:

Vad innebär det att vara F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara F-skatt?
 2. Vad krävs för att få F-skatt?
 3. Hur mycket är f skatten på?
 4. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?
 5. Vem kan bli godkänd för F-skatt?
 6. Kan man ha F-skatt utan företag?
 7. Vad är fördelen med F-skatt?
 8. Hur mycket skatt betalar man som enskild firma?
 9. Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?
 10. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 11. Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?
 13. Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?
 14. Måste man betala F-skatt varje månad?
 15. Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt enskild firma?

Vad innebär det att vara F-skatt?

Bestämmelser om hur man värderar lager vid inkomstbeskattningen finns i 17 kap. IL. Bestämmelserna hänvisar i flera fall till redovisningsreglerna i ÅRL.

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena ÅRL eller i förekommande fall någon av de övriga årsredovisningslagarna (ÅRKL och ÅRFL) (17 kap. 2 § IL). Det innebär att beräkningen av anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet beror på vilken redovisningsnormgivning som företaget tillämpar. Läs mer om värdering av lager enligt god redovisningssed.

Huvudregeln när företaget skattemässigt värderar en lagertillgång är att den inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL).

Vad krävs för att få F-skatt?

I ett företag kan det finnas väldigt varierande storlek på lager. Om du exempelvis tillverkar varor kan lagret var omfattande, medan du som driver ett tjänsteföretag kanske inte har något lager alls. Ett lager innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Där ingår färdiga varor som tillverkats i firman, men också råvaror eller halvfärdiga produkter som ska ingå i en färdig produkt som företaget tillverkar säljer. Osålda varor som är inköpta för att direkt säljas vidare till kund tillhör också lagret.

Ett lager ska antingen redovisas hos köparen eller säljaren. När en vara är lämnad för transport till köparen ingår den inte längre i säljarens lager, även om försäljningen inte är fakturerad vid årets slut.

Hur mycket är f skatten på?

En enskild näringsverksamhet driver du på egen hand och ansvarar fullt ut för företagets alla förpliktelser som skulder och ingångna avtal . Enskild näringsverksamhet är en företagsform men inte någon juridisk person, som organisationsnummer används företagarens personnummer.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Att göra.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ; Kvitto eller utgift, inkomst, leverantörsfaktura och annat.

Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.

Kan man ha F-skatt utan företag?

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter, moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

Vad är fördelen med F-skatt?

När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget.

Hur mycket skatt betalar man som enskild firma?

Har du bolagsformen enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också heter, innebär det att du behöver bokföra. Enligt svensk lag är du skyldig att bokföra och det finns regler och riktlinjer för hur din bokföring ska skötas. Du är helt enkelt bokföringsskyldig. Det är du, som fysisk person, som den enskilda firman är registrerad på som är skyldig till att bokföringen görs korrekt.  I denna artikel går vi igenom hur bokföring i enskild firma fungerar och hur du ska tänka kring valet av bokföringsprogram för enskild firma. 

 • Skilj på din egen ekonomi, som privatperson, och företagets ekonomi
 • Bokför löpande, det är lätt att skjuta fram bokföringen
 • Även som enskild firma är du skyldig att göra ett årsbokslut
 • Du måste kunna uppvisa din bokföring och underlag (kvitton mm) efter minst 7 år efter att den är genomförd

Företagets bokföring skall i slutändan sammanfattas i ett årsbokslut som Skatteverket vill ta del av, och då är det viktigt att allt stämmer så du inte blir exempelvis betalningsskyldig. Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta kan du endast göra om du använder dig av kontantmetoden.

Bokföring innebär att du på något sätt registrerar din enskilda firmas ekonomiska affärshändelser, vilka du skall kunna uppvisa har inträffat. Att bokföra behöver inte ses som ett nödvändigt ont utan är istället ett bra tillfälle för dig att få en överblick på företagets ekonomiska situation. Detta får du genom att se över de affärshändelser som sker. Exempel är företagets in- och utbetalningar, intäkter, inkomster, kostnader och kontoöverföringar.

Som enskild firma kanske du använder dig utav privata resurser, exempelvis din bil, även detta måste bokföras korrekt. Varje affärshändelse måste kunna bevisas att den har inträffat och genomförts. Det görs genom något som kallas verifikationer. Verifikationer visar hur pengar har rört sig inom företaget, med kvitton, fakturor och räkningar som underlag.

Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?

Skatteverket ska, efter ansökan, godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § första stycket SFL).

För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Med fysiskt bedrivs i Sverige menas att verksamheten drivs på plats i Sverige antingen genom att företrädare för det utländska företaget, anställd personal eller av det utländska företaget anlitade underentreprenörer fysiskt arbetar i Sverige.

Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet och inte på plats i Sverige kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

Hejsan! 

Vad roligt att du startat upp en ny enskild firma, såklart ska du få hjälp att komma igång med detta. Utgifter för varuinköp debiteras något av kontona i kontoklass 40-45 beroende på vad inköpet avser, om du köper in varor från Sverige är ett vanligt varuinköpskonto 4000 - Inköp av varor från Sverige. Jag förstod det som att detta var varuinköp från Sverige i ditt fall och kommer ta bokföringskonto 4000 som ett exempel i konteringarna nedan. 

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Ett frestande sätt att enkelt lösa problemet med bokföringen i ditt företag, utan att köpa ett bokföringsprogram, kan vara att använda Excel; ett välkänt kalkyleringsprogram för att göra matematiska beräkningar. Det är enkelt, bekant för många och inte minst gratis när du väl har det. Därför kan det låta som det perfekta hjälpmedlet att bokföra med, oavsett om du använder dig av dubbel bokföring eller enkel bokföring.

Men riktigt så enkelt är det inte. Det finns en mycket viktig sak att tänka på innan du börjar bokföra i Excel. I programmet går det nämligen att ändra siffror i efterhand. Och det är inte tillåtet om du ska följa Bokföringslagen.

Alla som driver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och ska oavsett bransch och storlek upprätta en bokföring, det säger Bokföringslagen. Det spelar ingen roll om du har ett aktiebolag, en enskild firma eller ett handelsbolag – Bokföringslagen gäller alla och du måste följa den. Bokföringslagen gör ingen skillnad på en liten snickerifirma utan anställda eller en större livsmedelsbutik med 20 anställda. Bokföring i Excel regleras alltså på samma sätt för en enskild firma som ett aktiebolag.

Bokföringen ska följa Bokföringslagen, som är en ramlagstiftning där det bara finns grundläggande bestämmelser.

När det gäller bokföringsskyldigheten för vissa föreningar, kan regelverket se annorlunda ut beroende på om föreningen bedriver näringsverksamhet eller inte. Du kan läsa mer om vad som gäller hos Bokföringsnämnden.

Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De pengar som den avlidne har rätt att få tillbaka som skatteåterbäring kommer att bli en tillgång till dödsboet. Har ni dödsboets bankkonto inlagt på Skatteverket kan pengarna smidigt sättas in där.

Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Måste man betala F-skatt varje månad?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt enskild firma?

  När en person avlider avregistrerar banken ofta automatiskt det konto som finns registrerat hos Skatteverket för återbetalning av skatt. Det går normalt inte att öppna ett nytt konto i dödsboets namn (kontrollera med din bank).

  Om dödsboet har skatt att få tillbaka och det inte finns något konto registrerat betalas pengarna ut via ett utbetalningskort. Utbetalningskortet skickas till den adress som dödsboet är registrerat på så det är viktigt att adressen är rätt.

  Om det finns ett mottagarkonto anmält betalar vi ut pengarna dit.