:

Hur vet man om man är skild?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om man är skild?
 2. Måste man dela 50 50 vid skilsmässa?
 3. När är man skild?
 4. Vad händer om en inte vill skiljas?
 5. Vad delas inte vid skilsmässa?
 6. Vad kallar man en skild kvinna?
 7. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 8. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 9. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 10. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?
 11. Vem äger huset vid skilsmässa?
 12. Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?
 13. Vad är skillnaden mellan MS och miss?
 14. Har man rätt till hälften när man skiljer sig?
 15. Kan man skriva bodelning själv?

Hur vet man om man är skild?

Öppna bråk och konflikter kan vara tydliga tecken på att relationen är på väg att gå åt skogen. Men Anders Nyman pratar också om känslan av ett förlorat vi, då man börjar tänka på varandra som den andre och stereotyper. 

– När man ser på varandra som ”du är alltid si och du är alltid så”. När föraktet och ironin blir slagträn, där man slår varandra i huvudet med föraktfulla kommentarer och spydigheter, det är då som det blir omöjligt att fortsätta leva med varandra i många fall, säger Anders Nyman.

Måste man dela 50 50 vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  När är man skild?

  Ett äktenskap kan enligt svensk lag upplösas genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Makarna kan gemensamt eller var för sig ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Äktenskapsskillnaden ska i vissa situationer föregås av betänketid (5 kap. 1–5 §§ ÄktB). Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

  Domstolen ska underrätta Skatteverket när en dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (3 a § förordningen [1983:490] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.).

  Ett registrerat partnerskap som ingåtts enligt PskL kan upplösas genom en lagakraftvunnen dom (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

  Vad händer om en inte vill skiljas?

  Hej!

  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning vid skilsmässa.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

  ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

  Vad kallar man en skild kvinna?

  Etikettnormerna, som har slagit rot i engelsktalande länder, föreskriver att särskilja i tal och skrift tilltalar kvinnor med olika social status. När en kvinna presenterar sig i samhället säger hon inte bara sitt för- och efternamn. Sederreglerna ålägger henne eller den som företräder henne att framför namnet sätta en adress som kännetecknar civilståndet.

  En kvinnas status i det västerländska samhället betecknas vanligtvis med ett speciellt ord. I den ryska kulturen finns det inga analoger till sådan behandling, eller så är de extremt svagt uttryckta. Att tilltala kvinnor med beteckningen hennes status var karakteristiskt för hennes adelstitel, om hon hade den.

  I allmänhet är denna uppdelning av status inte typisk för rysk kultur, därför kan de engelska "Miss" och "Mrs." inte entydigt jämföras med adresser i ryskt tal.

  Det föråldrade ordet Mistress, som sällan används i muntlig kommunikation, uttalas som. Oftare har detta ord betydelsen av "älskarinna", "älskarinna" eller "älskarinna".

  På talad engelska används fröken och älskarinna i specifika situationer:

  • Fröken är en adress till en ogift person eller till en skollärare, oavsett hennes civilstånd, till exempel:
  • Han blev färdig hos fröken A. - Hon utbildades på fröken A:s pensionat.
  • Vilken fröken Smith menar du? – Vilken fröken Smith menar du?

  Vad ska inte ingå i en bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hejsan! Efter 15 års äktenskap så är jag och min fru skilda. Vi skickade in våra handlingar 7/11-17, d.v.s. brytdagen. Vi har barn så vår betänketid har löpt ut. Tingsrätten har godkänt vår separation.

  Kan man skilja sig och bo tillsammans?

  Hej, ny på forumet.

  Frun och jag har glidit isär och vi är nu överens om att skilsmässa är den enda utvägen. Men vi är fortfarande goda vänner, och av olika skäl kommer vi fortsätta bo tillsammans en period, inte minst för barnens skull. Även där är vi just nu överens. Men hur länge orkar man…? Längtan och saknaden finns där hela tiden även om man håller fasaden uppe. Det dagliga pysslet, småpratet, skratten, samspelet med ungarna, allt det sitter fortfarande på plats. Men det är en bräcklig yta och strax under lurar det svarta djupet. Känner att vi måste separera helt innan hon träffar någon ny, det skulle jag inte klara annars. Måhända är det egoistiskt. Hennes känslor för mig är helt borta. Det känns lite som pest eller kolera. Bo tillsammans förenklar den dagliga tillvaron väldigt mycket rent praktiskt, men smärtan finns där och kommer nog aldrig att försvinna när man ser kvinnan i sitt liv varje dag. Varje dag som är fylld med frånvaro av närhet, förtrolighet, beröring, framtidstro, fysisk kontakt. En riktig separation skulle innebära väldigt mycket lidande på flera olika sätt för oss båda, ja för hela familjen givetvis, men åtminstone en riktig nystart.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

  Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

  Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

   I sin avhandling ”Life after divorce” utgår Michael Gähler från intervjuer med ett stort antal kvinnor och män, både före och efter skilsmässan. Ett tydligt resultat är att männen mår sämre än kvinnorna efteråt.

   – Särskilt dåligt mår de män som efter flera år inte har gått in i en ny relation. Jämfört med kvinnor som befinner sig i samma situation är det en stor skillnad i deras psykiska hälsa, säger Michael Gähler.

  Vem äger huset vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?

  Innan man gifter sig är det många papper och dokument som måste skickas in till myndigheterna. Bland annat måste man skriva under vilket namn som makarna vill ha (blankett SKV 7831) – och göra en så kallad hindersprövning.

  Det gör man genom att fylla i en blankett som sedan skickas till Skatteverket. Anledningen är att man vill kontrollera att någon inte redan är gift, att någon inte är under 18 år eller så att man inte är släkt.

  Vad är skillnaden mellan MS och miss?

  Vi kommer åt informationen som lagras på din enhet för att denna webbplats ska fungera korrekt. Detta inkluderar till exempel cookies eller lokal webbläsarcache. Vi använder detta för att lagra data som behövs för att webbplatsen ska fungera, data som används för analytiska ändamål eller data som lagras av tredje part.

  Har man rätt till hälften när man skiljer sig?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

  Kan man skriva bodelning själv?

  Ett bo­del­nings­av­tal är ett do­ku­ment som visar hur egen­dom har delats upp i sam­band med skils­mäs­sa. Det är ett slags bevis på att bo­del­ning är gjord och hur det gick till. 

  Bo­del­nings­av­tal ska vara skrift­ligt och un­der­teck­nas av er båda. Det är vik­tigt att spara då banken kan vilja se av­ta­let vid an­sö­kan av nytt bolån. Det kan också komma till nytta vid boupp­teck­ning den dag en av er går bort.

  Ett bo­del­nings­av­tal in­ne­hål­ler dels en upp­ställ­ning av till­gång­ar och skul­der, och dels en re­do­gö­rel­se för hur till­gång­ar­na ska för­de­las. Av bo­del­nings­av­ta­let ska det också framgå att paret inte har några yt­ter­li­ga­re eko­no­mis­ka an­språk på varand­ra. 

  Det finns regler i äk­ten­skaps­bal­ken om hur till­gång­ar­na ska för­de­las och vad var make har rätt till enlig lag. Men ni måste inte följa dessa regler. Ni är alltså fria att på egen hand komma över­ens om hur ni vill dela till­gång­ar­na.

  Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?