:

Är nedskrivning av aktier i dotterbolag avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är nedskrivning av aktier i dotterbolag avdragsgillt?
 2. Hur elimineras aktier i dotterbolag?
 3. Hur bokför man nedskrivning av aktier?
 4. När ska nedskrivning av aktier göras?
 5. Är nedskrivning avdragsgill?
 6. Hur fungerar nedskrivning?
 7. Hur redovisas dotterbolag?
 8. Vad ska man elimineras i koncernredovisning?
 9. Hur värdera aktier i dotterbolag?
 10. Vad innebär det att ett företag gör nedskrivningar?
 11. Hur påverkar nedskrivningar resultatet?
 12. Vad är resultat från andelar i koncernföretag?
 13. Hur beskattas utdelning från dotterbolag?
 14. Vilka delar ska en koncernredovisning bestå av?
 15. Vad är andelar i koncernföretag?

Är nedskrivning av aktier i dotterbolag avdragsgillt?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur elimineras aktier i dotterbolag?

Idag är det superenkelt att deklarera, både digitalt och via blankett. Du deklarerar alltid via Skatteverket och det finns tre sätt som du kan deklarera på 

 • Du godkänner din deklaration utan att göra några ändringar. 

 • Du behöver begära reseavdrag och bara godkänna resten. 

 • Om du måste göra ändringar på din deklaration och skicka in en eller flera bilagor, så gör du detta enklast digitalt, då alla bilagor är samlade på samma ställe och du enkelt kan hitta och lägga till dem. Vanligaste bilagorna att lägga till är om du bedriver en enskild näringsverksamhet eller har sålt en bostad.  

  Hur bokför man nedskrivning av aktier?

  En redovisningsenhet som vid bokslut misstänker att tillgångar i balansräkningen har ett lägre verkligt värde jämfört redovisat värde måste göra en nedskrivningsprövning för att bedöma behovet av nedskrivningar.

  En nedskrivningsprövning innebär att en redovisningsenhet beräknar återvinningsvärdet för en eller flera tillgångar och jämför detta återvinningsvärde med det redovisade värdet. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet skall en nedskrivning göras till återvinningsvärdet.

  När ska nedskrivning av aktier göras?

  Det förekommer relativt ofta att uppgiftsskyldiga underlåter att återföra nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar m.m. till beskattning under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen. Eftersom nedskrivningarna i regel uppgår till betydande belopp blir följden, om det i det enskilda fallet har lämnats en oriktig uppgift, att skattetilläggen kan bli oskäligt höga om de tas ut med fullt belopp.

  För att dessa fel i största möjliga mån ska handläggas på ett enhetligt sätt med beaktande av befrielsereglerna bör som huvudregel gälla att halv befrielse ska medges om den oriktiga uppgiften beror på ett enstaka misstag samtidigt som skattetillägget är så högt att det inte kan anses stå i rimlig proportion till underlåtenheten att återföra nedskrivningen till beskattning. Befrielse bör medges om skattetillägget i det enskilda fallet överstiger fem miljoner kronor på sådant sätt att den del av skattetillägget som överstiger 5 milj. kr sätts ned till hälften.

  Det som ovan sägs utgår ifrån det framräknade skattetilläggets storlek och gäller därmed oavsett att beräkningsbestämmelserna för skattetillägg innebär att ett underskottsskattetillägg blir högre än ett överskottsskattetillägg.

  Är nedskrivning avdragsgill?

  Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2023. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

  Senast den 2 maj 2024 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta att räknas från och med den 12 februari 2024.

  Hur fungerar nedskrivning?

  En viktig del i årsredovisningen är de noter som ger extra information kring företagets tillgångar. Dessa noter utgår från balansräkningen och ska ge en förklaring till saldot på vissa tillgångskonton i balansräkningen.

  I årsredovisningen behöver man även upplysa om vilka principer man använt sig av avseende redovisning, värdering och omräkning av tillgångarna.

  Hur redovisas dotterbolag?

  En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Detta innebär att en koncern är en sammanslutning av flera företag.

  Enligt årsredovisningslagen kan ett moderföretag uppstå på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är att ett företag innehar mer än hälften av det totala antalet röster i ett annat företag. Detta ägande kan vara både direkt och indirekt.

  Med direkt ägande menas att moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna i ett dotterföretag. Med indirekt ägande menas att moderföretaget når röstmajoritet genom att de även innehar röster i andra företag som i sin tur har rösträtt i dotterföretaget.

