:

Vad menas med dubbelbeskattning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med dubbelbeskattning?
 2. Kan man bli Dubbelbeskattad?
 3. Har Sverige dubbelbeskattningsavtal?
 4. Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?
 5. När kan dubbelbeskattning uppstå?
 6. Måste man betala skatt i två länder?
 7. När kan dubbel beskattning uppstå?
 8. Vad gör man om man har två jobb skatt?
 9. Vad är 183 dagars regeln?
 10. Kan man vara skriven i två olika länder?
 11. Varför betalar jag så mycket skatt?
 12. När får man pengarna om man ändrar i deklarationen?
 13. Hur man undviker skatt i Sverige?
 14. Kan man deklarera två gånger?
 15. Hur dubbelkollar man deklarationen?

Vad menas med dubbelbeskattning?

Syftet med reglerna i 57 kap. IL är att förhindra att inkomster som egentligen är arbetsinkomster behandlas som kapital­inkomster vid beskattningen. Det innebär att det endast är moti­verat att tillämpa reglerna om andelsägaren eller någon närstående till denna är eller har varit verksam i betydande omfatt­ning i ett fåmansföretag. I så fall benämns andelen i företaget ”kvalifi­cerad andel” (57 kap. 4 § IL).

I 57 kap. 4 § första stycket IL anges under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Om kriterierna i någon av följande punkter är uppfyllda anses andelen vara kvalificerad:

 • Andelsägaren eller någon närstående till denna under beskatt­ningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfattning i företaget,
 • En särskild reglering för ägarskiften mellan närstående gäller från den 1 juli 2019 för överlåtelser till närstående som görs efter den 30 juni 2019. Regleringen är gjord genom ett tillägg i 57 kap. 4 och 5 §§ IL samt att en ny paragraf, 57 kap. 4 a IL, införts.

  Syftet med regelförändringarna är att så långt det är möjligt ska avyttringar av kvalificerade andelar beskattas på ett likformigt sätt oberoende av om andelarna säljs till en extern köpare eller till någon inom närståendekretsen. Regelförändringen innebär att det införs ett undantag till regeln om samma eller likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. Med de nya reglerna skapas en möjlighet för de som indirekt säljer sina andelar till närstående att deras andelar efter en karenstid på fem år kan ses som okvalificerade andelar. Detta var tidigare inte möjligt när verksamheten bedrivits vidare av en närstående.

  De nya bestämmelserna tar sikte på situationer när någon annan närstående till andelsägaren än andelsägarens make är verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag andelsägaren äger direkt eller indirekt. För att undantaget ska vara tillämpligt ska ett antal villkor vara uppfyllda och samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt (57 kap. 4 a § IL).

  Kan man bli Dubbelbeskattad?

  Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

  Har Sverige dubbelbeskattningsavtal?

  Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

  Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

  Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?

  Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

  Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

  Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

  Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

  Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

  För en laddhybridbil som kan drivas både med el och annat drivmedel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

  Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

  Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

  15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

  Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

  Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

  Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

  I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

  Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

  Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

  Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

  När kan dubbelbeskattning uppstå?

  Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

  Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

  • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
  • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
  • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
  • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

  Måste man betala skatt i två länder?

  Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

  Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

  • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
  • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
  • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
  • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

  När kan dubbel beskattning uppstå?

  När man kör bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp. Avdragsschablonen gäller även för resor med bil i tjänsten som görs helt eller delvis utanför Sveriges gränser.

  Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

  Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar. Schablonbeloppen är olika för egen bil och förmånsbil.

  Avdrag medges med 12,50 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38). Avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

  Avdrag medges med 6 kr per mil för körning med moped i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38).

  Alternativt kan avdrag medges med faktiska styrkta kostnader för drivmedel, reparation och underhåll hänförliga till milen körda i tjänsten.

  Vad gör man om man har två jobb skatt?

  Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

  Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

  Vad är 183 dagars regeln?

  Om du eller en anställd använder privatbil eller tjänste- /förmånsbil för tjänsteresor, kan du betala ut milersättning för det antingen i samband med löneutbetalningen eller separat. Milersättning är en form av kostnadsersättning som ska täcka de kostnader du har gällande drivmedel med mera som kan uppstå vid tjänsteresa. Ersättningen kan vara skattefri för dig eller den anställde, förutsatt att den är inom de belopp som anges nedan:

  Skattefri milersättning enligt Skatteverket

  Kan man vara skriven i två olika länder?

  Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

  Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

  Varför betalar jag så mycket skatt?

  A: Du kör din privata bil i jobbet och ditt företag använder Skatteverkets standardbelopp för milersättning för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning.

  Du har registrerat dina resor under den senaste år (2022) och protokollet visar att du har kört 175 mil i jobbet. Standardbeloppet är 18,50 kronor per mil. För att räkna ut din ersättning multiplicerar du antalet mil med beloppet:

  När får man pengarna om man ändrar i deklarationen?

  Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

  Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.

  Hur man undviker skatt i Sverige?

  Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

  Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

  Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

  Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

  Kan man deklarera två gånger?

  Reseavdraget kommer inte att göras om, men milersättningen höjs för bensin- och dieselbilar. Det meddelar den nya regeringen.

  De förra regeringen ville driva igenom en förändring av reseavdraget där alla personer kunde dra av lika mycket för resor till och från jobbet, oavsett färdmedel. Detta skulle uppmuntra till att åka kollektivt och samåka. Det senare för att alla i bilen skulle få göra avdrag, inte bara föraren. 

  Hur dubbelkollar man deklarationen?

  Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

  Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.