:

Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?
 2. Vad krävs för att en förälder ska få ensam vårdnad?
 3. Vad innebär det att vara ensam vårdnadshavare?
 4. Vad har man för rättigheter som ensam vårdnadshavare?
 5. Kan en mamma få ensam vårdnad?
 6. Får man mer pengar om man har ensam vårdnad?
 7. Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?
 8. Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?
 9. På vilka grunder får man ensam vårdnad?
 10. Hur snabbt kan man få ensam vårdnad?
 11. Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?
 12. Vad kostar det att ansöka om ensam vårdnad?
 13. Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?
 14. Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?
 15. Vem beslutar om ensam vårdnad?
 16. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 17. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 18. Vad gäller blanketter för ensam vårdnad?
 19. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 20. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 21. Vad gäller blanketter för ensam vårdnad?

Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?

En vårdnadstvist är definitivt ingen lättsam historia att ta sig igenom. Det gäller alla parter och det som många glömmer är att den ofta drabbar de som är oskyldiga - nämligen barnen. Det är också därför man som förälder bör agera rationellt och vuxet, tänka ett extra varv och försöka hitta andra lösningar än att dra den andre föräldern inför Tingsrätten i jakt på att få ensam vårdnad. Ett exempel på en sådan lösning är att ta del av de samarbetssamtal som varje kommun i Sverige, enligt lag, är tvungen att erbjuda föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist.

I vissa fall finns det inga alternativ än att låta Tingsrätten göra en bedömning och komma med ett utslag gällande vårdnaden. Från rättens sida så ser man alltid till barnets bästa och det innebär i många fall att ett beslut om fortsatt gemensam vårdnad fortsätter. I vissa fall så kan dock exempelvis modern tilldelas ensam vårdnad. Det innebär att fadern tappar det juridiska ansvaret och att modern är den som fattar alla viktiga beslut gällande barnets framtid. Det innebär dock emellertid inte att fadern utesluts ur barnets liv.

Vad krävs för att en förälder ska få ensam vårdnad?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Vad innebär det att vara ensam vårdnadshavare?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Vad har man för rättigheter som ensam vårdnadshavare?

När får man ensam vårdnad? Vad innebär medling? Läs mer här. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Får man mer pengar om man har ensam vårdnad?

Kan jag, tillsammans med mitt ex som också är mitt barns far, ansöka om att få samarbetssamtal även om det finns ett beslut om att jag har ensam vårdnad?

Vi behöver bland annat diskutera inställda, med kort varsel, umgängen. Men också hur resekostnaderna ska fördelas samt om en pappa, som inte är vårdnadshavare, ansöka om försörjningsstöd för resorna.

Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga är allmänt hållen kommer svaret bli detsamma. Om du behöver mer detaljerad hjälp råder jag dig att vända dig till våra jurister på Lawline här. Jag har tolkat din fråga som att den gäller överklagande av bouppteckning.

Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?

Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnet. Du tar viktiga beslut kring barnet, och har ansvar för barnets vardag. Det kan till exempel handla om var barnet ska bo och vilken förskola eller skola hen ska gå i. Som vårdnadshavare bestämmer du till exempel om barnets mat, kläder och fritidsaktiviteter. Barnet ska få vara delaktig, och påverka besluten utifrån ålder och mognad.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att söka den vård och behandling som barnet kan behöva. Du ansvarar också för att barnet går i skolan och att hen inte orsakar skada för någon annan.

På vilka grunder får man ensam vårdnad?

När man skiljer sig och det finns barn med i bilden blir vårdnaden om barnen automatiskt gemensam, precis som den varit tidigare. Man är tillsammans ansvariga för och skyldiga att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet och ansvara för dess uppfostran och välmående.

Om föräldrarna av någon anledning inte längre vill att vårdnaden ska vara gemensam kan man ansöka om ensam vårdnad. Detta är kan vara ett gemensamt beslut som tas i och med skilsmässan eller efteråt, till exempel om någon av föräldrarna flyttar långt bort. Det kan också vara en av föräldrarna som önskar ensam vårdnad på olika grunder. Hur man ansöker om ensam vårdnad är lite olika, beroende på vilken av ovanstående situationer det gäller.

Hur snabbt kan man få ensam vårdnad?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?

I denna artikel förklarar vi vad umgängessabotage är och vilka åtgärder man kan vidta för att motverka detta. 

Med umgängessabotage menas att en förälder medvetet försöker försvåra eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan ske på olika sätt; genom att upprepade gånger hävda att barnet är sjukt, inte dyka upp med barnet till planerade möten eller att resa bort med barnet då det skulle träffat den andra föräldern. Det kan också ses som umgängessabotage att baktala den andra föräldern inför barnet med resultatet att barnet får en negativ bild av den andra föräldern och inte vill träffa honom eller henne.

Vad kostar det att ansöka om ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad presumeras medföra att förhållandena mellan barnet och dess föräldrar främjas på ett önskvärt sätt. Lagstiftaren har här utgått från att om båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar leder det till positiva resultat för barnets familjeförhållanden, varför man är tämligen restriktiv med att döma till ensam vårdnad.

I vissa fall är dock den ena vårdnadshavaren så pass olämplig att dennes vårdnadsansvaret kan komma att upplösas.

Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?

Sedan 2020 är FN:s Barn­kon­ven­tion lag i Sve­ri­ge. Enligt barn­kon­ven­tio­nen ska alla beslut som rör barn i första hand utgå från bar­nets bästa. Det är an­led­ning­en till att man vid vård­nad av barn ofta inte pratar så mycket om för­äld­rars rätt, utan om barns rätt. 

Det kan till ex­em­pel vara bar­nets rätt att umgås med båda för­äld­rar­na. Det är en viktig ut­gångs­punkt i frågor om vård­nad och bra att du känner till som en­sam­stå­en­de för­äl­der. 

Ge­men­sam vård­nad in­ne­bär att för­äld­rar­na till­sam­mans ska fatta beslut som är vik­ti­ga för barnet. Detta gäller oav­sett om för­äld­rar­na är gifta eller se­pa­re­ra­de, och oav­sett om för­äld­rar­na bor till­sam­mans eller inte.

Det mot­sat­ta gäller när du har ensam vård­nad. Har du ensam vård­nad kan du fatta beslut om ex­em­pel­vis skol­gång och sjuk­vård utan att dis­ku­te­ra med den andra för­äl­dern.

Oav­sett om vård­na­den är ge­men­sam eller ensam så kommer ni ändå behöva han­te­ra frågor om um­gäng­es­rätt, boende och un­der­hålls­bi­drag.

Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?

Fråga: Kan man skriva Föräldramedgivande själv?

Svar: Ett föräldramedgivande är ett tillstånd där vårdnadshavarna tillsammans ger sitt samtycke till att barnet får resa enligt den resplan som har antecknats i tillståndet. Föräldramedgivande behöver sedan tas med för att på förfrågan kunna visas upp.

Vem beslutar om ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

Vad gäller blanketter för ensam vårdnad?

Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

 • Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

 • Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

Vad gäller blanketter för ensam vårdnad?

 • Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.