sweden 9.2 percent. All three countries have VAT rates of 25 percent. The United States does not have a national sales tax or VAT. Instead, there are state and local sales taxes. The average tax rateThe average tax rate is the total tax paid divided by taxable income. While marginal tax rates show the amount of tax paid on the next dollar earned, average tax rates show the overall share of income paid in taxes. across the country (weighted by population) is about 7.5 percent. Due to the much lower rate, combined with a narrower base, U.S. sales taxes collect only about 2 percent of GDP in revenue.

  Hur värderar man lösöre vid bodelning?

  Det finns inga lagar som reglerar värdering av det inre lösöret. Utgångspunkten för värdering brukar vara att förhålla sig till marknadsvärdet. Dvs. vad ni skulle kunna få vid en eventuell försäljning av lösöret (Vilket sker genom en objektiv bedömning). Dock när det gäller inre lösöre skulle värdet ibland kunna bli mycket lågt om man utgick ifrån marknadsvärdet. När det gäller lösöre brukar man istället, för att det ska bli rättvist, utgå ifrån uppskattat bruksvärdet. Alltså detta värde inriktar sig på det "upplevda" värdet lösöret har hos er personligen, dvs som betingas av hur ett lösöre uppfyller era behov. Bruksvärdet brukar oftast ge ett högre värde än marknadsvärdet, eftersom att andrahandsvärdet på begagnat lösöre exempelvis kan vara relativt lågt. Om en av er behåller bostaden med övertagande av bohag, kan den andre maken efter skilsmässan tvingas att inköpa nytt bohag. Denna nackdel kan då kompenseras genom att bohaget för den kvarsittande maken upptas till ett bruksvärde.

  Regler om bodelningsvärdering är dispositiva vilket betyder att ni kan komma överens om att värderingen ska ske på ett visst sätt. Är ni överens kan ni i princip sätta vilka värden ni vill på den egendom ni ska bodela.

  Hur värderar man möbler vid bodelning?

  Hej och tack för din fråga!

  När man värderar egendom vid en bodelning använder man sig av antingen marknadsvärdet eller bruksvärdet. Som huvudregel är det marknadsvärdet som avgör hur mycket makarnas tillgångar är värda. Marknadsvärdet är det värde som gäller på marknaden, dvs försäljningsvärdet. Exempel 1: Hur mycket kostar en stol på IKEA? Exempel 2: Hur mycket kan jag sälja den här stolen för på Blocket? När ena maken behåller alla möbler, är det dock bruksvärdet som gäller i stället. Bruksvärdet är ett svårt begrepp. Vanligtvis brukar dock bruksvärdet vara högre än marknadsvärdet. För att inte komplicera mitt svar i onödan kan man säga såhär: Du har rätt till marknadsvärdet av nyproducerade möbler. Du har alltså rätt till mer än andrahandsvärdet. Om stolarna som din ex-make behöll är värda 100 kr styck, har du ändå rätt till det pris som en stol kostar på t ex IKEA.

  Kan man ångra en bodelning?

  Allt som makar äger, både gemensamt och var för sig, kallas för giftorättsgods och när äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller dödsfall, görs en bodelning. Då delas giftorättsgodset lika mellan er så att ni får halva dess värde var. Men med ett äktenskapsförord kan ni bestämma att viss – eller all – egendom ska undantas från bodelningen och inte delas mellan er. Istället behåller var make sitt eget

  Hur lång tid har man på sig att göra bodelning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230).

  Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

  Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

  Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.