:

Vilket konto bokför man intern representation?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto bokför man intern representation?
 2. Vad bokförs på konto 7632?
 3. När används konto 7631?
 4. Hur bokför man extern representation?
 5. Vad bokförs på konto 7690?
 6. Vad bokför man på konto 5410?
 7. Vad bokförs på 6991?
 8. Vad bokförs på 6992?
 9. När används konto 7388?
 10. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 11. Vad är avdragsgillt vid representation?
 12. Vad bokförs på 7699?
 13. Vad bokförs på konto 5050?
 14. Vad bokförs på konto 1210?
 15. Vad bokförs på 6990?

Vilket konto bokför man intern representation?

Från 1976 till 1982 var Stefan Persson landschef för H&M i Storbritannien samt ansvarig för företagets utlandsexpansion.

Persson tog över som verkställande direktör 1982 när hans far, Erling Persson drog sig tillbaka. Han behöll den positionen samt var koncernchef fram till 1998 när han avgick och ersattes av den före detta inköpschefen, Fabian Månsson.

Persson grundade 1999 Familjen Erling-Perssons stiftelse, en forskningsstiftelse, till minne av Erling Persson. Stiftelsen har sitt ursprung i två donationer från Stefan Persson, 1999 donerades 211 MSEK och 2004 611 MSEK. Persson är ordförande i stiftelsen, vars viktigaste ändamål att främja vetenskaplig forskning, stödja utbildning samt främja vård av barn. Stiftelsen har donerat 168 MSEK till Stockholm School of Entrepreneurship och 37,5 MSEK till Handelshögskolan i Stockholm för inrättandet av Familjen Stefan Perssons professur i företagsekonomi, grundandet av SSE Business Lab och Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Vad bokförs på konto 7632?

Det finns olika skäl till att ett företag kan genomföra återköp, inte sällan bottnar det i skatteregler. Det kan vara en fråga om skatteregler om bolaget har för mycket kapital som inte används. Då kan de besluta om att använda delar av kapitalet för återköp istället för att låta delar av kapitalet skattas bort.

Många gånger när återköp genomförs finns det en förväntan om att det ska öka värdet av de aktier som finns kvar i och med att EPS (Earnings Per Share) ökar. Det ökade aktievärdet kan i sig bidra till en mer positiv syn på bolaget. Ett återköp påverkar företagets finansiella redovisning. Det minskar hur mycket likvida medel företaget har tillgång till, men på sikt påverkas bolagets värdeutveckling positivt. Som redan nämnts bör ett återköp leda till att varje aktie får en högre värdering plus att företagets inkomst per aktie ökar. Följande exempel kan illustrera hur återköp kan leda till att aktievärderingen höjs:

Bolag AB har 100 utestående aktier. Bolag AB har en vinst på 1 000 kronor, vilket innebär att vinsten för varje aktie är 10 kr. På Bolag AB:s bolagsstämma beslutas om återköp av 50 aktier. När återköpet utförts har bolaget 50 utstående aktier. I och med detta dubblas vinsten på varje aktie från 10 kr till 20 kr (eftersom vinsten på 1 000 kronor nu fördelas på halva antalet aktier). Varje aktie får en större andel av vinsten och värdet på aktien har ökat.

När används konto 7631?

Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, men ibland verkar det uppenbart att du skulle tjäna på att sälja ett aktieinnehav eller en fond, för att byta till en bättre investering. Fast många sparare tycker att det känns jobbigt och svårt att sälja, vilket ofta beror på att försäljningen upplevs som att erkänna att du har gjort ett misstag.

Men att sälja kan tvärtom ofta vara en positiv åtgärd. Här är en lista med fem skäl som gör att du med gott samvete kan säga adjö till en investering.

Hur bokför man extern representation?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Vad bokförs på konto 7690?

UtdelningspolicyVårt mål är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.

Föreslagen utdelningInvestors styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,40 (4,00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

Vad bokför man på konto 5410?

Vid bokföring kommer ofta frågan upp: Vad är förbrukningsmaterial, som ska kontoföras på konto 5460. Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410). Det är egentligen inte så svårt att skilja på dessa när man känner till definitionerna av dessa begrepp.

Förbrukningsmaterial, eller förbrukningsvaror, är produkter som du förbrukar inom ett år. Produkterna ska inte heller ha något större värde. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, trasor, handskar, rengöringsmedel, absorbenter, lim, silikon, tejp, engångstallrikar, sopsäckar och så vidare. Med andra ord: Nästan allt som säljs i vår butik är förbrukningsmaterial.

Vad bokförs på 6991?

Den 31 mars 2000 är det full aktivitet på Fifth Avenue i New York. Långa köer ringlar runt det kvarter där H&M:s nya flaggskeppsbutik och första affär i USA just ska öppnas. Nervositeten stiger inne i den jättelika butikslokalen i flera plan med magnifika skyltfönster ut mot Fifth Avenue. Allra mest förväntansfulla var säkert tre herrar med namnet Persson: Erling, Stefan och Karl-Johan. Dessa tre generationer av ägarfamiljen bakom Hennes & Mauritz var på plats. Erling, den store entreprenören, var redan 83 år gammal. Sedan flera år tillbaka inte längre aktiv inom företaget men i New York denna dag tillsammans med sin son Stefan Persson, styrelseordförande och tidigare under många år vd för H&M, och sonsonen Karl-Johan Persson som redan börjat sin karriär inom företaget. Sedan lanseringen i USA 2000 har Karl-Johan Persson hunnit bli vd för hela Hennes & Mauritz.

Tankarna och känslorna hos dessa tre familjemedlemmar då USA-lanseringen äntligen var på plats kan man bara ana. Mest berörd var nog Erling Persson. Drygt femtio år tidigare hade han gjort sin första resa till USA. Efter världskrigets slut med nya förhoppningar och framtidsutsikter åkte han ut för att undersöka om det fanns några annorlunda och spännande affärsidéer på andra sidan Atlanten. Han var redan en väletablerad affärsman med stora framgångar tack vare sin skarpa entreprenörskänsla. Och det var just denna ”kompass” som ledde honom i rätt riktning: i New York upptäcker han något nytt. Lerners – en affärskedja som säljer billiga konfektionskläder. Låga priser, många plagg av varje och snabb omsättning. En helt annan affärsidé än dåtidens dominerande kläddetaljhandel i Sverige som bestod av enskilda privataffärer.

Vad bokförs på 6992?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

När används konto 7388?

Den senaste rapporten från FN visar att utsläppen ökar och Internationella energirådet (IEA) uppskattar att energisektorn står för 80 procent av ökningen. Energiomställning och effektivisering måste ske parallellt.

Miljömålsberedningen, som har föreslagit en strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, understryker allvaret i IPCC-rapporten. För att det ska vara möjligt att klara 1,5-gradersmålet behöver alla sektorer halvera sina klimatutsläpp till 2030. 

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du är delägare i ett svenskt aktiebolag. Bestämmelser om svenska aktiebolag finns i aktiebolagslagen.

Vad är avdragsgillt vid representation?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider sker en bouppteckning vilket innebär att det sker en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Denna bouppteckning registreras sedan hos skatteverket.

Vad bokförs på 7699?

Det kan ibland finnas an­led­ning till att vilja få tag på en gammal boupp­teck­ning. 

Skat­te­ver­ket ser ex­em­pel­vis gärna att boupp­teck­ning efter ti­di­ga­re av­li­den make, och som är re­gi­stre­rad före den 1 juli 2001 bi­fo­gas till nästa makes boupp­teck­ning. Det kan också vara bra att bifoga även om boupp­teck­ning är gjord senare, men det är inget måste.

I den gamla boupp­teck­ning­en finns bland annat in­for­ma­tion om even­tu­ellt tes­ta­men­te, om bo­del­ning blev gjord och om det fanns en­skild egen­dom. 

En kopia av re­gi­stre­rad boupp­teck­ning be­stäl­ler du av Skat­te­ver­ket. Du be­hö­ver veta den av­lid­nes per­son­num­mer samt uppge en e-post­a­dress som boupp­teck­ning­en ska skic­kas till.

Boupp­teck­ning­en skic­kas ut au­to­ma­tiskt och kommer oftast inom några mi­nu­ter. Vill du ha boupp­teck­ning­en via vanlig post kon­tak­tar du Skat­te­ver­ket via te­le­fon.

Är boupp­teck­ning­en fort­fa­ran­de under hand­lägg­ning hos Skat­te­ver­ket måste du vänta till att den är klar. Det är först när boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad som den räknas som en of­fent­lig hand­ling och du kan därför inte begära ut boupp­teck­ning som fort­fa­ran­de han­te­ras.

Vad bokförs på konto 5050?

Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

 • kontrollera den
 • begära komplettering om en uppgift saknas
 • registrera den och förse den med ett bevis om detta
 • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

Vad bokförs på konto 1210?

Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

 • kontrollera den
 • begära komplettering om en uppgift saknas
 • registrera den och förse den med ett bevis om detta
 • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

Vad bokförs på 6990?

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

I exemplet nedan har vi en faktura med förfallodatum 2021-03-01.Vi har laddat upp och bokfört fakturan (på fakturadatum enligt fakturametoden) men glömt att betala i tid. Leverantören har därför skickat en påminnelseavgift. Den 2021-03-16 betalar vi det ursprungliga beloppet och påminnelseavgiften till leverantören. Vi kan därför registrera och bokföra betalningen av den ursprungliga fakturan på den dag då hela beloppet betalades, dvs 2021-03-16. Klicka på att Registrera betalning.