:

Kan man göra sina barn arvlösa genom testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra sina barn arvlösa genom testamente?
 2. Vem ärver vid testamente?
 3. Vad är skillnaden mellan arv och testamente?
 4. Hur mycket av sin arvslott kan man ändra på genom ett testamente?
 5. Har barn alltid rätt att ärva?
 6. Kan man testamentera bort allt till ett barn?
 7. Får allt när testamente saknas?
 8. Hur fungerar arv och testamente?
 9. När gäller inte ett testamente?
 10. Hur starkt är ett testamente?
 11. Vad får man inte testamentera bort?
 12. Kan jag testamentera bort mina pengar om jag är gift?
 13. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 14. Kan man ge bort allt innan man dör?
 15. Måste man ha testamente i original?

Kan man göra sina barn arvlösa genom testamente?

De ärver dig om inget testamente finns

Inledningsvis ska sägas att bröstarvingar tillhör den första arvsklassen vilket innebär att det är de som enligt huvudregeln har rätt att ärva det deras förälder lämnat efter sig. Ett undantag till denna regel är om arvlåtaren är gift och har gemensamma bröstarvingar med den efterlevande maken. I denna situation har de gemensamma bröstarvingarna rätt till arv först när båda föräldrarna gått bort.

Vem ärver vid testamente?

Rätten till arv följer av lag och testamente. För att kunna ärva måste arvingen ha överlevt arvlåtaren eller vara avlad vid arvlåtarens död och sedan ha fötts vid liv. Den som ärver enligt ärvdabalkens bestämmelser kallas legal arvinge och den som ärver på grund av ett testamente kallas testamentarisk arvinge.

Vad är skillnaden mellan arv och testamente?

Makar och gemensamma barn ingår i första arvsklassen. I andra klassen ingår föräldrar och syskon till den avlidne och i den tredje klassen ingår far- och morföräldrar och deras barn. Som gifta ärver den efterlevande maken/makan i första hand, före gemensamma barn, som i sin tur får sitt arv när båda föräldrarna har dött. Så kallade särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma, har däremot rätt att få ut sitt arv direkt. Det innebär att om ett par är gifta och har varsitt barn som inte är gemensamt sedan tidigare så har den avlidnes barn rätt till arvet i första hand.

Sambor ärver inte varandra. Om någon avlider tar var och en sina tillgångar och sina skulder. Den efterlevande sambon kan dock begära bodelning av samboegendomen (gemensam bostad och gemensamt bohag införskaffat för att gemensamt bo där och bruka den). Bodelning ska begäras senast i samband med bouppteckningsförrättningen. Vill man att efterlevande sambon ska få ärva måste man därför skriva ett testamente. 

Hur mycket av sin arvslott kan man ändra på genom ett testamente?

Här hittar du som vill testamentera till Barndiabetesfonden svar på några av de vanligaste frågorna när det kommer till ditt testamente.

Har barn alltid rätt att ärva?

Inledningsvis kan sägas att det endast är bröstarvingar som har en lagstadgad rätt att ärva. Bröstarvingar är huvudsakligen barn, men om ens barn har avlidit och lämnat efter sig egna barn så träder dessa i sin förälders ställe. Det är således barn och barnbarn som kan vara bröstarvingar.

Utan ett testamente får bröstarvingarna sin arvslott, men det finns olika scenarion på hur det kan se ut.  Arvslotten innebär att bröstarvingarna ärver allt efter den avlidne. Arvslotten går att begränsa, men endast till hälften. Den lagstadgade rätten för bröstarvingar att ärva sina föräldrar, eller mor- eller farföräldrar, kallas i lag för laglott. Laglotten utgör 50 % av den avlidnes tillgångar och denna del påverkas inte av hur många bröstarvingar den avlidne har, utan förblir 50 %. Det innebär att om den avlidne har en bröstarvinge får denne 50 %, om den avlidne har två bröstarvingar får de 25 % var, osv. Laglotten kan inte begränsas, vilket innebär att om den avlidne, under sin livstid, har upprättat ett testamente som begränsar bröstavingarnas laglott så har de rätt att begära sina delar ändå. Det är dock inte i alla scenarion som bröstarvingarna har rätt att få ut av sin del av arvet direkt. 

Kan man testamentera bort allt till ett barn?

Om du kan testamentera bort allt eller inte beror på om du har barn. Har du inga barn är du helt fri att testamentera precis hur du vill. Du kan testamentera allt till din bästa vän, en organisation som du vill stödja, sju kusiner eller precis vad du vill.

