:

Vem kan göra en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan göra en bouppteckning?
 2. Vem kan vara Bouppgivare?
 3. Vad ska redovisas i en bouppteckning?
 4. Vad gör en jurist vid bouppteckning?
 5. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 6. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 7. Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en Dödsboanmälan?
 8. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 9. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 10. Vem skall betala juristen vid bouppteckning?
 11. Hur lång tid tar det innan man får pengar efter bouppteckning?
 12. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 13. Får vem som helst vara med på bouppteckning?
 14. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 15. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Vem kan göra en bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Vem kan vara Bouppgivare?

Bo­upp­gi­va­re kallas den person som vid ett boupp­teck­nings­mö­te går igenom upp­gif­ter­na om döds­bo­et för döds­bo­de­lä­gar­na. Många gånger är bo­upp­gi­va­ren också själv döds­bo­de­lä­ga­re. 

Ofta är den av­lid­nes till­gång­ar enkla att över­blic­ka och som an­hö­rig kan du göra boupp­teck­ning­en själv. Är det mer om­fat­tan­de kan det vara lite svå­ra­re. Oav­sett om­fatt­ning är det vik­tigt att allt finns med för att boupp­teck­ning­en ska bli kor­rekt. Här har en bo­upp­gi­va­re en viktig roll. 

Sköt boupp­teck­ning­en inom fa­mil­jen. Prova gratis och betala först när du börjar bli klar.

Bo­upp­gi­va­rens roll är att ge en riktig bild av det som finns i döds­bo­et. I slutän­dan an­vän­der man upp­gif­ter­na till att betala ut arvet. Det är därför vik­tigt att alla upp­gif­ter är med.

För att kunna ge full­stän­di­ga upp­gif­ter bör bo­upp­gi­va­ren gärna vara någon som kände den av­lid­ne väl och hade god in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi. Bo­upp­gi­va­re är därför van­ligt­vis den av­li­dens make, maka eller sambo. Om per­so­nen inte hade någon part­ner är det oftast ett barn till den av­lid­ne som är bo­upp­gi­va­re.

Läsvärt! Hur lång tid tar en boupp­teck­ning och vad kostar det att göra boupp­teck­ning?

Vad ska redovisas i en bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Vad gör en jurist vid bouppteckning?

När en familjemedlem avlider skulle man förstås helst inte vilja tänka på juridiska frågor, men tyvärr behöver man ganska snabbt sätta igång boutredningen. Det första steget är att göra en bouppteckning.

Bouppteckningen brukar kallas den avlidnes bokslut, vilket betyder att alla tillgångar och skulder ska sammanställas för att komma fram till ett slutgiltigt värde på dödsboet. Efter det kan arvingarna dela på arvet i enlighet med testamente och arvsordningen. Eftersom vi inte har arvsskatt i Sverige kan man se bouppteckningen som en intern angelägenhet mellan arvingarna, men i slutändan ska bouppteckningen ändå lämnas in till Skatteverket för information.

Eftersom bouppteckningar ofta är komplicerade och de inblandade har annat att tänka på än att värdera sin avlidna släktings tillgångar är det vanligt att man anlitar en familjejurist. Vi kan hjälpa dig hitta rätt jurist för era behov i just er stad.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en Dödsboanmälan?

Det är personen som har ansvaret för att se till att en bouppteckning förrättas som kan ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas.

Det finns ingen skyldighet att utnyttja möjligheten. Man kan alltid välja att förrätta en bouppteckning i stället för att göra en dödsboanmälan.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vem skall betala juristen vid bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Hur lång tid tar det innan man får pengar efter bouppteckning?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Får vem som helst vara med på bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vi är 4 st särkullbarn till vår avlidne far. Vi har nu fått an kallelse till bouppteckningsförättning från en juristbyrå som den avlidnes maka anlitat. Med denna kallelse följde det med en fullmakt som ger rätt till juristbyrån att föra min talan i samtliga angelägenheter som sammanhänger med bouppteckning, boutredning och arvsskifte. Min fråga är om det är nödvändigt för juristbyrån att erhålla denna typ av fullmakt innan bouppteckningsförättningen äger rum? Kan vi anlita en jurist som företräder våra intressen?

Får man slänga kläder innan bouppteckning?

 • Vi bör undvika riktiga personuppgifter (som SSN, email, telefonnummer, namn, adress, etc.) i Sandbox när det är möjligt.

 • Om vi behöver använda riktiga personuppgifter (exempelvis när Mobilt BankID behövs för en tredjepartsservice som Tink, eller om vår Sandbox kräver en riktig email-adress) måste du använda dina egna personuppgifter och sedan radera dem när de inte längre behövs.

 • Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

  Det är viktigt att du som anhörig registrerar dig i Efterlevanderegistret när en närstående har avlidit. Detta bland annat för att kunna ta del av framtida eventuella utbetalningar av arv och tillgångar. Du kan läsa mer om vad som gäller när du registrerar dig lite längre ned i informationstexten.

  Det är extra viktigt att du kan värdera bohaget enligt marknadsvärdet när lösöret är värdefullt. Exempel på värdefullt bohag är guld, smycken, guldtackor, konstverk och annat som är dyrt. Detta bör värderas av en kunnig person.