:

Kan man dra av begravningskostnader i deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man dra av begravningskostnader i deklaration?
 2. Vad ingår i begravningskostnader bouppteckning?
 3. Måste anhöriga betala begravning?
 4. Vad får man för begravningsavgift?
 5. Vem skriver under en avlidens deklaration?
 6. Vad är avdragsgillt vid dödsbo?
 7. Vilka kostnader ska dödsboet stå för?
 8. Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?
 9. Vem betalar begravningen om man inte har pengar?
 10. Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?
 11. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 12. Vad ingår inte i begravningsavgiften?
 13. Hur gör man med en avlidens deklaration?
 14. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 15. Kan man betala räkningar innan bouppteckning?

Kan man dra av begravningskostnader i deklaration?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad ingår i begravningskostnader bouppteckning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Måste anhöriga betala begravning?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

Vad får man för begravningsavgift?

Begravningsavgift betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret.

Vilken avgiftssats som gäller för dig, beror på i vilken kommun du var folkbokförd den 1 november året före inkomståret.

Vem skriver under en avlidens deklaration?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

Vad är avdragsgillt vid dödsbo?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­kän­ts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­li­gt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­ter­som det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­ter­som många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­di­gt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Vilka kostnader ska dödsboet stå för?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När sambor separerar ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, precis som du skriver i din fråga. Detta regleras i 8 § 2 st. sambolagen. Det finns ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. En anledning till att lagen ser ut som den gör är att bodelning inte ska behöva göras om samborna är överens om att var och en av dem ska behålla sin egendom.

Vem betalar begravningen om man inte har pengar?

Ibland kommer sambor inte överens om hur samboegendom ska delas eller hur värdering ska ske. Ibland finns meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i bodelningen samt vilka skulder som kopplas till vilken egendom. Många frågor och oklarheter kan uppstå och i vissa situationer kommer parterna inte överens.

En bodelningsförrättare kan då utses för att åstadkomma en lösning om fördelning av samboegendomen.

En tvångsdelning sker när parterna inte kan komma överens, vilket innebär att bodelningsförrättaren själv bestämmer hur egendomen bäst fördelas. Ansökan sker hos tingsrätten.

Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag undrar vad man brukar få betala för arvode till en bodelningsförrättare? Jag inser att det säkert kan se mycket olika ut men är mer intresserad av en summa mellan "tummen och pekfingret" då jag inte har någon uppfattning av vad som är brukligt/rimligt.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkraven för ett giltigt bodelningsavtal är att det är skriftligt samt undertecknat av båda makarna (9 kap. 5 § Äktenskapbalken). Samma formkrav gäller även för sambos enligt Sambolagen 20 § som hänvisar till äktenskapsbalken.

Vad ingår inte i begravningsavgiften?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Hur gör man med en avlidens deklaration?

Om du har sålt en bostad med vinst vet du att du måste betala vinstskatt. Du har dock rätt att ansöka om att senarelägga betalningen om du vill använda pengarna från försäljningen för att betala en ny bostad. Detta kallas för att ansöka om uppskov.

Nedan får du lära dig mer om vad uppskov är, när du kan ansöka om det samt vad som krävs för att din ansökan ska bli beviljad.

Ansökan om uppskov skickar du till Skatteverket året efter att du har sålt din bostad och i samband med deklarationen. Har du sålt en bostadsrätt finns alla uppgifter om försäljningen förtryckta i din deklaration och har du. gjort en vinst ska du redovisa den i K6-blanketten som du bifogar med deklarationen. Om du istället sålt ett hus finns det inga uppgifter om det i din deklaration. Då ska du själv räkna fram vinsten och redovisa den i en K5-blankett.

Måste man ta upp arv i deklarationen?

SFS nr: 1941:416 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1941-06-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2004:496 Upphävd: 2005-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1341 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Skatt till staten utgår enligt denna lag för egendom, som förvärvas genom arv eller testamente (arvsskatt) eller genom gåva (gåvoskatt).

Kan man betala räkningar innan bouppteckning?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.