:

Hur värderas aktier och kortfristiga placeringar i bokslutet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur värderas aktier och kortfristiga placeringar i bokslutet?
 2. När ska nedskrivning av aktier göras?
 3. Hur ska fordringar värderas?
 4. Hur bokför man nedskrivning av aktier?
 5. Hur redovisar man försäljning av aktier?
 6. Vad är anskaffningsvärde aktier?
 7. När ska man redovisa aktier?
 8. När ska man betala in vinstskatt på aktier?
 9. Hur bokför man valutaterminer?
 10. Hur räknar man ut nettoförsäljningsvärdet?
 11. Är nedskrivning av aktier avdragsgill?
 12. Hur redovisas aktier?
 13. Hur bokför man försäljning av aktier?
 14. Hur bokför jag försäljning av aktier?
 15. Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

Hur värderas aktier och kortfristiga placeringar i bokslutet?

Arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv frivilligt avstår från att ta emot arvet. För den som önskar avstå arv är det oftast inget problem, vilket kan ske till förmån för exempelvis en efterlevande partner eller en organisation som den avlidne tyckte mycket om. För hjälp och rådgivning – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Det går att neka ett arv på olika sätt, vilka leder till olika konsekvenser. Det är speciellt vilka som blir dödsbodelägare som påverkas. Från vem arvet kommer ifrån benämns arvlåtare och den med rätt till arvet kallas för arvtagare.

När ska nedskrivning av aktier göras?

Arvsavstående skiljer sig från arvsavsägelse, dvs när en arvtagare avsäger sig sitt arv. En arvsavsägelse görs medan arvlåtaren ännu är i livet. Det vanligaste exemplet på avsägelse är när en legal arvinge godkänner ett testamente där han utesluts från arv. Men det kan också vara någon annan form av skriftlig avsägelse, t ex på grund av ett familjebråk eller någon annan anledning. Den legala arvingen betraktas därefter inte som arvinge. Detta innebär att arvingen inte blir dödsbodelägare och inte behöver kallas till bouppteckningen.

En underårig kan dock inte avsäga sitt arv. Och en avsägelse av laglottsrätten gäller normalt endast om arvingen fått skäligt vederlag som kompensation (t ex genom förskott på arv).

Hur ska fordringar värderas?

Värdering innebär enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (K3) att företaget ska fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i en finansiell rapport. Vid värderingen ska företaget utgå från en värderingsgrund, t.ex. anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, försäljningsvärde, nuvärde, verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde (BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20). Dessa värderingsgrunder finns normalt inte lagfästa utan utvecklas genom normgivning och god redovisningssed. I 4 kap. 3 § ÅRL anges dock vad som är anskaffningsvärde för anläggningstillgångar och vad som ska ingå i anskaffningsvärdet. Motsvarande regel för omsättningstillgångar finns i 4 kap. 9 § ÅRL.

Värderingsgrunderna används när en tillgång eller skuld ska värderas under normala förhållanden i en pågående verksamhet. Normgivningen på redovisningsområdet kan innehålla regler som anger vilken värderingsgrund som ska tillämpas i olika situationer och kombinationer.

Att något ska värderas till diskonterade belopp innebär att man vid värderingstillfället beräknar ett nuvärde med hänsyn tagen till en given räntesats. Vid värdering till odiskonterade belopp tas inte någon hänsyn till framtida förändringar av penningvärde eller ränta.

Tillgångar kan värderas till anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två olika sätt:

 • det belopp som vid anskaffningstillfället betalats med likvida medel
 • det verkliga värde av en tillgång som lämnades i byte när tillgången anskaffades.

Skulder kan värderas till anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två olika sätt:

Hur bokför man nedskrivning av aktier?

Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

Här har vi samlat några av de kanske vanligaste frågorna och svaren i samband med testamente. Kolla listan här nedan och se om du får svar på just dina funderingar. Klicka på plus-tecknet vid varje fråga för att få fram svaret.

Hur redovisar man försäljning av aktier?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill.

Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång.

Vad är anskaffningsvärde aktier?

