:

Vad är avdragsgillt vid extern representation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är avdragsgillt vid extern representation?
 2. När är representation ej avdragsgill?
 3. Är all representation ej avdragsgill?
 4. Vad klassas som representation?
 5. Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?
 6. Får man bjuda anställda på lunch?
 7. Är alkohol avdragsgill representation?
 8. När är det representation?
 9. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 10. Får man bjuda sina anställda på middag?
 11. Får jag bjuda mina anställda på alkohol?
 12. Hur mycket fika får man köpa på företaget?
 13. Vad får företaget bjuda på?
 14. Får man bjuda sina anställda på lunch?
 15. Får man köpa Fika på företaget?
 16. Hur mycket får representation dras av med?
 17. Vad är avdragsgillt i verksamheten?
 18. Vad är Skatteverkets regler för representation?
 19. Vad gäller belopp för representation och avdrag i utlandet?
 20. Hur mycket får representation dras av med?
 21. Vad är avdragsgillt i verksamheten?
 22. Vad är Skatteverkets regler för representation?
 23. Vad gäller belopp för representation och avdrag i utlandet?

Vad är avdragsgillt vid extern representation?

Den förälder som barnet bor varaktigt hos får underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och är myndigt, går underhållsbidraget direkt till barnet. 

Bor barnet ungefär lika mycket hos er båda? Läs mer om vad som gäller vid så kallat växelvis boende.

Underhållsbidrag ska betalas fram till barnet fyller 18 år eller till 21 år om barnet går på gymnasiet.

Skyldigheten att betala underhållsbidrag kan minska om barnet har egen inkomst och om du som förälder har en låg ekonomisk förmåga. 

Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att betala.

Det är olika beroende på barnets ålder. För år 2022 är beloppen:

 • 0 år - månaden barnet fyller 11 år: 1 673 kr/månad
 • 11 år - månaden barnet fyller 15 år: 1 823kr/månad
 • Från 15 år: 2 223 kr/månad

Om barnet är över 18 år och studerar, kan barnet själv ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

När är representation ej avdragsgill?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du är missnöjd över underhållet som pappan betalar, och att du undrar om du kan kräva att han ska betala mer och i sådant fall hur. Är det i huvudsak moped och körkort som är den största kostnadsboven i fråga, kanske det är aktuellt med en samförståndslösning kring enbart den kostnaden.

Är all representation ej avdragsgill?

För att avdrag för representation eller liknande ska medges måste utgiften ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). Kravet på omedelbart samband är avsett att markera att avdragsrätten inte omfattar kostnader för sällskapsliv av personlig natur (RÅ 1976 ref. 155).

Omedelbart samband anses föreligga när det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknade, eller då utgifterna avser ett jubileum eller personalvård.

För att representation i samband med affärsförhandlingar ska anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör denna ingå som ett led i förhandlingarna. Det bör vara fråga om en i dessa sammanhang sedvanlig gästfrihet t.ex. i form av värdskap i samband med förhandlingarna. Detta framgår av Skatteverkets allmänna råd.

Avdrag för representation får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För den som inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt enligt 8 kap. ML eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML ska det skäliga beloppet ökas med mervärdesskatten på detta belopp.

Vad klassas som representation?

Mittuniversitetet är en statlig myndighet vars verksamhet till betydande del finansieras av skattemedel via anslag för forskning och utbildning. Det medför ett ansvar att användning av medel kan motiveras och att Mittuniversitetet ska kunna visa att kostnaderna har en tydlig och klar verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst representationskostnader. Inom staten tillämpas samma regelverk oberoende av finansiering. Det innebär t.ex. att ett forskningsprojekt som tilldelats externa medel inkl. budget för resor, möten osv. inte är undantaget från regelverket vad gäller förmånsbeskattning m.m.

All typ av representation, uppvaktning m.m. ska i förväg godkännas av respektive verksamhetsansvarig chef.

Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

Här följer nu en sammanställning av alla de typkoder som används idag. De är kategoriserad efter enhetstypen.

Får man bjuda anställda på lunch?

En fristående villa är ett småhus med en eller två bostäder som inte är sammanbyggt vare sig direkt eller genom komplementhus med ett annat småhus.

För att ett småhus ska ha benämningen radhus måste det bestå av minst tre småhus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra i ytterväggarna.

Är alkohol avdragsgill representation?

Alla fastigheter får via fastighetstaxeringen (Skatteverket) typkod/er för de olika ändamål/byggnader som finns inom fastigheten. Den vanligaste typkoden är 220 småhusenhet (villor) och en fastighet kan ha flera olika typkoder med flera olika taxeringsenheter. De mest förekommande typerna av fastigheter är: 220 - Småhusenhet, bebyggd (villa/fritidshus) 120 - Bebyggd Lantbruksenhet. 110 - Obebyggd lantbruksenhet. 210 - Småhusenhet, tomtmark

Vid taxeringen av småhus 2015 slopas typkoden för fritidshus. Alla småhus, oavsett om det är permanentboende eller fritidshus, kommer att klassificeras som småhus. Skatteverket

När är det representation?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

Ett möte inleds med lunch. Deltagarna är både anställda vid GU och externa personer. Extern representation? Är det tillåtet och hur ofta?Svar: Beror på syftet med mötet – omedelbart samband, inleda och utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten/led i marknadsföring. Ej regelbundet – mindre än en gång per månad.

