:

Hur driver man en enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur driver man en enskild firma?
 2. Vad kostar det att driva enskild firma?
 3. Är det svårt att driva enskild firma?
 4. Vad är nackdelen med enskild firma?
 5. Måste en enskild firma gå med vinst?
 6. När lönar det sig med enskild firma?
 7. Är det värt att starta enskild firma?
 8. Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?
 9. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?
 10. Hur mycket pengar får jag behålla enskild firma?
 11. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

Hur driver man en enskild firma?

Juridik vid dödsfall

Om min man skriver på en fullmakt där han avstår från att närvara vid sin fars bouppteckning: vad ger han då modern, den avlidnes fru, för rättigheter. Mvh

Vad kostar det att driva enskild firma?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • Är det svårt att driva enskild firma?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vad är nackdelen med enskild firma?

  Dödsbo är namnet för den kvar­lå­ten­skap som den av­lid­ne lämnar efter sig. I döds­bo­et ingår till­gång­ar i form av pengar, bostad och fö­re­mål men också skul­der. 

  Döds­bo­de­lä­ga­re är de som har ansvar för döds­bo­et. De som är döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av den av­lid­ne. 

  En boupp­teck­ning är en skrift­lig sam­man­ställ­ning av döds­bo­ets alla till­gång­ar och skul­der. Till­gång­ar­na och skul­der­na ska an­teck­nas till det värde de hade på döds­da­gen.

  Boupp­teck­ning fun­ge­rar som döds­bo­ets le­gi­ti­ma­tions­hand­ling. I den kan man se vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et.

  För att göra en boupp­teck­ning kan man ta hjälp av ju­ris­ter men man kan också göra det privat. Om man gör det privat utser man den som känner till döds­bo­ets egen­dom bäst av döds­bo­de­lä­gar­na till bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re har hu­vud­an­sva­ret för döds­bo­et.

  Måste en enskild firma gå med vinst?

  När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

  Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare. Den utsedda förrättaren får då betalt av dödsboet för sitt uppdrag.

  När lönar det sig med enskild firma?

  Du har säkert hört det flera gånger, men det kan aldrig betonas nog ofta. Den som driver en enskild firma är personligt ansvarig för alla företagets eventuella skulder. Om firman skulle krascha, med skulder som följd, kan dessa förfölja dig resten av livet och i värsta fall försätta dig i personlig konkurs.

  Ett aktiebolag räknas däremot som en juridisk person, vilken per definition är skild från dig. Därför har du som ägare inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar bara att på sin höjd förlora ditt satsade aktiekapital och eventuella egna insättningar i bolaget (såvida bolaget inte låter bli att betala sina skatter – då kan du som vd eller styrelseledamot bli personligt betalningsskyldig).

  Ansvarsfrågan kan vara extra viktig att ta hänsyn till om du till exempel ska binda upp dig på långvariga hyresavtal för kontorslokaler eller om du behöver göra stora inköp för lagervaror eller liknande, vilket innebär att du ligger ute med mycket pengar innan eventuella inkomster. Då är det alltid säkrare att driva aktiebolag.‍

  Är det värt att starta enskild firma?

  Juridik vid dödsfall

  Min make och jag har separata testamenten om våra respektive tillgångar. Min make har tre särkullsbarn, varav två bor i Danmark och en i Tyskland. Enligt hans testamente skall särkullsbarnen endast få sina laglotter, medan resterande (inklusive lösöre) går till mig. Eftersom barnen bor i olika länder bör jag bli den som tar ansvaret för bouppteckningen. Jag läste dock att man inte får vara både bouppgivare och dödsboägare. Hur gör man då?

  Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?

  När man bedriver Enskild Firma och vill ta ut lön så gör du egentligen ett eget uttag ur din firma. Här beskriver vi hur du rent praktiskt kan gå tillväga för att ta ut lön i Enskild Firma.

  När du bedriver verksamhet som enskild näringsidkare så är det din vinst som är din lön. Alla pengar som du alltså har efter att dina kostnader är avdragna räknas som din personliga vinst och samtidigt en skuld för företaget. Detta är ju dina pengar som privatperson så för företaget blir det en skuld. Det är från dessa pengar som du kan ta ut din lön eller göra ett så kallat eget uttag.

  Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

  Hur du ska redovisa din inkomst beror på vem som betalat ut den och hur stor inkomsten är.

  Om du fått tjänsteinkomster från en och samma utbetalare som understiger 1 000 kronor sammanlagt under året ska du redovisa dem vid punkt 1.5 (Andra inkomster som inte är pensionsgrundande) i din deklaration. Finns inkomsten redan förtryckt i deklarationen behöver du inte göra något

  Hur mycket pengar får jag behålla enskild firma?

  Ange postnummer, postort eller adress. Vill du precisera sökningen en aning kan du ange gatunamn och ortnamn enligt format "gata, ortnamn". Söker du efter en Box-adress, så ange "Box" i sökfältet, alternativt "Box, ortnamn".

  Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

  We use cookies to improve your experience. Cookies allow us to analyze visits and target groups on our web site to compile statistics and deliver customized marketing to you. By clicking "I agree" you accept the use of cookies. If you do not want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings. Read privacy policy andcookie policy