Den del av en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till.

Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken och består av hälften av arvslotten.

När ska man redovisa aktier?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan man av naturliga skäl lätt förväxla och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat till vem som ärver och skillnaden på dessa centrala begrepp.

När ska man betala in vinstskatt på aktier?

Att sälja värdepapper med förlust är aldrig roligt. Däremot kan du göra det bästa av situationen genom att låta ditt förlorade belopp agera krockkudde för att minska skatten på dina vinster.

Du måste nämligen betala 30 % skatt på alla vinster på noterade värdepapper. Det innebär att du som avslutar året med en sammanlagd aktievinst på 50 000 kr skulle behöva betala 15 000 kr i skatt.

Den som istället avslutar året med en aktieförlust kan tillgodoräkna sig en så kallad skattereduktion som innebär att du får göra avdrag på skatten på 70 % av underskottets värde. Om du skulle ha en sammanlagd förlust på 50 000 kr blir skattereduktionen alltså 10 500 kr.

Hur bokför man valutaterminer?

Ett företags fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta ska vid beskattningen värderas till kursen vid beskattningsårets utgång (14 kap. 8 § första stycket IL). Denna värderingsregel gäller inte för finansiella instrument som är lager och som enligt 17 kap. 20 § IL tas upp till det verkliga värdet.

Innebörden av att fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta enligt 14 kap. 8 § IL ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång, är att orealiserade vinster eller förluster som beror på ändrade valutakurser kommer att påverka företagets beskattningsbara resultatet.

Regeln är inte beroende av hur företaget har redovisat posterna i räkenskaperna. Oavsett om företaget har beaktat kursändringar i räkenskaperna eller inte, är det valutakurserna på balansdagen som ska tillämpas vid beskattningen.

Bestämmelsen i 14 kap. 8 § IL har en generell utformning och gäller alla slags fordringar i en näringsverksamhet. Ett företags fordringar kan skattemässigt vara antingen kapitaltillgångar, lagertillgångar, kundfordringar eller liknande tillgångar. Med kapitaltillgångar avses i inkomstslaget näringsverksamhet andra tillgångar än t.ex. lagertillgångar och kundfordringar (25 kap. 3 § IL).

Hur räknar man ut nettoförsäljningsvärdet?

Begreppen arvsavsägelse och arvsavstående tar sikte på två olika situationer med den gemensamma nämnaren att en arvinge frivilligt gör avkall på rätten till arv. Nedan går jag igenom den allmänna innebörden av respektive begrepp och vad som praktiskt skiljer de båda företeelserna åt.

Arvsavsägelse innebär att en arvinge avsäger sig rätten till arv innan arvlåtaren har dött (arvlåtaren är den person som efterlämnar ett arv). Möjligheten att göra arvsavsägelse följer av 17 kap. 2 § ärvdabalken. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen antingen skriftligen godkänner ett testamente, som utesluter arvingen från arv, eller tillhandahåller arvlåtaren ett meddelande där arvingen klargör att han eller hon inte har något anspråk på arv. För att en arvsavsägelse ska vara giltig krävs att arvingen är myndig och i allmänhet kapabel att tillvarata sina rättsliga intressen. Personer som har förvaltare eller som försatts i konkurs kan därmed inte avsäga sig rätten till arv.

Är nedskrivning av aktier avdragsgill?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

EU:s arvsförordning

Hur redovisas aktier?

Det nya förslaget är baserat på avstånd och inte på tid som det varit tidigare. Det kortaste tillåtna avståndet för att få ta del av skattereduktionen är tre mil. Det kommer inte heller att ha någon betydelse hur du tar dig till jobbet.

När det gäller bilkörning tar man bort villkoret om en tidsvinst på två timmar för att få göra avdrag, liksom kravet på att endast utgifter över 11 000 kronor får räknas in. För att ta del av skattereduktionen kommer man att behöva ha minst 30 resdagar om året och man kan göra avdrag för upp till 210 resdagar per år.

Hur bokför man försäljning av aktier?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Hur bokför jag försäljning av aktier?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.