:

Var kan man hitta gamla bouppteckningar?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man hitta gamla bouppteckningar?
 2. Hur länge ska en bouppteckning sparas?
 3. Var kan man få kopia på bouppteckning?
 4. Hur bestyrker man en kopia av bouppteckning?
 5. Varför saknas bouppteckning?
 6. Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?
 7. Kan man slänga gamla deklarationer?
 8. Hur länge ska man spara deklaration efter dödsbo?
 9. Vem ska ha kopia på bouppteckningen?
 10. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 11. Vad händer om en bouppteckning inte registreras?
 12. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 13. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?
 14. Var kastar man gamla räkningar?
 15. Vad gör man med gamla räkningar?

Var kan man hitta gamla bouppteckningar?

En kontant ersättning eller annan ersättning som en artist, idrottsman eller ett artistföretag får är skattepliktig inkomst om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Ersättningen kommer från Sverige.
 • Det är en ersättning för artistisk eller idrottslig verksamhet.
 • Verksamheten bedrivs i Sverige eller på ett svenskt fartyg.

Även förskott av en sådan ersättning är skattepliktig (7 § första stycket A-SINK).

Hur länge ska en bouppteckning sparas?

För att bouppteckningen ska bli godkänd är det viktigt att allt går rätt till. Bland annat har alla berörda personer rätt att få delta på förrättningsmötet där man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder.

Var kan man få kopia på bouppteckning?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur bestyrker man en kopia av bouppteckning?

Den explosionsartade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatteverket att reagera.

– Våra undersökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Varför saknas bouppteckning?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör hyra regleras i två lagar, den första lagen är Jordabalken (JB), mer exakt 12 kap. Jordabalken och denna del kallas mer alldagligt för hyreslagen. Den andra lagen gäller vid uthyrning av egen bostad som inte är hyresrätt, denna lag kallas: lagen om uthyrning av egen bostad. Det händer även att den mer alldagligt kallas för Privatuthyrningslagen och är det som kommer användas här nedan.

Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?

- Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan husägarna bidra till att lindra den bostadsbrist som råder för ungdomar, framför allt i storstäderna. Att hyra ett rum i en villa kan vara en bra lösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden säger förbundsjurist Anneli  Cederschiöld.

Du kan hyra ut hela eller delar av ditt hus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Kan man slänga gamla deklarationer?

Även skattemässigt finns det saker som är bra att känna till. I vissa fall måste den som hyr ut sitt fritidshus både redovisa och skatta för de inkomsterna, berättar Marie Louise Harling, rättslig expert på Skatteverket.

Hur länge ska man spara deklaration efter dödsbo?

Att hyra ut sin bostad i andra hand kan vara en lösning för dig som kanske behöver flytta till en annan ort under en begränsad tid, eller för dig som vill dryga ut dina inkomster med en extra intäkt. Kanske du har ett Attefallshus på tomten som du nu kan tänka dig hyra ut över tid.

Den här artikeln handlar om vad du som uthyrare bör känna till om skatter på hyresintäkter. Uthyrning i andra hand innebär att du som bostadsinnehavare hyr ut hela eller kanske delar av en fastighet, bostadsrätt, hyresrätt eller villa till någon annan, som i sin tur blir hyresgäst i din bostad.

Vem ska ha kopia på bouppteckningen?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

Enligt bostadsrättslagen krävs det att en bostadsrättsinnehavare ansöker om tillstånd hos föreningen och också får det beviljat innan man påbörjar uthyrningen. Hyr du ut utan tillstånd – eller trots att bostadsrättsföreningen nekat – handlar det alltså om en otillåten andrahandsuthyrning. Det finns dock som nämnts gränsdragningssituationer som kan vara svåra att bedöma. Vad gäller t.ex. om du låter en släkting bo gratis i din lägenhet medan du veckopendlar till ett jobb i Norge? Att notera är att det inte spelar någon roll om det finns ett formellt hyresavtal och om du tar ut hyra. Det är istället frågan om hyresgästens självständiga nyttjande av bostaden som är avgörande. Har din hyresgäst rätt att självständigt nyttja din lägenhet? Är det egentligen denne och inte du som bor i lägenheten? Om du själv inte har kontinuerlig tillgång till, och därmed kontroll över lägenheten, så föreligger en andrahandsupplåtelse.

Bostadsrättsföreningar har olika regler om vad som gäller beträffande andrahandsupplåtelse. Vissa föreningar är mer generösa än andra med att ge tillstånd. En bostadsrättsförenings möjlighet att själva bestämma i frågan begränsas dock av regler i bostadsrättslagen. Enligt BRL 7 kap, 11 § har hyresnämnden möjlighet att bevilja rätt att hyra ut i andra hand mot en förenings vilja om en bostadsrättshavare har “skäl för upplåtelsen” samtidigt som bostadsrättsföreningen inte har “befogad anledning att vägra samtycke”. Om föreningen nekar har du som bostadsrättsinnehavare alltså en möjlighet att gå till hyresnämnden och ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning (i juridiska sammanhang också kallat andrahandsupplåtelse).

