:

Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Innehållsförteckning:

 1. Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?
 2. När gäller inte äktenskapsförord?
 3. Vad gäller för äktenskapsförord?
 4. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 5. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 6. Vem skriver äktenskapsförord?
 7. Hur får man bort ett äktenskapsförord?
 8. Kan man ta bort ett äktenskapsförord?
 9. Vem får huset när man skiljer sig?
 10. Kan man skilja sig om bara en vill?
 11. Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?
 12. Är äktenskapsförord offentliga?
 13. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 14. Vad händer om den ena inte vill sälja huset?
 15. Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Behöver ett äktenskapsförord vara bevittnat för att vara giltigt?  

Nej, ett äktenskapsförord behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt. Det fanns tidigare ett krav på att ett äktenskapsförord skulle vara bevittnat för att vara giltigt men det kravet är sedan länge borttaget.  

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera vem som ska ta över lån eller andra skulder. Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar och hur dessa ska klassificeras, det vill säga om egendomen ska vara enskild egendom eller...

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ange vem som ska ha vilken egendom vid en eventuell bodelning. En sådan överenskommelse måste göras i form av ett bodelningsavtal och ett sådant kan upprättas först om makarna har skiljt sig eller någon av dem har...

Nej, ett äktenskapsförord mellan två sambor är inte gällande, i vart fall inte så länge de är sambor. Vill sambor reglera vad som sker vid en bodelning måste de skriva ett samboavtal. Däremot är det fullt möjligt för två sambor som avser att gifta sig att skriva ett...

Ja, ett äktenskapsförord kan vara ogiltigt trots att det har registrerats. Att ett äktenskapsförord har registrerats innebär endast att makarna har undertecknat äktenskapsförordet och att det är daterat. Makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet kan emellertid...

Ja, det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord göra egendom som finns i utlandet till enskild egendom. Utgångspunkten är att all makarnas egendom, oavsett var den befinner sig, omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Därmed är det även möjligt att i...

Ett äktenskapsförord börjar att gälla när det har registrerats. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet börjar att gälla den dag som det har registrerats i Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts före äktenskapet börjar det att gälla på dagen för...

När gäller inte äktenskapsförord?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Vad gäller för äktenskapsförord?

Enligt namnlagen kan ett par som planerar att gifta sig tillsammans besluta om det eller de efternamn som ska användas i familjen. Alternativen är att båda behåller sina egna efternamn, att båda bär den ena partens namn eller att den ena kombinerar sitt eget namn med makens eller makans namn. Kvinnan är således inte längre tvungen att välja makens namn, även om det fortfarande är det alternativ ett nygift par vanligen väljer. Detta val motiveras ofta med att paret följer den allmänna seden, med romantik eller med en önskan om att hela familjen ska ha ett gemensamt efternamn. En rådande uppfattning är också att bruket att ta mannens efternamn i äktenskapet i hög grad är ”en uråldrig tradition”.

Finlands första namnlag trädde i kraft år 1920. Den föreskrev att var och en skulle ha ett fast efternamn. Den som vid den här tidpunkten inte hade något efternamn var tvungen att anta ett namn innan årets slut. I den första namnlagen stadgades inget annat om giftasnamn än att hustrun hade rätt till sin makes efternamn. Detta gällde även i händelse av skilsmässa, om hustrun var barnens vårdnadshavare eller om paret gemensamt hade kommit överens om saken.

Giftasnamnen behandlades däremot i äktenskapslagen som trädde i kraft år 1929. Då bestämdes att hustrun ska ta makens efternamn, antingen ensamt eller i ett dubbelnamn förenat med det egna efternamnet. I Finland var, och är fortfarande, ett dubbelnamn ett namn som består av två efternamn förenade med bindestreck, såsom exempelvis af Hällström-Reijonen. Ett dubbelnamn ärvs inte av barnen.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta efternamn.

Du som är gift kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av ditt och din makas eller makes efternamn.

Om någon av er redan innan bytet har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i det namnet ingå i det dubbla efternamn som du byter till. Du kan också byta till hela det dubbla efternamn som den du är gift med har.

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Vem skriver äktenskapsförord?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Hur får man bort ett äktenskapsförord?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Kan man ta bort ett äktenskapsförord?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Vem får huset när man skiljer sig?

Dagens kostnadsbaserade reseavdrag gäller året ut, alltså även för år 2022.

 • Du kan få avdrag för arbetsresor om arbetsplatsen ligger så långt från din bostad att du behöver använda ett transportmedel (12 kap. 26 § IL)
  • … men bara till den del dina kostnader överstiger 11 000 kr/år (12 kap. 2 § IL)
  • … och om allmänna transportmedel saknas (12 kap. 28 § IL)
  • Men om allmänna transportmedel finns (12 kap. 27 § IL)
   • Ska arbetsplatsen ligga minst 5 km från hemmet
   • Och du ska vinna minst 2 timmar på att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel (minst 2 timmar ”per dag” enligt Skatteverkets hemsida)
  • Avdrag medges för trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgifter samt driftkostnader (12 kap. 27 § IL)
   • Driftkostnader, egen bil (12 kap. 27 § IL): 18:50/mil
   • Driftkostnader, förmånsbil (12 kap. 29 § IL): 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel)

Det finns ytterligare regler om när egen bil används även i tjänsten (12 kap. 27 §), för personer som behöver använda bil på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), samt för andra typer av fordon och drivmedel (Skatteverkets hemsida).