Exempel: Klas har två barn, Morgan och Lena. Klas tycker att Morgan och Lena har tillräckligt gott om pengar och vill istället testamentera hela sin egendom till Läkare utan gränser, vilket han också gör. När Klas nu dör, finns det ett testamente som säger att hela kvarlåtenskapen om 2 miljoner kronor ska tillfalla organisationen. När vi upprättar bouppteckning efter Klas kallar vi Läkare utan gränser till bouppteckningsförrättning. Vi kallar också Morgan och Lena som ju är legala arvingar, det vill säga de som skulle fått ärva om det inte fanns något testamente. Morgan och Lena får då ta ställning till testamentet och kan välja mellan flera olika alternativ. De kan bland annat välja att godkänna testamentet, vilket i deras fall innebär att de inte får något arv efter Klas. De kan också välja att godkänna testamentet, men göra förbehåll för laglotten. Laglotten är i deras fall 500 000 kr vardera. Även fast Klas har testamenterat allt till någon annan har alltså Morgan och Lena rätt till sin laglott. I praktiken har föräldrar total frihet i att testamentetera hälften till precis vem de vill, medan den andra halvan utgör barnens laglott/laglotter.

Får allt när testamente saknas?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur fungerar arv och testamente?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

När gäller inte ett testamente?

Trygga min framtid

Hej Har ett testamente som är skrivet mellan mig och min sambo 1988. Ett enkelt testamente där vi ärver varandra om någon av oss skull gå bort och att våra barn ärver oss om båda går bort. Gäller detta testament fortfarande eller måste man skriva ett nytt om inget har förändras? 

Hur starkt är ett testamente?

Innan ett testamente fått laga kraft anses både legala arvingar och universella testamentstagare vara dödsbodelägare (18 kap. 1 § fjärde stycket ÄB).

Ett testamente kan få laga kraft mot respektive legala arvinge på tre olika sätt:

 • Den legala arvingen godkänner testamentet.
 • Den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader.
 • Domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet.

Vad får man inte testamentera bort?

Det är klokt att ta juridisk hjälp när du skriver ett testamente för att vara säker på att formkraven för handlingen uppfylls och att inga detaljer missas. Ett testamente är värdefullt i många situationer. Här nedan följer några av dem:

Kan jag testamentera bort mina pengar om jag är gift?

Dagens familjekonstellationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar. Detta komplicerar de annars ganska tydliga arvsreglerna som säger att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar först när båda föräldrarna gått bort. Här reder vi ut hur arvsrätten fungerar och vad som är viktigt att ha koll på för dig som gift.

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

Den efterlevande maken har dock ett minimiskydd igenom den s.k. prisbasbeloppsregeln. Prisbasbeloppsregeln skyddar den efterlevande maken från att ställas på bar backe på grund av att den avlidne testamenterat bort sin egendom eller att särkullbarn gör anspråk på sin laglott. Denna regel ger den efterlevande maken rätt att få giftorättsgods till ett värde av fyra prisbasbelopp innan resterande kvarlåtenskap fördelas bland arvingarna. Prisbasbeloppsregeln går före särkullbarns rätt att få ut sin laglott. Prisbasbeloppet uppgår år 2022 till 48 300 kronor.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Kan man ge bort allt innan man dör?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill.

Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång.

Måste man ha testamente i original?

Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol om att ett testamente ska förklaras helt eller delvis ogiltigt. En klandertalan blir aktuell när en arvinge anser t ex att testatorn inte har varit vid sin sinnes fulla bruk när testamentet...

Ja, det är möjligt så länge inte släktingen är en bröstarvinge. En bröstarvinge, d v s barn och barnbarn, har en absolut rätt till sin laglott. Är släktingen en förälder eller ett syskon är det emellertid fullt tillåtet att ”skriva bort” denne från arv i...

Det beror på vilket släktskap som testamentstagaren har till testatorn. Är testamentstagaren en person som hade ärvt testatorn även om det inte funnits ett testamente träder testamentstagarens arvingar i hens ställe och övertar rätten till arv. Är testamentstagaren...

Ja, det är möjligt att i ett svenskt testamente föreskriva vem som ska ärva en bostad som finns utomlands. Som regel bör man emellertid göra en kontroll med vad som gäller i det aktuella landet. Ibland kan det underlätta för arvingarna om det svenska testamentet har...

Nej, det är inte möjligt. Barn har alltid rätt till sin laglott och denna kan inte testamenteras bort.

Ja, det är möjligt att i ett testamente skriva att föräldrarna inte ska ha någon arvsrätt. Föräldrar har inte någon absolut rätt till arv vilket är fallet med bröstarvingar, d v s barn och barnbarn.  

Ja, utgångspunkten är att ett testamente går före arvsrätten. Emellertid finns det tvingande regler i ärvdabalken som går före ett testamente. Som exempel kan nämnas en bröstarvinges rätt till sin laglott. Skulle ett testamente inkräkta på en bröstarvinges rätt till...

Nej, det är inte möjligt att testamentera bort laglotten. En bröstarvinge kan emellertid välja att inte begära jämkning av ett testamente som inkräktar på laglotten och då kommer arvet att fördelas enligt testamenten även om fördelningen strider mot reglerna i...

En legatarie är någon som erhåller viss egendom enligt en föreskrift i ett testamente. En person som enligt ett testamente ärver t ex 100 000 kronor, en viss bil eller en viss möbel är legatarie.

En testamentstagare är någon som erhåller arv genom en föreskrift i ett testamente.