För bostadsrättsföreningen är det oftast inte någon mening att gå emot hyresnämndens praxis när man överväger om en ansökan om andrahandsuthyrning ska godkännas eller inte. Skäl som ansetts vara giltiga vid hyresnämndens prövning är främst tillfälligt arbete eller studier på annan ort, tillfälliga utlandsvistelser, att man vill prova att sammanbo, eget boende på vårdhem, vård av anhörig och uthyrning till närstående. Notera att ekonomiska motiv normalt sett inte är ett giltigt skäl. Du kan alltså inte flytta hem till mamma och hyra ut din lägenhet endast för att du insett att det skulle ge ”bra klirr i kassan”. Skulle det däremot vara så att du flyttar hem till mamma för att hon blivit sjuk och du är en god son eller dotter som vill hjälpa till att vårda henne så är det en situation som sannolikt medför att du får tillstånd.

Utgångspunkten är också att en andrahandsuthyrning ska vara tillfällig, d.v.s. att bostadsrättsinnehavaren har för avsikt att återvända från det tillfälliga jobbet eller att hen kommer att sälja bostadsrätten om det nya förhållandet fungerar och blir permanent.

Vad händer om en bouppteckning inte registreras?

Hej Mattias,

För att kunna räkna på detta måste du först avgöra om det är du eller förmedlingsbolaget som räknas som hyresvärd. Så några frågor:

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Dödsbo är namnet för den kvar­lå­ten­skap som den av­lid­ne lämnar efter sig. I döds­bo­et ingår till­gång­ar i form av pengar, bostad och fö­re­mål men också skul­der. 

Döds­bo­de­lä­ga­re är de som har ansvar för döds­bo­et. De som är döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av den av­lid­ne. 

En boupp­teck­ning är en skrift­lig sam­man­ställ­ning av döds­bo­ets alla till­gång­ar och skul­der. Till­gång­ar­na och skul­der­na ska an­teck­nas till det värde de hade på döds­da­gen.

Boupp­teck­ning fun­ge­rar som döds­bo­ets le­gi­ti­ma­tions­hand­ling. I den kan man se vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et.

För att göra en boupp­teck­ning kan man ta hjälp av ju­ris­ter men man kan också göra det privat. Om man gör det privat utser man den som känner till döds­bo­ets egen­dom bäst av döds­bo­de­lä­gar­na till bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re har hu­vud­an­sva­ret för döds­bo­et.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När en person har dött ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Därefter ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad efter att bouppteckningen gjordes (20 kap 8 § första stycket ärvdabalken). Denna bouppteckningsskyldighet ligger hos dödsbodelägaren/delägarna.

Om bouppteckningsskyldigheten inte följs ska Skatteverket se till att en bouppteckning görs (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Skatteverket kan då t.ex. skicka ut en påminnelse till de ansvariga om att en bouppteckning måste göras. Om bouppteckningsskyldigheten fortfarande inte följs får Skatteverket förelägga den/dem som är ansvariga för att en bouppteckning görs att vid vite lämna in bouppteckningen inom en viss tid (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Om en bouppteckning fortfarande inte skickats in till Skatteverket trots vitesföreläggandet får Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet döms ut (6 § första stycket viteslagen). Om bouppteckningen fortfarande inte skickats in till Skatteverket efter att vitet dömts ut får Skatteverket i sista hand besluta om att utse en särskild bouppteckningsförrättare som ser till att en bouppteckning görs och skickas in till Skatteverket (20 kap 9 § första stycket ärvdabalken).

Var kastar man gamla räkningar?

Privatuthyrningslagen gäller endast för en bostad. Hyr du ut flera bostäder räknas den första bostad som en privatuthyrning, eller när du hyr ut fler än ett rum i din bostad, det första rummet. För bostad eller rum nummer två gäller istället de vanliga reglerna i hyreslagen som bl.a. innebär ett ganska starkt besittningsskydd för hyresgästen. Upphör uthyrningen av den första bostaden räknas den andra bostaden som din privatuthyrning. Hyr du ut bostäder och skriver avtal ungefär samtidigt (kanske t.o.m. samma dag) är det viktigt att hålla reda på vilken bostad/rum som faller under vilken lag. Att olika regelverk gäller för uthyrning två och tre osv. kan utöver besittningsskyddet också bl.a. innebära att det måste göras skillnad i vilken hyra som tas ut och att avtalen måste utformas på olika sätt utifrån de olika regelverken.

I vissa fall kanske du t.o.m. vill fatta ett medvetet beslut om vilken av flera bostäder du vill ha som en privatuthyrning. Flyttar du utomlands och planerar att komma hem efter några år kanske det är bättre att låta sommarstugan vara en privatuthyrning så att du snabbt kan få tillgång till den och istället fortsätta att få in hyra från din fina lägenhet i innerstan till dess att du etablerat dig på den svenska arbetsmarknaden igen.

Om det inte står hur länge en uthyrning ska löpa i hyreskontraktet, så gäller uthyrningen till dess att avtalet sägs upp, dvs. på obestämd tid. Även om det har avtalats om en bestämd tid kan kontraktet sägas upp genom användning av uppsägningsreglerna. Du som är hyresvärd får säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid på tre månader. Avtalet upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Hyresgästen får däremot säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid på en månad. Utflyttning gäller då vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Privatuthyrningslagen är tvingande till fördel för hyresgästen vilket betyder att det inte får avtalas om sämre villkor än enligt lagen men däremot om bättre. Vill du som hyresvärd medge endast två veckors uppsägningstid för hyresgästen så går det alltså bra. Du kan däremot inte avtala att du som hyresvärd kan säga upp avtalet gentemot hyresgästen med en månads uppsägningstid.

Exempel hyresvärden säger upp:  Du som hyresvärd säger upp hyreskontraktet den 15 augusti. Du måste då ge din hyresgäst till den 30 november att flytta ut.

Vad gör man med gamla räkningar?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.