Kan man skilja sig om bara en vill?

En skilsmässa är består av många praktiska och ekonomiska moment och är vanligtvis känslomässigt påfrestande. Om de tidigare makarna kan kommunicera med varandra på ett konstruktivt och respektfullt sätt behöver dock inte den juridiska processen bli komplicerad. Om relationen är ansträngd krävs ofta att vardera part anlitar ett eget ombud, vilket förlänger processen och ökar kostnaderna. I denna text redogörs översiktligt för hur en skilsmässa går till. 

Formellt inleds en skilsmässa då någon av makarna, eller båda, ansöker om äktenskapsskillnad (vilket är den juridiskt korrekta termen för skilsmässa). Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där makarna är bosatta. Ansökan, som kan vara enskild eller gemensam, kan göras digitalt via www.domstol.se. Om det bara är en av makarna som vill skiljas, eller om det finns barn som är under 16 år, kommer tingsrätten besluta om en betänketid på sex månader. Först därefter kan tingsrätten, om någon av makarna begär det, meddela dom på äktenskapsskillnad. Äktenskapet är definitivt upplöst när domen vunnit laga kraft (det vill säga när domen inte längre går att överklaga).

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Milersättning, även känd som bilersättning, är en form av ersättning som arbetsgivare kan ge för kostnader som uppstår när man kör bil i arbetet, såsom slitage och bränslekostnader. Det är avsett att hjälpa till att täcka de extra kostnaderna och gäller för alla typer av företag.

Om man inte fått ersättning från arbetsgivaren kan man göra avdrag i deklarationen för att få tillbaka pengar för kostnaderna. Observera att milersättning inte ersätter andra kostnader såsom parkeringsavgifter, böter eller trängselskatter.

Oftast så har man också rätt till traktamente på en tjänsteresa. Traktamente - vad gäller?

Är äktenskapsförord offentliga?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Använder du din privata bil i företaget? Då har du rätt att ta ut en skattefri milersättning från företaget på 18,50 kr per mil (milersättning 2021). Denna ersättning har varit oförändrad under många år och inte räknats upp annars är brukligt. Det är viktigt att du kan styrka att dina resor verkligen gjorts för ditt företag och inte för privat bruk. För att styrka detta behöver du en körjournal. Körjournalen kan vara en digital körjournal eller en manuell körjournal. Körjournalen skall kunna visas upp för Skatteverket vid en eventuell revision. Körjournalen skall innehålla

 • datum och tid för resan
 • vilken organisation du besöker
 • syftet med resan
 • mätarställning
 • antal körda mil

Vad händer om den ena inte vill sälja huset?

Dagens kostnadsbaserade reseavdrag gäller året ut, alltså även för år 2022.

 • Du kan få avdrag för arbetsresor om arbetsplatsen ligger så långt från din bostad att du behöver använda ett transportmedel (12 kap. 26 § IL)
  • … men bara till den del dina kostnader överstiger 11 000 kr/år (12 kap. 2 § IL)
  • … och om allmänna transportmedel saknas (12 kap. 28 § IL)
  • Men om allmänna transportmedel finns (12 kap. 27 § IL)
   • Ska arbetsplatsen ligga minst 5 km från hemmet
   • Och du ska vinna minst 2 timmar på att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel (minst 2 timmar ”per dag” enligt Skatteverkets hemsida)
  • Avdrag medges för trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgifter samt driftkostnader (12 kap. 27 § IL)
   • Driftkostnader, egen bil (12 kap. 27 § IL): 18:50/mil
   • Driftkostnader, förmånsbil (12 kap. 29 § IL): 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel)

Det finns ytterligare regler om när egen bil används även i tjänsten (12 kap. 27 §), för personer som behöver använda bil på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), samt för andra typer av fordon och drivmedel (Skatteverkets hemsida).

Vem är det oftast som initiativ till skilsmässa?

De flesta undersökningar som gjorts i Sverige tyder på att kvinnan blomstrar efter skilsmässan. Hon byter jobb till ett med högre status och får bättre betalt.

- En anledning till att det ser olika ut om man jämför med andra länder är att vi i Sverige har det väldigt förspänt för ensamstående med barn. Vi har barnomsorg och barnbidrag som underlättar för kvinnorna att göra en karriär, säger Michael Gähler. Hon mår bättre, tjänar mer, och får statusjobb efter skilsmässan

I avhandlingen Life after divorce – som bygger på statistik från Levnadsnivåprojektet – har Michael Gähler intervjuat människor om sina levnadsvillkor med ett tidsintervall på tio år. Man återkommer alltid till samma personer och kan därför jämföra villkoren över tiden.