:

Vad kostar det att starta upp en enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att starta upp en enskild firma?
 2. Är det värt att starta enskild firma?
 3. Vilket är det minsta kapital som krävs för att få starta en enskild firma?
 4. Hur lång tid tar det att starta upp en enskild firma?
 5. När lönar det sig med enskild firma?
 6. Hur mycket måste man tjäna enskild firma?
 7. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 8. Vad är nackdelar med enskild firma?
 9. Vad är risken med enskild firma?
 10. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?
 11. Hur mycket kostar det att ha en enskild firma?
 12. Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?
 13. Vad är nackdelen med enskild firma?
 14. Vad får dras av i enskild firma?
 15. Får man ta ut pengar från enskild firma?

Vad kostar det att starta upp en enskild firma?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige beskattas de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Även andra inkomster, exempelvis gåvor, arv osv betraktas som inkomster eftersom de medför en förhöjning av mottagarens förmögenhet.

Är det värt att starta enskild firma?

Huvudregeln är att alla de gåvor som en person ger till sina bröstarvingar ska avräknas från mottagarnas arv. Bröstarvingar är de arvingar som står på tur att ärva i nedåtstigande led. Det vanligaste är att barnen är bröstarvingar, men om ett barn har avlidit kan också barnbarn träda in som bröstarvingar.

Undantagna är kostnader som föräldrarna har haft för barns uppehälle och utbildning om de kostnaderna ryms inom föräldrarnas underhållsskyldighet. Undantagna är också sedvanliga gåvor som barn och barnbarn får på till exempel födelsedagar och julafton.

Det absolut viktigaste undantaget är dock att givaren själv kan välja att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. Reglerna om arvsförskott är dispositiva, vilket betyder att de bara gäller om inget annat framgår i det specifika fallet.

Regeln om att gåvor till bröstarvingar ska avvräkas som förskott på arv bygger på antagandet att föräldrar vill att barnen ska få lika mycket, totalt sett. Men det är faktiskt fritt fram för föräldrarna att genom gåvor göra skillnader mellan barnen. Huvudregeln att gåvor till bröstarvinge ska vara arvsförskott kan brytas på två sätt:

Vilket är det minsta kapital som krävs för att få starta en enskild firma?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Hur lång tid tar det att starta upp en enskild firma?

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva av större värde till ditt barn är att den i regel ses som ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden.

När lönar det sig med enskild firma?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Som en liten kvar­le­va av gå­voskat­ten är det fort­fa­ran­de möj­li­gt att bli skat­te­plik­tig på grund av en gåva som du får av din ar­bets­gi­va­re. När du får något av din ar­bets­gi­va­re så ska det enligt re­gel­ver­ket räknas som en förmån. Det in­ne­bär att du som mot­ta­ga­re blir skat­te­skyl­dig för ett belopp som mot­sva­rar gåvans mark­nads­värde.

Det finns där­e­mot tre typer av gåvor som det inte är skatt på: 

 • En jul­gå­va med ett värde upp till 500 kronor.
 • En ju­bi­le­ums­gå­va med ett värde upp till 1 500 kronor. En sådan gåva kan ar­bets­gi­va­ren bara ge när fö­re­ta­get firar 25-, 50-, 75- eller 100-års­ju­bi­le­um.
 • En min­nes­gå­va med ett värde upp till 15 000 kronor som ges till en person som varit an­ställd minst sex år. Som an­ställd kan du få som mest två skat­te­fria min­nes­gå­vor. Det gäller även vid jämna fö­del­se­da­gar från och med 50 års ålder, efter 20 års an­ställ­ningstid eller då en an­ställ­ning upphör.

Hur mycket måste man tjäna enskild firma?

Ett omyndigt barn kan alltid ta emot “vanliga” presenter; sådana som ges vid födelsedagar och andra högtider. Gåvor av ovanligt stort värde får barnet bara ta emot om hen anses vara tillräckligt mogen för att förstå gåvans innebörd. Ett barn kan till exempel förstå innebörden av en leksak och vad den är till för, men saknar förståelse för hur aktier fungerar eller hur en större summa pengar ska förvaltas.

Om barnet inte uppnått tillräckligt hög förståelsenivå för en viss gåva måste någon företräda barnet. Fram till 18 års ålder företräds barn av sin förmyndare. Förmyndare är oftast barnets vårdnadshavare, vilket brukar vara föräldrarna, och de ska gemensamt bestämma hur barnets tillgångar ska tas om hand.

Personer under 18 år räknas som barn, och får som huvudregel inte bestämma över sin egendom. Men det finns undantag. Till exempel kan en gåvogivare skriva ett gåvobrev med särskilt villkor om att barnet får råda över gåvan själv. 

Att själv råda över sin egendom innebär bland annat att barnet får sälja gåvan. Beroende på barnets uppfostran och livssituation har förmyndare dock rätt att ingripa och ta hand om gåvan om det behövs, trots villkoret om att barnet ska få råda över den själv. Om barnet har fyllt 16 år måste förmyndarna i ett sådant fall först få tillstånd från kommunens överförmyndare för att ta hand om det som barnet har fått i gåva. 

Genom ett villkor i gåvobrevet kan det även bestämmas att gåvan ska tas om hand av någon annan än förmyndarna. Den här personen kallas för särskild förvaltare, och kommer fatta beslut åt barnet i frågor som rör gåvan. Den särskilda förvaltaren ska dock följa de instruktioner som lämnats i gåvobrevet. 

När du gift dig med någon som har barn från tidigare förhållanden är dessa barn dina styvbarn. Om du vill ge ett styvbarn gåvor av större värde kan det vara bra att känna till vad som gäller enligt lagen. Styvbarn ärver nämligen inte från dig. Ändå räknas gåvor till styvbarn i huvudregel som förskott på arv.

När ett styvbarns biologiska förälder, som gåvogivaren är gift med, avlider kommer gåvans värde istället att räknas bort från barnets arv från sin förälder, som alltså är styvföräldern och gåvogivarens make/maka. 

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Vad är nackdelar med enskild firma?

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Kan man göra sitt barn arvslöst? Barns rätt till laglott

Vad är risken med enskild firma?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Hur mycket kostar det att ha en enskild firma?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Vad är nackdelen med enskild firma?

Prenumerera

Jag har länge funderat på att avveckla min enskilda firma, släppa f-skatten, ta en paus något år och sätta igång igen som en ny firma. Är det någon annan som har erfarenheter av detta?

Vad får dras av i enskild firma?

Detta är något annat och har med egenavgifter och särskild löneskatt att göra. Det kan även påverka vissa avdrag. Om en verksamhet är aktiv eller passiv beror på dess karaktär samt eventuellt hur många timmar du lägger ner i företaget.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.