:

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning till EU-land?
 2. Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?
 3. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 4. Vad ska stå på en faktura till EU?
 5. Hur bokföra försäljning till privatperson inom EU?
 6. Hur bokför man försäljning av tjänst?
 7. Kan man sälja tjänster utan f skatt?
 8. Är det moms på tjänster inom EU?
 9. Måste man betala moms inom EU?
 10. Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?
 11. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 12. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Hur bokför man inköp av tjänster från EU?

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

Skapar du dina kundfakturor i Bokio och väljer att kunden är en privatkund samt från utlandet så kommer bokningen ske automatiskt enligt följande.

Försäljning av varor till privatperson inom EU:Konto 3106 (Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig) Kredit Summa exkl momsKonto 26XX* Kredit MomsKonto 19XX* Debet Summa inkl moms

Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms för tjänster, men inte för varor.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU:Konto 3105 (Försäljning varor till land utanför EU) Kredit SummaKonto 19XX* Debet Summa

Observera - Ej moms på försäljning av varor till privatperson utanför EU.

Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?

Huvudregeln när du säljer tjänster till någon som är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet.

För att bestämma beskattningsland enligt denna huvudregel måste du avgöra

 • om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person
 • var köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vad ska stå på en faktura till EU?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur bokföra försäljning till privatperson inom EU?

Det blir idag allt vanligare att man säljer varor och tjänster över gränserna och när man gör det inom EU kan man räkna med att det är lättare tack vare den fria rörligheten. Dock finns det en del saker som man bör tänka på när man säljer till andra EU länder.

Beroende på om du säljer en vara eller tjänst till en momsregistrerad näringsidkare eller till en privatperson så är det olika momsregler. Säljer du till en privatperson så ska du betala moms i Sverige men om du säljer till ett momsregistrerat företag så behöver du i regel inte betala moms.

Hur bokför man försäljning av tjänst?

Försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige utgör normalt momspliktig omsättning för en momsregistrerad redovisningsenhet, vissa tjänster är dock momsfria.

Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Kan man sälja tjänster utan f skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Är det moms på tjänster inom EU?

I bestämmelserna om försäljningsland för tjänster anges vilken stat som har rätt att beskatta försäljningen och vilken stats mervärdesskattelagstiftning som tillämpas på försäljningen. I tjänstehandel bestäms försäljningslandet enligt karaktären av den sålda tjänsten och dessutom enligt huruvida en tjänst säljs till en konsument eller en näringsidkare. Det som också ofta påverkar hur försäljningslandet bestäms är var säljarens eller köparens hemort eller fasta driftställe befinner sig.

I 64–69 l § i mervärdesskattelagen (MomsL) regleras när försäljningen av en tjänst sker i Finland, det vill säga när försäljningslandet för en tjänst är Finland. När försäljningen sker i Finland ska finländsk moms betalas, om inte försäljningen separat undantagits från moms. Momsen betalas av säljaren, om inte omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. I mervärdesskattedirektivet (20016/112/EG) finns motsvarande bestämmelser om tjänstehandel i artiklarna 43–59. Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, som ändrats bland annat genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013, innehåller dessutom bestämmelser om tjänstehandel, som utgör lagstiftning som ska tillämpas som sådan i Finland. Mer information om genomförandeförordningen och ändringen av denna finns i Skatteförvaltningens anvisning Europeiska unionens förordning 282/2011 harmoniserar tolkningen av mervärdesskattedirektivet.  

Försäljningslandet för en tjänst bestäms ofta på olika sätt beroende på huruvida tjänsten säljs till en näringsidkare eller någon annan än en näringsidkare (konsument). På tjänster som sålts till näringsidkare och konsumenter tillämpas olika allmänna bestämmelser. En allmän bestämmelse tillämpas alltid när det för den aktuella tjänsten inte finns några specialbestämmelser. Enligt den allmänna bestämmelsen beskattas försäljning till en näringsidkare i det land där köparen är etablerad (65 § i MomsL) och försäljning till en konsument i det land där säljaren är etablerad (66 § i MomsL). De allmänna bestämmelserna tillämpas på största delen av tjänsterna.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse (17 § i MomsL). Tjänster omfattar till exempel byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, åtagande att avstå från ett handlande eller att tolerera ett handlande eller en situation samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Varor och tjänster kan i allmänhet skiljas åt från varandra. Ibland säljs både tjänster och varor samtidigt så, att dessa har anknytning till varandra. En försäljning ska betraktas som en enda transaktion, om en del av denna anses vara den huvudsakliga transaktionen och de övriga delarna tillägg till den huvudsakliga transaktionen. I momsbeskattningen kan det dock vara fråga om försäljning av enbart tjänster eller försäljning av enbart varor, även om en transaktion inkluderar både tjänster och varor.

Tillverkning och montering av lös egendom utgör försäljning av en tjänst i det fall att köparen levererar materialet till säljaren. Om endast en del av materialet levereras av köparen, ska det avgöras från fall till fall huruvida det är fråga om försäljning av varor eller tjänster. Till exempel montering av en maskin eller anordning av delar som levererats av kunden utgör försäljning av en tjänst (artikel 8 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011). Reparationsarbete utgör också försäljning av tjänst. Förpackningsarbete är försäljning av tjänst, även då den som utför arbetet överlåter förpackningsmaterialet. Uthyrning av varor är försäljning av tjänst. Det är dock fråga om varuförsäljning, om ett hyresobjekt avtalsenligt övergår i hyrestagarens ägo när hyresperioden går ut eller om hyrestagaren är skyldig att lösa in objektet. 

Vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningslandet för en tjänst är begreppet näringsidkare omfattande. Näringsidkare är alla rörelseidkare eller yrkesutövare oavsett om verksamheten är momspliktig eller inte. Till exempel säljare av momsfria finansieringstjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster är näringsidkare. Allmännyttiga föreningar betraktas som näringsidkare som avses i bestämmelserna om tjänstehandel i det fall att de mot vederlag säljer varor och tjänster, även om deras verksamhet inte är momspliktig (4 § i MomsL). En allmännyttig förening är inte en näringsidkare som avses i tjänstehandeln, om den inte bedriver någon som helst verksamhet mot vederlag, till exempel när dess verksamhet finansieras med enbart allmänna bidrag eller donationer. Idkare av verksamhet i liten skala (3 § i MomsL) är näringsidkare. När den som idkar verksamhet i liten skala köper tjänster som avses i den allmänna bestämmelsen och inte är momsskyldig i Finland, är denna part på basis av den omvända momsskyldigheten momsskyldig för tjänsterna. Staten och kommunerna betraktas som näringsidkare vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningsland för tjänster.

När bestämmelserna om försäljningslandet för tjänster tillämpas är näringsidkare i regel också sådana juridiska personer som finns upptagna i registret över momsskyldiga (64 § 1 mom. 2 punkten i MomsL). Näringsidkare är förutom de juridiska personer som införts i registret över momsskyldiga för rörelseidkande också juridiska personer, som av någon annan anledning införts i registret över momsskyldiga. När en icke-momsskyldig juridisk person annars införs i registret över momsskyldiga på basis av eget bruk av fastighetstjänster eller restaurang- och cateringtjänster eller till följd av att gränsen för gemenskapsinterna förvärv överskridits, anses denna juridiska person på grund av momsregistreringen vara en näringsidkare. Den bestämmelse om försäljningsland som gäller konsumenter tillämpas dock på en juridisk person som annars inte är momsskyldig, men som till följd av ett köp från en utländsk part och endast på basis av den omvända momsskyldigheten registrerat sig som momsskyldig.

Vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningsland anses en näringsidkare som också bedriver annan verksamhet än varu- och tjänsteförsäljning vara näringsidkare i fråga om alla tjänster som överlåts till hen. Till exempel en allmännyttig förening som bedriver kaféverksamhet anses vara en näringsidkare även i det fall att tjänster överlåts till föreningen för användning i dess allmännyttiga idrottsverksamhet. På motsvarande sätt anses en kommun vara en näringsidkare, om tjänster överlåts till denna för användning i myndighetsverksamhet som står utanför tillämpningsområdet för momslagen.

Måste man betala moms inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur bokför man inköp från annat EU land?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Alla företag som uppfyller kraven för moms och är momspliktiga ska ta betalt för moms vid försäljning av varor och tjänster inom landet. För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder ska samtliga av dessa punkter vara uppfyllda:

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp. När vi istället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Det finns massor av saker att tjäna pengar på för den som vill och är lite driftig. Många ställer sig frågan "hur man snabbt och enkelt kan tjäna extra pengar", men jag kommer inte att lägga så stort fokus på snabba pengar då den typen av inkomst sällan finns om det ska anses vara seriöst.

En bättre väg är då att satsa på att få en inkomst som återkommer, alltså en passiv inkomst, vilket innebär att pengarna kommer in regelbundet, även när du själv inte aktivt arbetar, t ex när du sover, reser, ja vad du än gör.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur bokför man inköp av tjänster från EU?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.