:

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 2. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 3. När betalas styrelsearvode ut aktiebolag?
 4. Måste aktiebolag ha styrelsesuppleant?
 5. Är arvode skattefritt?
 6. Hur bestäms styrelsearvode?
 7. Är styrelsearvode lön?
 8. Vem bestämmer styrelsens arvode aktiebolag?
 9. Måste ett privat aktiebolag ha en styrelse?
 10. Vad händer om styrelsen inte är fulltalig aktiebolag?
 11. Är det skatt på styrelsearvode?
 12. Är arvode en lön?
 13. Är styrelsearvode skattefritt?
 14. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 15. Måste ett aktiebolag ha en styrelse?

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

Många frågar efter hur stort styrelsearvodet skall vara. Styrelsearvodet brukar utgå med ett fast belopp per år som skall delas inom styrelsen. Det är sällan som arvode betalas ut på "löpande räkning". Detta kan dock bli aktuellt vid större projekt t ex vid ombyggnad. Vid ombyggnads- projekt uppstår en speciell situation där styrelsen kan behöva lägga ner mycket extra tid.

Detta är en kostnad som bör inräknas i projektet. Tänk på att alla arvode och ersättningar till styrelsen skall beslutas av föreningsstämman.

När betalas styrelsearvode ut aktiebolag?

Om du har gjort en kapitalvinst (gått plus, för att använda ett vardagligt uttryck) vid försäljning av värdepapper ska du redovisa denna i din inkomstdeklaration eftersom vinsten ska beskattas. För att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten.

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså det du har betalat för dina värdepapper. Om du har fått värdepapper som till exempel gåva eller vid arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp av en så kallad kapitalvinstberäkning. För att kunna beräkna detta behöver du ta reda på inköpspriset.

När du säljer värdepapper – till exempel aktier – har Skatteverket i de flesta fall ditt försäljningspris via banken, vilket oftast är angivet i deklarationen när du får den. Du behöver dock fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Om du har köpt aktierna i den “digitala eran” kan du vanligtvis hitta avräkningsnotorna i din digitala historik över köp och försäljning. En avräkningsnota är ett skriftligt kvitto på en transaktion där du antingen har köpt eller sålt aktier eller andra värdepapper.

När du beräknar omkostnadsbelopp för de aktier du har sålt måste du ta hänsyn till händelser som skett i bolaget från att du köpte aktierna till att du sålde dem. Exempel på sådana händelser är nyemission, fondemission, aktiesplit, inlösen eller utdelning av aktier.

Måste aktiebolag ha styrelsesuppleant?

Styrelsen är ett centralt organ i ditt aktiebolag som har makt att båda leda och företräda ditt bolag. Men det är ändå bolagsstämman bestående av delägarna i bolaget som har högsta beslutsmakten. Ditt bolag kan även välja en verkställande direktör att leda den praktiska verksamheten. 

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Är arvode skattefritt?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Hur bestäms styrelsearvode?

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

När du ärver är detta förvärv skattefritt (8:2 IL), du inträder i arvlåtarens skattemässiga position. Detta innebär att du tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och den dagen du säljer så skattar du som om du hade köpt för deras anskaffningsvärde. Vid försäljning av aktier kan vinsten beräknas antingen med genomsnittsmetoden (48:7 IL) eller med schablonmetoden (48:15 IL). Det är valfritt vilken av metoderna du vill använda.

Är styrelsearvode lön?

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Vem bestämmer styrelsens arvode aktiebolag?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Måste ett privat aktiebolag ha en styrelse?

Den minsta möjliga styrelsen i aktiebolag varierar beroende på om det är ett publikt eller privat aktiebolag. När en styrelse i ett privat aktiebolag har en eller två styrelseledamöter, behöver det finnas en styrelsesuppleant också. Med andra ord måste en styrelse i ett privat aktiebolag, som består av färre än tre styrelseledamöter, ha en styrelsesuppleant. Däremot är den minsta möjliga styrelsen i aktiebolag som är publikt minst tre styrelseledamöter. Styrelsemedlemmarna ska bli registrerade hos Bolagsverket.

Krav för att vara styrelsesuppleant, styrelseledamot eller styrelseordförande är att en person ska vara: 

Vad händer om styrelsen inte är fulltalig aktiebolag?

Här kan du räkna ut och göra en prognos för schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK). Kom ihåg att du inte behöver skicka in någon uppgift om din schablonintäkt till Skatteverket.

Den slutliga schablonintäkten är redan förifylld i din deklaration och lämnas in av investeringsföretaget som hanterar ditt ISK (till exempel din bank).

Är det skatt på styrelsearvode?

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Skatteverket har den 9 oktober 2020 publicerat ett ställningstagande i frågan om en styrelseledamot ska anses agera som en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. 

Är arvode en lön?

Både lön och arvode är ersättning för utfört arbete men är inte samma sak. När en arbetstagare eller en inhyrd konsult utför ett arbete, ska de få betalt från arbetsgivaren.

I vardagligt tal är arvode egentligen en synonym till lön. Begreppen blir normalt behandlade på samma sätt. Det finns dock vissa skillnader som vi kommer att beskriva här.

Är styrelsearvode skattefritt?

Kostnader för studier går i allmänhet inte att dra av. Det gäller dessutom om man studerar för att skaffa sig ett annat jobb eller en högre tjänst inom sin egen yrkesgren blir det i regel inga avdrag.

Studiekostnader är däremot avdragsgilla om utbildningen varit nödvändig för att behålla arbetet och inkomster. Men dessa kostnader måste tillsammans med andra »övriga kostnader« överstiga 5 000 kr.

Den som får full lön av sin arbetsgivare under studietiden har i allmänhet också rätt att dra av för de studiekostnader som arbetsgivaren inte står för. Däremot brukar t ex lärare som har lön med s k B-avdrag under studietiden inte få dra av för några studiekostnader.

 • § Doktorand, RÅ 1987 ref 30.
 • Lärare, RÅ 1967 ref 52I, RÅ 1966 not 1189
 • Redovisningskonsult för att erhålla auktorisation, HFD 2012 ref 38
 • Studieresor för lantbrukare resp fåmansföretagare, RÅ80 1:81, RÅ83 1:78
 • Undersköterska för vidareutbildning, RÅ 2002 not 96
 • Språkkurs för tolk, KRS 1750/1982
 • Studier för tjänsteman för traktamente, RÅ 1971:49/1
 • Merkostnad vid omskolning, RÅ 1969 fi 403
 • Polis för kurs under arbetstid, RÅ 1953 fi 1306
 • Läkare, trots kompensationsledighet för att gå kurs, RRK K78 1:17

Den som fått skattepliktigt vuxenstudiestöd får avdrag för merkostnaderna under studietiden. Men avdragen får i princip inte överstiga det vuxenstudiestöd man fått.

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Hur länge gäller det personliga betalningsansvaret för företrädare för AB som inte följt reglerna om kontrollbalansräkning?

Måste ett aktiebolag ha en styrelse?

Reseavdraget är ett avdrag du kan göra i din inkomstdeklaration. Med reseavdraget är det möjligt att göra avdrag på skatten för resor du gör till och från arbetet och i tjänsten. För att du ska ha möjligheten att göra avdrag för dina resor är minimikravet att kostnaden för resorna är minst 11 000 kronor per år och att avståndet du reser (till och från jobbet) är minst fem kilometer.