:

Vad är en tillgång privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en tillgång privatperson?
 2. Vad ingår i totala tillgångar?
 3. Hur skaffar man tillgångar?
 4. Vad är mina tillgångar?
 5. Vad räknas som en tillgång?
 6. Är en bil en tillgång?
 7. Vad klassas som tillgångar?
 8. Vad är ett hushålls tillgångar?
 9. Måste man deklarera tillgångar?
 10. Hur fördelas tillgångar vid dödsfall?
 11. Vad är tillgångar som människa?
 12. Vilka tillgångar finns det?
 13. Vad får redovisas som en tillgång?
 14. Vad menas med ett hushålls tillgångar?
 15. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

Vad är en tillgång privatperson?

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar.

Ibland brukar man dela upp ett företags tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar finns i företaget under en längre tid och kan exempelvis vara maskiner som är dyra i inköp och beräknas hålla flera år. Istället för att ta hela kostnaden på en gång beräknar man hur länge anläggningstillgången bör hålla och gör avskrivningar månads- eller årsvis. Ett patent som går att sälja eller licensiera ut kan också vara en anläggningstillgång. Omsättningstillgångar är tillgångar som förbrukas snabbare, som exempelvis lagervaror, kassan och kundfordringar.

Vad ingår i totala tillgångar?

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Hur skaffar man tillgångar?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad är mina tillgångar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din make. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.

Vad räknas som en tillgång?

‹Home/‹Blogg/Vad är Tillgångar | Hur beräknas totala tillgångar? | Läs mer här!

I denna guide så kommer vi att fokusera på att beskriva de vanligaste typerna av tillgångar som du kan besitta i form av privatperson. Vi kommer att belysa varje tillgång i form av ett adekvat exempel så att du ska vara införstådd med vad som gäller.

Är en bil en tillgång?

Ett företag kan anskaffa personbilar och lätta lastbilar för att använda dessa personbilar och lätta lastbilar i näringsverksamheten, för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

KlassificeringPersonbilar och lätta lastbilar klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då en bil är ett fysiskt objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Personbilar och lätta lastbilar som anskaffas för att säljas vidare klassificeras som varulager.

Vad klassas som tillgångar?

En tillgång är en resurs för bolag som förväntas ge fördelar ekonomiskt i framtiden. Det är summan av bolagets förmögenhet och tillgångar är enkelt förklarat hela summan som bolaget är värt. Tillgångar delas upp i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

Vad är ett hushålls tillgångar?

Det går en (liten) våg över (delar av) Sverige av att se över sin sparkvot, skuldkvot och ta kontroll över sin ekonomi. Så känns det i alla fall i spåren av alla bloggar och podcasts som handlar om just investeringar och privatekonomi. Kanske syns bara denna vågen från insidan av ankdammen? Men det finns ändå en del siffror som visar att intresset finns. Men om man vill skapa en överblick över sina tillgångar? Vad ska man titta på då?

Jag letade lite för att få lite hjälp att se över mina summerade tillgångar. Jag hittade en intressant finsk sida med en bra överblick över de finska hushållen. Där kan man se följande översikt:

Måste man deklarera tillgångar?

Utgångspunkten är att redovisningen som är upprättad enligt god redovisningssed kan ligga till grund för beskattningen när det gäller beskattningstidpunkten. I de delar där redovisningsreglerna inte stämmer överens med skattereglerna, eller uttryckt på ett annat sätt inom områden där det finns särskilda skatteregler, behöver det redovisningsmässiga resultatet justeras för att få fram det resultat som ska ligga till grund för beskattningen. Några områden där det finns särskilda skattemässiga regler är representation där det finns en avdragsbegränsning skattemässigt. Även regleringen om näringsbetingade andelar är särskilda skattemässiga regler. Men exemplen är naturligtvis många fler. Det innebär att när det finns särskilda skatteregler behöver man göra en justering i deklarationen. Om en bokförd kostnad inte är avdragsgill ska man redovisa en positiv post under skattemässiga justeringar och på motsatt sätt ska man redovisa en avdragspost om intäkten inte är skattepliktig.

