:

Hur snart måste begravning ske?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snart måste begravning ske?
 2. Hur snabbt måste begravning ske efter dödsfall?
 3. Vilken tid på dagen brukar man ha begravning?
 4. Vilka regler gäller vid begravning?
 5. Hur lång tid mellan begravning och kremering?
 6. Måste man gå runt kistan vid begravning?
 7. Får man köra kistan själv?
 8. Hur lång tid efter dödsfall sker kremering?
 9. När lägger man blomma på kistan?
 10. Hur lång tid tar det för en kropp att ruttna i en kista?
 11. Kan man bli nekad ledighet för begravning?
 12. Måste man gå fram till kistan vid begravning?
 13. Hur länge får man ha aska hemma?
 14. Kan man kremeras utan kista?
 15. Vilka går fram till kistan först?

Hur snart måste begravning ske?

Enligt begravningslagen ska kremering ske så snart som möjligt, men senast en månad efter dödsfallet. Vanligtvis sker kremeringen någon eller några dagar efter begravningsceremonin. Gravsättning ska därefter ske inom ett år från kremeringen.

Om ni har några fler frågor kring kremering är ni välkomna att kontakta er närmsta Fonusbyrå.

Hur snabbt måste begravning ske efter dödsfall?

Årets skattekostnad består av både aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skillnaden mellan dessa båda begrepp är primärt kopplad till när i tiden skatten ska betalas.

Med aktuell skatt menas inkomstskatt hänförlig till innevarande räkenskapsår, det vill säga inkomstskatt som är hänförlig till årets skattepliktiga resultat. Även inkomstskatt hänförlig till tidigare år och som tidigare inte redovisats är aktuell skatt.

Inkomstskatt som hänför sig till kommande räkenskapsår brukar benämnas uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen som en del av årets skattekostnad.

Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) får ingen uppskjuten skatt redovisas. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en koncernredovisning.

Enligt K3 ska uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader. Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg).

Uppskjuten skatt ska även redovisas på skattemässiga underskottsavdrag om bedömningen görs att dessa underskottsavdrag kommer att kunna nyttjas mot framtida skattemässiga vinster.

Värt att notera är dock att det i en kommentarstext till K3 p. 29.29 anges att:

Vilken tid på dagen brukar man ha begravning?

Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på måste en uppdelning ske i byggnadsvärde respektive markvärde enligt en viss modell. Det finns även andra situationer där anskaffningsvärdet för en byggnad ska justeras.

Om en byggnad förvärvas tillsammans med den mark som den ligger på måste en uppdelning ske i byggnadsvärde respektive markvärde enligt en viss modell. Detta eftersom man inte kan göra värdeminskningsavdrag på mark. Utgångspunkten för uppdelningen är byggnadens andel av det totala taxeringsvärdet. Ersättning för industritillbehör ska räknas bort före beräkningen. Om ersättningen för byggnaden också inkluderar ersättning för byggnadsinventarier minskas värdet för byggnaden med värdet för dessa inventarier. Reglerna om hur uppdelningen ska göras finns i 19 kap. 11 § IL.

Vilka regler gäller vid begravning?

På många av våra kårer kan du få råd, stöd och akut hjälp. Det kan vara ekonomisk rådgivning, en matkasse, någon att prata med, gemenskap och förbön. Om vi finns på orten där du bor/är skriven så kan du kontakta oss direkt. Annars måste vi hänvisa till någon annan kyrka på platsen där du bor. 

Hur lång tid mellan begravning och kremering?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Måste man gå runt kistan vid begravning?

Skenande matpriser, inflationskaos och en klump av oro i magen. Allt fler i Sverige har det tuffare att få pengarna att räcka till.

Här listar vi föreningar och organisationer som hjälper fattiga och ekonomiskt utsatta i Sverige med bland annat akut ekonomisk hjälp, bidrag, kraftigt rabatterade matvaror och samtalsstöd.

Hos socialtjänsten i din kommun kan du söka ekonomiskt bistånd och få hjälp med budget- och skuldrådgivning. Kontakta socialtjänsten i din kommun för att se vad som krävs för att du ska beviljas stöd och för att ansöka. Du kan också läsa mer om ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen.

Hjälper bland annat barn på flykt och barn som lever i familjer med låga inkomster. De driver en rad fritidsgårdar, så som House of Tensta, där kan delta i aktiviteter som pingis, biljard, fotboll, matlagning och målning. Rädda barnen jobbar också mycket med olika initiativ för att stärka ungas psykiska hälsa.

Erbjuder en rad aktiviteter för bland annat nyanlända, ofrivilligt ensamma och äldre. Även läxhjälp, språkträning och aktiviteter som simskola och olika aktiviteter för unga. Aktiviteter för hälsa och gemenskap hittar du här och aktiviteter för unga hittar du hos Röda korsets ungdomsförbund.

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Du kan du även få samtalsstöd av en diakon och i vissa fall psykoterapeut. Ta kontakt med din församling eller läs mer hos Svenska kyrkan. De kan också hjälpa dig att söka medel från fonder.

Hej främling! är en ideell förening som möjliggör gratis hälsofrämjande aktiviteter för alla - med ett särskilt inbjudande fokus till personer i utanförskap. De har allt ifrån dansklasser till yoga och andra sporter. De finns på platser som Råneå, Niemisel, Östersund, Sveg och Landskrona.

Får man köra kistan själv?

Det finns fonder och stiftelser i Sverige som är flera hundra år gamla och är aktiva än i dag. Historiskt sett har många stiftelser grundats av rika och välmående personer som testamenterat hela eller delar av sin förmögenhet att gå till en stiftelse i deras namn när de dog. Ändamålen syftade oftast till att hjälpa mindre bemedlade personer med ekonomiskt stöd. En stiftelse kan bara dela ut pengar till de ändamål som anslogs i dess stadgar när stiftelsen grundades.

Andra stiftelser har bildats av företag i syfte att hjälpa anställda eller anhöriga till tidigare anställda. Även många fackföreningar har egna stiftelser som delar ut stipendier till sina fackmedlemmar för exempelvis utbildning. Om du är medlem i facket och vill se vilka stipendier du kan vara berättigad att söka kan du läsa denna sammanställning över stipendier från svenska fackförbund. Facket har en stark tradition i Sverige och många av förbunden har fonder och stiftelser som funnits under väldigt lång tid. Det betyder att kapitalet i stiftelserna som facken förvaltar hunnit växa sig stort i många fall.

Eftersom flera stiftelser är gamla kan vissa av dess stadgar för en modern läsare uppfattas som föråldrade. Det är exempelvis inte ovanligt att hitta stiftelser som delar ut stipendier för utbildning enbart till män. Likaså är det inte heller ovanligt med stiftelser som enbart delar ut stipendier till ensamstående kvinnor som behöver ekonomiskt stöd.

Hur lång tid efter dödsfall sker kremering?

Har du redan sökt ett bidrag och fått det beviljat?

Alla som har en betydande rörelsenedsättning utan grund i intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos kan söka. Som stiftelse måste vi dock förhålla oss till Skatteverkets regler om vem bidrag kan ges till. 

När lägger man blomma på kistan?

När du ska gå på begravning är det bra om du anländer till ceremonilokalen åtminstone 15–20 minuter innan det börjar. Om det förväntas komma många gäster kommer du tidigare än så. Då finns det tid att hälsa på de närmast anhöriga och att hinna hänga av sig ytterkläder innan man går in och sätter sig.

Det händer lite då och då att gäster på en begravning blir stående i lokalen och inte vet vart de ska ta vägen. Traditionellt sett sitter de närmast anhöriga längst fram i kyrkan, på höger sida. Övrig släkt sitter i bänkraderna bakom dem. Vänner och bekanta sitter i regel på motsatt sida. Men detta är inte hugget i sten. I vissa kyrkor och kapell sitter de närmaste på vänster sida.

Ofta faller det sig naturligt var du ska sitta, då man ser vart de andra sätter sig. Är du osäker så fråga värden eller värdinnan, som oftast möter upp i entrén till ceremonilokalen.

Hur lång tid tar det för en kropp att ruttna i en kista?

SFS nr: 1994:1220 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1994-08-25 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:985 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En stiftelse bildas genom    1. förordnande enligt 2 §,    2. förordnande enligt 11 kap. 1 §,    3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller    4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Kan man bli nekad ledighet för begravning?

En stiftelse som uppfyller villkoren för att vara allmännyttig behöver inte betala skatt för följande inkomster:

 • räntor
 • utdelning
 • vinst vid försäljning av fastigheter eller värdepapper

Stiftelsen får inte göra avdrag för utgifter som är kopplade till de skattefria inkomsterna. Det gäller till exempel ränteutgifter, kapitalförluster eller kostnader för kapitalförvaltning.

Om stiftelsen uppfyller villkoren för att vara en allmännyttig stiftelse kan vissa fastighetsinkomster blir skattefria. Det gäller om fastigheten ägs av stiftelsen och används mer än 50 procent i en allmännyttig verksamhet. Det kan till exempel vara uthyrning under marknadspris till ett allmännyttigt syfte eller när stiftelsen använder fastigheten i sin egen allmännyttiga verksamhet. Det är bara fastighetsinkomsterna från en allmännyttig verksamhet som är skattefria. Alla andra är skattepliktiga. Inkomster från en lantbruksenhet kan inte bli skattefria.

Måste man gå fram till kistan vid begravning?

De kan vara värt ett försök att söka pengar ur stiftelser och fonder för privatpersoner när pengarna inte riktigt räcker till. Har du hamnat i svåra ekonomiska förhållanden så finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Det gäller bara att läsa på ordentligt vilka krav som stiftelserna eller fonden har för att få bidrag. Det kan vara ett krav att man är ensamstående mamma för att få bidrag, bosatt i en viss kommun eller uppfylla vissa ekonomiska krav som att inkomsten per år inte överstiger en viss summa. Många fonder har idag också möjligheten att söka bidrag direkt via hemsidan.

Stiftelsen har till ändamål att främja dels I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran dels Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisationer.

Hur länge får man ha aska hemma?

Familjestiftelser, som bildats främst för att tillgodose en eller några enskilda familjers intressen, är skattskyldiga för all inkomst med en skattesats som är densamma som för aktiebolag.

Kan man kremeras utan kista?

Till skillnad från bolag och föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar, man skulle kunna säga att en stiftelse äger sig själv. Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse eller av en extern förvaltare som har tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse är en juridisk person.

Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål. Stiftarna kan vara fysiska och/eller juridiska personer. När stiftarna avsatt pengar eller egendom till stiftelsen är detta gjort för evigt eller för en längre tid. Stiftarna upprättar en stiftelseurkund, t.ex. ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling., som bl.a. anger hur förmögenheten ska användas och till vem eller vilka som stiftelsens avkastning skall delas ut. Dessa förmånstagare, personer eller organisationer kallas destinatärer. De flesta stiftelser står under tillsyn av Länsstyrelsen

Vilka går fram till kistan först?

Stockholms Stadsmission förändrar under 2023 det ekonomiska stöd som tidigare riktats mot barnfamiljer som kunnat söka om medel i en öppen process. Vi kommer under innevarande år inte att ha någon öppen ansökningsperiod.

I våra sociala verksamheter kan du bland annat få stöd för att budgetera om du lever med en låg inkomst samt stöd i att ta reda på möjliga bidrag att ansöka om.