:

När registreras mitt barn?

Innehållsförteckning:

 1. När registreras mitt barn?
 2. Hur registrerar man sitt barn?
 3. Hur Folkbokför jag mitt barn?
 4. Måste man registrera sitt barn?
 5. Vart registrerar man sitt barns namn?
 6. Hur registrerar man sitt barns namn?
 7. Vem ska barnet vara skrivet hos?
 8. Kan barn vara skrivna på 2 adresser?
 9. Vad händer om man inte namnger sitt barn inom 3 månader?
 10. När registreras barnet på pappan?
 11. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 12. Vad händer om man inte registrerar sitt barns namn?
 13. Hur lång tid innan namn registreras Skatteverket?
 14. Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?
 15. Vad ska Umgängesförälder stå för?

När registreras mitt barn?

Ersättningen betalas i första hand ut till den förälder som inte föder barnet. Även andra närstående personer kan ha rätt till ersättning. Ett exempel är om du är ensamstående. Ett annat är om den andra föräldern vårdas på sjukhus och inte har möjlighet att använda dagarna innan det gått 60 dagar sen du och barnet kom hem från förlossningen.

Du som tar ut 10‑dagar måste vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit. Barnet måste bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Hur registrerar man sitt barn?

Vi har fått barn. Hur ansöker vi om barnets förnamn och efternamn?

I samband med att ert barns födelse registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket en blankett hem till er där ni ska ansöka om ert barns namn. På den ansökan fyller ni i de namn ni vill att ert barn ska bära. Anmälan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare.

Hur Folkbokför jag mitt barn?

Det är mycket man måste göra vid ett dödsfall. Planera begravning, göra bouppteckning med mera.

Vår checklista vid dödsfall hjälper dig som anhörig att få en översikt över vad som behöver göras direkt och på lite längre sikt.

Måste man registrera sitt barn?

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • Vart registrerar man sitt barns namn?

  Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om barnet ska döpas eller ej. Vid önskan om dop i den danska kyrkan avtalas dopet med kyrkans präst. Vid dopet blir då barnet medlem i den danska kyrkan.

  Hur registrerar man sitt barns namn?

  Dödsbo är namnet för den kvar­lå­ten­skap som den av­lid­ne lämnar efter sig. I döds­bo­et ingår till­gång­ar i form av pengar, bostad och fö­re­mål men också skul­der. 

  Döds­bo­de­lä­ga­re är de som har ansvar för döds­bo­et. De som är döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av den av­lid­ne. 

  En boupp­teck­ning är en skrift­lig sam­man­ställ­ning av döds­bo­ets alla till­gång­ar och skul­der. Till­gång­ar­na och skul­der­na ska an­teck­nas till det värde de hade på döds­da­gen.

  Boupp­teck­ning fun­ge­rar som döds­bo­ets le­gi­ti­ma­tions­hand­ling. I den kan man se vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et.

  För att göra en boupp­teck­ning kan man ta hjälp av ju­ris­ter men man kan också göra det privat. Om man gör det privat utser man den som känner till döds­bo­ets egen­dom bäst av döds­bo­de­lä­gar­na till bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re har hu­vud­an­sva­ret för döds­bo­et.

  Vem ska barnet vara skrivet hos?

  När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska barnet folkbokföras hos den förälder som är boendeförälder, se 6 § folkbokföringslagen som föreskriver att barnet ska folkbokföras där den är bosatt. Boendeföräldern är den förälder som barnet har sitt stadigvarande boende hos. Den andre föräldern är då umgängesförälder.

  Det finns situationer där barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, s.k. växelvist boende. I sådana situationer ska barnet vara folkbokfört på adressen där barnet har sin egentliga hemvist, det vill säga där barnet regelmässigt vistas, 7 § folkbokföringslagen. Hemvisten baseras på var barnet regelmässigt får anses tillbringa sin dygnsvila, vilket är hos den förälder där barnet spenderar flest nätter. Är det däremot fråga om ett växelvist boende där barnet bor exakt lika mycket hos båda föräldrarna, s.k. dubbel bosättning, behöver föräldrarna komma överens om en folkbokföringsadress för barnet och anmäla detta till Skatteverket, 7a § folkbokföringslagen. Detta beror på att barnet inte kan vara folkbokfört på två adresser.

  Kan barn vara skrivna på 2 adresser?

  I Sverige regleras frågor om folkbokföring och barns adresser av lagen om folkbokföring. Folkbokföringen hanteras av Skatteverket och är den officiella registreringen av var en person är bosatt. Det finns vissa bestämmelser och riktlinjer som styr hur folkbokföringen ska hanteras för barn och huruvida de kan vara skrivna på två adresser.

  Enligt svensk lagstiftning är det normala förfarandet att varje person endast kan vara folkbokförd på en adress i taget. Detta inkluderar också barn. En gemensam folkbokföringsadress för barnet brukar vara den adress där barnet bor mestadels. Detta är ofta där barnet bor med den förälder som har vårdnaden. Om föräldrarna delar vårdnaden om barnet, kan de välja vilken adress barnet ska vara folkbokförd på.

  Vad händer om man inte namnger sitt barn inom 3 månader?

  Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet.

  En svensk adress till en privatperson består vanligtvis av tre rader:

  Frimärket bör du placera i kuvertets övre högra hörn. Ta reda på hur mycket porto du behöver.

  När registreras barnet på pappan?

  Att adressändra dödsbo I Stockholm är lätt. Du skriver ett brev och meddelar vilket dödsbo (personnummer på den det gäller) samt till vilken adress du ska ändra till. Skriv under med ditt namn. Frankera och skicka till: Skatteverket, 205 30 Malmö på. Att det är postadress Malmö beror på att de har hand om flera av Skatteverkets kontor. Sedan är det bara att lägga på en postlåda. Det finns ingen e-tjänst för detta. Utan ska göras manuellt. Och du som gör det måste vara dödsbodelägare.

  Det är inte alltid lätt att ha koll på allt som ska göras efter att en nära anhörig har gått bort. Det är mycket att tänka på och många myndigheter som ska kontaktas. Samtidigt som man mitt upp i allt ska hantera sin sorg och saknad. Vi hoppas detta inlägg gjort en liten del av allt lite lättare för dig och vi hjälper dig g¨rna att ta hand om ett dödsbo.

  Får barnet automatiskt mammans efternamn?

  Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

  • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
  • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
  • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
  • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
  • ett efternamn som ett helsyskon bär.

  Vad händer om man inte registrerar sitt barns namn?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lektro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­ti­gt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Hur lång tid innan namn registreras Skatteverket?

  När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

  Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden.

  Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

  Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?

  Ansökan om för- och efternamn för barn födda utomlands görs genom formuläret SKV 7750 som skickas till Skatteverket. Ansökan har ingen kostnad.

  Ladda ner formuläret med instruktioner här: Förnamn och efternamn - Ansökan (SKV 7750) | Skatteverket

  Till ansökan bifogas vidimerade kopior av:- pass (för att styrka namnuppgifter på föräldrarna) - födelseattest där föräldrar framgår (i Chile; "Certificado de Nacimiento")- förlossnings- eller graviditetsintyg (i Chile; "Comprobante de Parto"- krävs enbart om modern är folkbokförd i Sverige)- vigselintyg (i Chile; "Certificado de Matrimonio" - krävs enbart om föräldrarna är gifta)- faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (i Chile; "Registro de Nacimiento"- krävs enbart om föräldrarna inte är gifta)

  Vad ska Umgängesförälder stå för?

  Ja, du kan använda gamla frimärken, förutsatt att de är hela och oanvända.

  Var detta svaret på din fråga?