:

Vilka ID-handlingar är godkända?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ID-handlingar är godkända?
 2. Vad är godkänd legitimation?
 3. Vad gäller som ID-handling 2023?
 4. Är svenskt körkort godkänd ID-handling?
 5. När gäller inte körkort som ID-handling?
 6. Hur identifierar man sig utan körkort?
 7. Vem kan styrka min identitet?
 8. När slutar körkortet gälla som ID handling 2023?
 9. När tas körkort bort som ID handling?
 10. När slutar körkortet att gälla som id-kort?
 11. När slutar körkort vara ID-handling?
 12. När slutar körkortet gälla som ID-handling 2023?
 13. Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?
 14. Vad kan man använda istället för id-kort?
 15. Hur kan jag bevisa min identitet?

Vilka ID-handlingar är godkända?

EU:s lagstiftande parter har kommit överens om nya regler som bland annat reglerar vem som kan komma åt och dela data som genereras av uppkopplade produkter. Positivt är att förslaget ger möjlighet för företag att under vissa förutsättningar vägra dela kommersiellt känsliga data med andra.

Förhandlingarna om en ny datalag (Data Act) har hamnat lite i skymundan när mycket fokus de senaste veckorna i stället riktats mot implementeringen av nya regler för digitala tjänster och nya regler på digitala marknader, samt förstås förhandlingarna om en ny AI lag.

Vad är godkänd legitimation?

Vill du hjälpa oss att göra EUR-Lex ännu bättre? Här finns en lista med experimentfunktioner som du kan aktivera. De här funktionerna är fortfarande under utveckling. De har inte testats fullt ut och kan göra EUR-Lex mindre stabilt. Berätta för oss vad du tycker om dem.

 Varning! Konflikt upptäckt – välj en annan kombination av funktioner.

Vad gäller som ID-handling 2023?

Fråga: Hej, i vilka länder gäller dataskyddsförordningen? Som jag har förstått så gäller GDPR inom EU. Dessutom har jag läst att det gäller i några fler länder inom EES-området, exempelvis Norge. Jag har nyligen startat ett företag och planerar att lansera min tjänst internationellt och kan tycka att det är mycket att hålla reda på kring GDPR. 

Svar: Hejsan, tack för din fråga.

Är svenskt körkort godkänd ID-handling?

De grundläggande principerna kan sägas vara kärnan i dataskyddsförordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling och sätter de yttersta ramarna för vad som är en tillåten behandling. Det är därför viktigt att ni förstår principerna och tillämpar dem i er verksamhet när ni behandlar personuppgifter. Ha alltid principerna i bakhuvudet när ni arbetar med personuppgiftsbehandling.

När gäller inte körkort som ID-handling?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter.

Personuppgifter som har avidentifierats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan användas för att på nytt identifiera en person fortsätter att vara personuppgifter och omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som har gjorts anonyma på så sätt att den enskilda personen inte, eller inte längre, kan identifieras anses inte längre vara personuppgifter. För att uppgifter verkligen ska vara anonymiserade, måste anonymiseringen vara oåterkallelig.

Hur identifierar man sig utan körkort?

När denna artikel skrivs har övergångsperioden för Storbritannien att lämna EU avslutats.

Den främsta orsaken till övergångsperioden är att möjliggöra avtalsförhandlingar mellan Storbritannien och EU. En fråga som behöver ett svar är om Storbritannien kommer att bli ett “tredjeland”. Den 24 december 2020 gjordes en överenskommelse mellan EU och Storbritannien. Avtalet gäller sedan den 1 januari 2020. Detta avtal kommer att gälla i sex månader och påverkar att dataändringar kan göras på samma sätt som inom EU under denna period. Efter denna period är det fortfarande osäkert vilka regler som gäller för överföring av personuppgifter till Storbritannien efter att det särskilda avtalet löper ut.

Under denna övergångsperiod har allt fungerat normalt, vilket innebär att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att gälla i Storbritannien. Följaktligen bör företag och organisationer som behandlar personuppgifter fortsätta att följa gdpr:s skyldigheter. Under övergångsperioden kommer dataöverföringar till Storbritannien inte heller att leda till några komplikationer, eftersom EU inte ser Storbritannien som ett tredjeland förrän den 1 januari 2021. Hur Brexit påverkar det framtida dataflödet från EU till Storbritannien och tvärtom återstår att se.

Enligt ICO är det osäkert hur dataskyddslandskapet i Storbritannien kommer att ta hand om övergångsperioden. Den brittiska regeringen har fortfarande för avsikt att införliva GDPR i sin dataskyddslag. Om denna avsikt skulle överleva övergångsperioden tyder detta på att förändringarna kommer att vara små för bearbetning inom Förenade kungariket.

Om Storbritannien och EU är oense kan brexit påverka brittiska företag som behandlar personuppgifter om EU-medborgare. Dessa företag kommer att behöva följa alla delar av GDPR, som de är i dag. Art. 3 GDPR anger att alla som behandlar personuppgifter om EU-medborgare behöver följa GDPR. Om Storbritannien ska bli ett tredjeland kan det tvinga företag från Storbritannien att få en EU-representant, efter art. 27 GDPR.

Vem kan styrka min identitet?

I och med Storbritanniens utträde ur EU är landet, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredjeland i dataskyddsförordningens (GDPR) och brottsdatadirektivets (LED) mening. Överföring av personuppgifter till tredje land får endast ske om det är förenligt med bestämmelserna i kapitel V (artikel 44-50) i förordningen respektive kapitel V (artikel 35-40) i direktivet.

Den 28 juni 2021 fattade EU-kommissionen två beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatadirektivet. Besluten innebär att Storbritannien har en tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan något särskilt tillstånd.

När slutar körkortet gälla som ID handling 2023?

Företag kan få betala miljoner vid brott mot GDPR. Om ett företag eller en organisation bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen, kan Integritetsskyddsmyndigheten besluta att företaget ska betala en sanktionsavgift. Avgiften varierar från fall till fall.

Som högst kan det vara 20 miljoner euro eller 4 procent av bolagets globala omsättning för större överträdelser. Det kan även vara 10 miljoner euro eller 2 procent av omsättningen vid mindre överträdelser enligt Art. 83 GDPR (det högre alternativet).

När tas körkort bort som ID handling?

The countries listed here are in Europe but have not implemented the GDPR regulation:

 • Albania
 • Belarus
 • Bosnia and Herzegovina
 • Kosovo
 • Moldovia
 • Montenegro
 • North Macedonia
 • Russia
 • Serbia
 • Turkey
 • Ukraine

Any organization in these countries that collects data in EU/UK member states is subject to the GDPR, even though they haven’t implemented the GDPR regulation.

När slutar körkortet att gälla som id-kort?

Personuppgifter är inte bara det vi först kanske har i åtanke, som namn och personnummer, utan all information som på något sätt kan kopplas till dig som person, till exempel en bild, en ljudinspelning, registreringsnumret på din bil eller din dators ip-adress.

Det pratas mer och mer om den personliga integriteten och risken att den kränks på internet. Men vad innebär egentligen integritet och varför är den viktig att skydda?

Med behandling menas att på något sätt samla in, registrera, spara eller använda en uppgift som kan kopplas till en viss person.

När slutar körkort vara ID-handling?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om man som lärare får mejla ut betyg till eleven om eleven själv godkänner det, enligt GDPR. 

När slutar körkortet gälla som ID-handling 2023?

GDPR står för General Data Protection Regulation och kallas även för dataskyddsförordningen. Förordningen började gälla år 2018.

För att uppfylla kraven som GDPR ställer behöver du ha god koll och organisation på hur du hanterar, samlar in och sparar mailadresser och andra personuppgifter. Du behöver också se till att allt du gör kring personuppgifter i din verksamhet verkligen är nödvändigt. Du behöver ha ordentliga skäl till varför du samlar in, sparar eller hanterar personuppgifterna. Du får inte heller börja samla in och spara personuppgifter som du inte använder. Och har du kvar gamla så ska de raderas så fort de inte längre är nödvändiga.

Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

Dataskyddsförordningen gäller för e-post, precis som för all annan personuppgiftsbehandling.

E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Den personuppgiftsbehandling som sker i e-post ska därför finnas med i er organisations förteckning över personuppgiftsbehandling och uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen.

Ni måste göra samma bedömningar för behandlingen av personuppgifter i e-post som för behandlingen av personuppgifter i andra system. Det innebär bland annat att ni måste ha en rättslig grund som tillåter att ni behandlar personuppgifterna. Det kan till exempel vara att ni har eller ska ingå ett avtal med den ni har e-postkontakt med, eller att kontakten sker som ett led i er myndighetsutövning.

Vad kan man använda istället för id-kort?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, till exempel

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst (elektroniskt utlämnande).

Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter som behandlas helt eller delvis automatiserat eller på annat sätt strukturerat om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär
 • utlämnandet inte hindras av sekretess
 • om utlämnandet sker på ett medium för automatiserad behandling krävs dessutom att utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.

Hur kan jag bevisa min identitet?

Har du en garanterad parkeringsplats i anslutning till ditt jobb för din privata bil ska du beskattas för den förmånen alla dagar oavsett om bilen står där alla dagar eller inte.

Har du inte en egen parkeringsplats utan får stå där det finns plats med din privata bil ska du bara beskattas för förmån de dagar som du använder platsen.