  Övriga sätt ett moderföretag kan uppstå på finns i årsredovisningslagens första kapitel och alla sätten bygger på att moderföretaget har ett bestämmande inflytande i dotterföretaget.

  Ett moderföretag (företag A) kan äga ett eller flera dotterföretag (företag B). Detta dotterföretag kan i sin tur äga andra dotterföretag (företag C). Företag B och företag C bildar då en underkoncern, i vilken företag B är moderföretag.

  En koncernredovisning är upprättad som om moderföretaget och dess dotterföretag vore en enda ekonomisk enhet.

  En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa vore en enda ekonomisk enhet, det vill säga som om företagen i koncernen inte har några transaktioner mellan varandra.

  Det vi utgår ifrån i detta blogginlägg är den lagstadgade koncernredovisningen. Företag kan även välja att göra en intern konsolidering, eller koncernredovisning, för delår eller helår. Vad gäller interna konsolideringar finns inte samma formkrav.

  Vad ska man elimineras i koncernredovisning?

  Vart tog den där blanketten vägen? Slipp undra! Du vet väl att massa myndigheter skickar i Kivra? Få post från Skatteverket, Försäkringskassan och många fler i en och samma app.

  Glöm borttappade blanketter och kuvert som kommer fel. Nu blir det enklare att hålla koll på papper, beslut och inbetalningar. När du skaffar Kivra hamnar din myndighetspost på ett och samma ställe. Du vet direkt när nåt viktigt dimper ner, och läser posten när och var du vill. Dessutom är det säkrare än papperspost – tack vare BankID kommer ingen obehörig åt dina grejer.

  Hur värdera aktier i dotterbolag?

  I appen Skatteverket kan du godkänna din deklaration, göra reseavdrag och se hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala.

  Vad innebär det att ett företag gör nedskrivningar?

  Mobilt bank-id är en e-legitimation för smarttelefoner och surfplattor. Med Mobilt bank-id kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter.

  Mobilt bank-id är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Du kan använda Mobilt bank-id både när du surfar från den enhet där du har Mobilt bank-id installerat och när du vill nå e-tjänster från en dator. Det enda som krävs är att du har med dig den telefon eller surfplatta där du har Mobilt bank-id installerat och att den har åtkomst till internet.

  Hur påverkar nedskrivningar resultatet?

  Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.

  Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

  Vad är resultat från andelar i koncernföretag?

  Kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 för att få hjälp. Du ska även anmäla det till Polisen så att du kan skicka en kopia på anmälan till Skatteverket.

  • Anmäl identitetsintrång hos Polisen Länk till annan webbplats.

  Hur beskattas utdelning från dotterbolag?

  Ett ID-skydd är en försäkring som hjälper dig om du blir utsatt för en ID-kapning. Syftet med försäkringen är att den ska hjälpa och varna när någon till exempel använder ditt personnummer eller andra känsliga personuppgifter för att ta lån, teckna abonnemang eller använder dina kortuppgifter. Om skadan redan är skedd så hjälper ID-skyddet dig att få ersättning för skadorna. 

  Ett ID-skydd, eller bedrägeriskydd som man också kallar det, bör innehålla en rad olika skyddsåtgärder för att kunna täcka alla oförutsedda händelser som kan ske om dina personuppgifter hamnar i fel händer. För att du ska kunna känna dig trygg och veta att du får ersättning om olyckan är framme så bör ditt ID-skydd innehålla:

  Vilka delar ska en koncernredovisning bestå av?

  Ett av våra vanligaste bedrägerier i Sverige är Identitetsbedrägeri eller ID-kapning som det ofta kallas. Vid ID-kapning köper gärningspersonen olovligen en vara/tjänst eller tar ett lån, eller liknande, med någon annans identitet (exempelvis namn eller personnummer).

  De flesta banker och företag med betallösningar erbjuder åtgärder du kan vidta för att försvåra för bedragaren. Till exempel kan du om du använder Klarna appen gå in på din profil och under ”Inställningar” trycka på ”Data och säkerhet” vidare till ”BankID vid köp” för att aktivera att BankID ska användas vid varje köp som görs med Klarna. På så sätt minskar du risken att bli utsatt för att någon köper varor med hjälp av endast ditt personnummer.

  Vad är andelar i koncernföretag?

  Personer som riskerar att utsättas för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier kan ansöka om skyddade personuppgifter. Det finns tre grader av identitetsskydd; sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.