I tider när företagets placeringar i t.ex. aktier har ökat i värde har redovisningen för kapitaltillgångar inte vållat några bekymmer. De senaste åren har placeringar på börsen minskat i värde och det har blivit aktuellt för många företag att göra nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar i redovisningen. Eftersom finansiella anläggningstillgångar är kapitaltillgångar skattemässigt följer den skattemässiga behandlingen kapitalreglerna i inkomstskattelagen och inte god redovisningssed. Det finns alltså särskilda skattemässiga regler. En nedskrivning av en kapitaltillgång är inte skattemässigt avdragsgill. Därför behöver man göra en skattemässig justering i deklarationen. Man behöver lägga tillbaka nedskrivningen som en positiv post under skattemässiga justeringar. Tyvärr ser vi många fall där man har glömt det och om Skatteverket vid en kontroll upptäcker att nedskrivningen på de finansiella anläggningstillgångarna inte är återförd påförs i dessa fall ett skattetillägg.

Hur fördelas tillgångar vid dödsfall?

Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

Vad är tillgångar som människa?

Vi engagerar oss i det vi tror på, det vi tycker är viktigt. Just det är viktigt, för att saker skall hända. Vill vi se en fredlig värld, så behöver vi engagerar oss för detta. Vill vi se forskningen för kvinnors hälsa växa i omfång och styrka, så behöver vi engagera oss i just de frågorna.

Ja, vi är många som engagerar oss, men vi behöver hela tiden bli fler och samla fler resurser i den uppgift vi ser som särskilt viktig. Vi vill förstås att alla skall se och känna frågan om allas lika värde och att forskningen är unik för de olika grupper som finns. Vi är lika, men ändå ibland också väldigt olika. Det forskas ännu för lite om kvinnors hälsa. Det vill vi se mer av.

Vilka tillgångar finns det?

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar.

Ibland brukar man dela upp ett företags tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar finns i företaget under en längre tid och kan exempelvis vara maskiner som är dyra i inköp och beräknas hålla flera år. Istället för att ta hela kostnaden på en gång beräknar man hur länge anläggningstillgången bör hålla och gör avskrivningar månads- eller årsvis. Ett patent som går att sälja eller licensiera ut kan också vara en anläggningstillgång. Omsättningstillgångar är tillgångar som förbrukas snabbare, som exempelvis lagervaror, kassan och kundfordringar.

Vad får redovisas som en tillgång?

Att få fram en korrekt värdering av dina immateriella tillgångar är inte alltid helt lätt. Hur mycket är ett varumärke värt efter år av marknadsföring? Skyddar ditt patent en teknisk lösning där det finns ett gott marknadsunderlag eller är uppfinningen överflödig? Ett välkänt varumärke eller ett starkt patent kan utgöra ett företags verkliga kärna.

Alla immateriella tillgångar är inte värdefulla. Hjälper de inte till att skapa, bibehålla eller öka kassaflödet har de kanske inget direkt värde. Värdet på dina tillgångar kan också förändras över tid. Till exempel kan ett patent skydda en unik lösning, men efter en tid kan andra lösningar uppkomma som drar ner värdet på ditt patent.

Varumärken ökar generellt i värde ju mer kända de blir.

Vad menas med ett hushålls tillgångar?

För att beskriva hur hushållens sparande utvecklas över tid ser man ofta till sparkvoten. Denna kan beräknas på lite olika sätt beroende på vilka typer av tillgångar man inkluderar. I den bredaste definitionen, hushållens totala sparkvot, inkluderas både finansiellt sparande (aktier, fonder, etc.) och realt sparande (hus, tomtmark, etc.). Dessutom räknar man också in sparande till tjänste- och premiepension.

Eftersom pensionsavsättningarna egentligen inte kan påverkas av hushållen och inte heller står fritt till deras förfogande använder man ofta också en lite smalare definition där dessa har exkluderats. Ett ännu smalare mått är när man endast ser till sparande i finansiella tillgångar, hushållens finansiella sparkvot. Trots att även bostadsrättsandelar räknas in i den finansiella sparkvoten är denna ett bättre mått på hushållens buffertsparande än de två bredare definitionerna.

Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.