Får man bjuda sina anställda på middag?

Småhus kan se ut på olika sätt, men för enkelhetens skull definierar vi det som ett hus med en bostad i. Exempel på småhus kan då vara:

 • Mycket frihet att själv bestämma vilka förändringar och renoveringar som ska göras
 • Ofta tillgång till trädgård som du får göra vad du vill med
 • Möjlighet att bygga till på tomten, till exempel en liten gäststuga, trädäck eller pool
 • Du sätter dina egna regler och är inte tvungen att följa gemensamma regler (även om det kan vara en bra idé att visa hänsyn ändå)

Får jag bjuda mina anställda på alkohol?

Att bo i ett fritidshus kan ge harmoni och är för många ett sätt att komma bort från stress. Förutom detta, finns det några andra fördelar med att bo i ett fritidshus.

 • Närhet till natur.
 • Betydligt lägre priser än på vanliga villor.
 • Det finns en möjlighet att bygga vidare på huset för en lägre kostnad än att köpa en villa.
 • Värdet på huset höjs vid en eventuell utbyggnad.

Hur mycket fika får man köpa på företaget?

Bygglov behövs om du ska ändra en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Om du ska bygga om en privatbostad med typkod småhusenhet 220 så behöver du ansöka om bygglov. Dessutom måste byggnaden i sitt nya skick följa gällande bestämmelser. Eftersom du ändrar användning från bostadshus till hyreshus så ställer Byggnadsnämnden samma krav för tillgänglighet och säkerhet som vid nyproduktion.

Dubbelkolla alltid vilket bygglov som gäller för befintlig fastighet. Även om det står i annonsen eller mäklaren säger att du får hyra ut fastigheten så kan det ändå strida mot ursprungligt bygglov och tillstånd. Du har själv undersökningsplikt vid ett fastighetsköp att kontrollera tillstånd och detaljplan samt vad din kommun har för regler. Även om tidigare ägare bedrivit uthyrning så kan det ha gjorts utan bygglov om ändring.

Om fastigheten och byggnaderna ligger utanför detaljplan så är inte reglerna och kraven lika hårda. Men kommunerna kan ändå ha olika regler på vad du får göra och inte. Till exempel så kan du behöva en ny situationsplan ifall en byggnad används på ett nytt sätt. Oftast krävs ändå en ansökan om bygglov då kommunen inte kan ge ett rakt svar över telefon om vad som gäller i din situation.

Vad får företaget bjuda på?

Friskvård och motion är avdragsgilla för bolaget, samt en skattefri förmån för dig som anställd, så det är helt okej att låta företaget stå för ditt gymkort i form av friskvårdsbidrag. Kom bara ihåg att samtliga anställda måste få samma erbjudande.

Kom också ihåg att detta bara gäller om du driver (och därmed är anställd i) ett aktiebolag. Förmånen gäller nämligen bara anställda och inte enskilda näringsidkare i dagsläget.

Får man bjuda sina anställda på lunch?

Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du inte någon deklarationsblankett med posten. Du får ett meddelande från Skatteverket och hittar din deklaration i e-tjänsten.

Här är datumen som gäller för den förenklade fastighetstaxeringen 2024 (FFT24).

Får man köpa Fika på företaget?

Hur ofta taxeras fastigheter?

Du ska betala 0,4 % av tomtens taxeringsvärde i fastighetsskatt. Så länge som tomten är obebyggd, har det ingen betydelse för skatten om den är avsedd att bebyggas med bostäder eller lokaler.

Hur mycket får representation dras av med?

Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person. För andra utgifter såsom teaterbesök, greenfee och/eller personalfester får avdrag göras med högst 180 kronor per person och tillfälle.

Vad är avdragsgillt i verksamheten?

Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård.

Vad är Skatteverkets regler för representation?

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation. Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person.

Vad gäller belopp för representation och avdrag i utlandet?

Beloppen för representation och avdrag gäller oavsett om den externa representationen är förlagd utomlands eller i Sverige. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (utländsk moms, VAT eller vad det nu kallas räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms.

Hur mycket får representation dras av med?

Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person. För andra utgifter såsom teaterbesök, greenfee och/eller personalfester får avdrag göras med högst 180 kronor per person och tillfälle.

Vad är avdragsgillt i verksamheten?

Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård.

Vad är Skatteverkets regler för representation?

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation. Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person.

Vad gäller belopp för representation och avdrag i utlandet?

Beloppen för representation och avdrag gäller oavsett om den externa representationen är förlagd utomlands eller i Sverige. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (utländsk moms, VAT eller vad det nu kallas räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms.