:

Kan man använda friskvårdsbidrag till ViktVäktarna?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man använda friskvårdsbidrag till ViktVäktarna?
 2. Hur får man ut kvitto från ViktVäktarna?
 3. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 4. Hur mycket har man rätt till i friskvårdsbidrag?
 5. Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?
 6. Vad klassas som friskvård?
 7. Hur hittar man kvitto?
 8. Hur hitta kvitto?
 9. Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?
 10. Hur skriva kvittot?
 11. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 12. Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?
 13. Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?
 14. Kan man köpa klippkort för friskvårdsbidrag?
 15. Hur gör man ett digitalt kvitto?

Kan man använda friskvårdsbidrag till ViktVäktarna?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

 • ditt företag inte är momsregistrerat och köper tjänster från en säljare i ett land utanför EU, och 
 • dessa tjänster omfattas av huvudregeln och ska beskattas i Sverige.

Även om du inte bedriver någon momspliktig verksamhet kommer du behöva redovisa svensk moms på inköpet i en momsdeklaration.

Hur får man ut kvitto från ViktVäktarna?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter, moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

Hur mycket har man rätt till i friskvårdsbidrag?

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal som innebär att om du har en ursprungsförsäkran för dina varor kan du slippa betala att tull.

Det gäller varor som har ett sammanlagt värde över 1 700 kronor. Observera att varan endast kan bli tullfri men aldrig momsfri.

Så gör du för att få din vara tullfri när du handlar på nätet från Storbritannien

Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Vad klassas som friskvård?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Hur hittar man kvitto?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur hitta kvitto?

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur skriva kvittot?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

  Juridik vid dödsfall

  Min make och jag har separata testamenten om våra respektive tillgångar. Min make har tre särkullsbarn, varav två bor i Danmark och en i Tyskland. Enligt hans testamente skall särkullsbarnen endast få sina laglotter, medan resterande (inklusive lösöre) går till mig. Eftersom barnen bor i olika länder bör jag bli den som tar ansvaret för bouppteckningen. Jag läste dock att man inte får vara både bouppgivare och dödsboägare. Hur gör man då?

  Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?

  En bouppteckning ska vara klar och inskickad till Skatteverket senast fyra månader från dödsdagen.

  Du kan få förlängd tidsfrist, förutsatt att Skatteverket bedömer dödsboet vara så omfattande att det behövs extra tid att färdigställa bouppteckningen, eller om det finns särskilda skäl till varför bouppteckningen inte kan förrättas inom den givna tidsramen. Skulle det stå klart att fyra månader är för kort tid så måste du söka anstånd inom tre månader efter dödsfallet. 

  Kan man köpa klippkort för friskvårdsbidrag?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska sköta dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om till exempel att betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta konton eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Hur gör man ett digitalt kvitto?

  En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

  En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

  Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

  Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.