:

Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?
 2. Vilken momssats vid Vidarefakturering?
 3. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 4. Vad gäller vid Vidarefakturering?
 5. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 6. Kan man dra moms på utlägg?
 7. När gäller omvänd skattskyldighet?
 8. Vilken momssats ska jag använda?
 9. När är det omvänd skattskyldighet?
 10. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 11. Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?
 12. Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?
 13. Hur beskattas icke avdragsgilla kostnader?
 14. Hur bokför man kvitto utan moms?
 15. Måste företagets namn stå på kvittot?

Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?

Köper du en vara eller tjänst (dvs du står som betalansvarig) som du sedan ska få ersättning för från kund så tas detta upp som en direkt kostnad i bokföringen. Har du till exempel betalat för en tågbiljett så bokför du detta med lämplig bokföringsmall och redovisar moms precis som vid "vanliga" inköp. Du väljer det betalkonto du har betalat utgiften med.

När du sedan fakturerar kunden för utlägget lägger du till den som en artikelrad på fakturan till priset av inköpet exklusive moms och väljer tjänst som artikeltyp. Du sätter därefter den momssats som resterande artiklar på fakturan har. 6%, 12% eller 25%. Skulle fakturan bestå av artiklar med flera olika momssatser använder du den högsta momssatsen.

Ska du vidarefakturera traktamente så bokför du först traktamentet för sig och gör sedan enligt nedan då du vidarefakturerar kostnaden till kunden. Använd samma momssats som resten av fakturan har. Skulle fakturan enbart bestå av traktamente så väljer du 25% moms.

Har du betalat något åt kunds räkning där kunden i fråga står som betalansvarig ska det hanteras lite annorlunda. Du ska då inte ta ut moms och följande villkor ska vara uppfyllda.

 • Kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören
 • Du får inte göra något vinstpålägg, vilket innebär att kunden ska betala samma belopp till dig som du betalat till leverantören
 • Beloppet ska behandlas som ett utlägg i din bokföring (detta på konto 1681 och ej i resultaträkningen)

Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto (1681) och inte på något konto som påverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, utan det är din kund som ska ha avdragsrätten.

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering.

Kursen fokuserar på tre olika saker som ofta i dagligt tal benämns som utlägg men som momsmässigt ska hanteras på olika sätt. Inledningsvis får du kunskap om momsmässig hantering av utlägg, vad det är och hur det ska hanteras. Därefter vad som gäller momsmässigt vid inköp som är så kallade kostnadskomponenter och avslutningsvis momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering.

Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn innebär att vissa köpare blir skattskyldiga i stället för den som tillhandahåller tjänsterna i fråga (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML). Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att bestämmelserna ska bli tillämpliga:

 • Tjänsterna ska avse sådana arbeten inom byggsektorn som anges i 1 kap. 2 § andra stycket ML.
 • Köparen ska antingen vara en beskattningsbar person som i sin verksamhet mer än tillfälligt omsätter sådana tjänster som anges i bestämmelsen eller vara en annan beskattningsbar person (s.k. mellanman), som säljer vidare tjänsten till en beskattningsbar person som mer än tillfälligt omsätter tjänster som omfattas av bestämmelsen.
 • Tjänsterna måste vara omsatta i Sverige.

Bestämmelserna innebär en obligatorisk omvänd skattskyldighet som gäller oavsett om säljaren är en svensk eller utländsk företagare.

I ML finns inga krav uppställda på att säljaren måste bedriva en viss typ av verksamhet för att den omvända skattskyldigheten ska gälla. Avgörande är i stället tjänstens art och om köparen uppfyller kraven för att vara skattskyldig. Omvänd skattskyldighet gäller alltså även när företag som normalt inte är verksamma inom byggsektorn tillhandahåller tjänster som omfattas av bestämmelserna till köpare som uppfyller kraven. Om säljarens SNI-kod är byggverksamhet eller inte saknar betydelse.

Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har införts i ML med stöd av artikel 199.1 a i mervärdesskattedirektivet. Enligt denna bestämmelse kan regler om omvänd skattskyldighet bl.a. tillämpas på tillhandahållande av byggtjänster, inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster på fast egendom. Reglerna kan därmed endast bli tillämpliga för tjänster som avser arbeten på vad som är fastighet enligt ML.

Den omvända skattskyldigheten gäller för följande tjänster (1 kap. 2 § andra stycket 1 ML):

 • mark- och grundarbeten
 • bygg- och anläggningsarbeten
 • bygginstallationer
 • slutbehandling av byggnader
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare.

Vad gäller vid Vidarefakturering?

Europeiska unionens (EU) gemensamma regler för fakturor vid mervärdesbeskattningen stiftades med rädets direktiv 77/388/EEG. Detta direktiv ändrades med direktivet 2001/1 15/EG. Även efter ändringarna gav direktivet EU-länderna till vissa delar flera olika tillämpningsalternativ och därför var faktureringsbestämmelserna inte enhetliga i EU-länderna.

Eftersom den första ändringen av direktivet inte helt uppnädde de mäl som uppställdes godkände rädet 13.7.2010 direktivet 2010/45/EU om ändring av direktiv 2006/112/EU vad gäller reglema om fakturering (faktureringsdirektivet). Detta direktiv innehäller ändringar som gäller skyldigheten att utfärda fakturor, innehället i fakturor, förutsättningarna för elektronisk fakturering och förvaringen av fakturor. I faktureringsdirektivet finns bestämmelser om vilket EU-lands bestämmelser som tillämpas på faktureringen. Dessutom preciserar direktivet tidpunkten da skattefordran uppstär vid gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinterna förvärv av varor samt bestämmelser som gäller omräkning av valuta.

Mervärdesskattelagen ändrades sä att den motsvarar faktureringsdirektivet med lagen om ändring av mervärdesskattelagen 29.6.2012/399. Ändringarna har trätts i kraft fr.o.m. 1.1.2013 och de tillämpas när skattens prestationsskyldighet har uppstätt efter 31.12.2012.

Enligt bokföringslagen (1336/1997) är i princip var och en som driver rörelse eller utövar ett yrke skyldig att föra bok över denna verksamhet. Enligt 1 § 1 mom. i förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska den skattskyldige som är bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar mervärdesskattens belopp i kronologisk ordning för att den skatt som ska betalas eller dras av ska fas fram. Registreringen görs enligt den tidpunkt dä den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna, ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden.

Den skattskyldige ska lägga upp sin bokföring sä att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten kan fas ur den. Bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas eller dras av ska basera sig på verifikationer som avses i bokföringslagen med ytterligare beaktande av vad som i mervärdesskattelagen stadgas om verifikationer (26 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ).

Registreringarna kan göras i en särskild faktureringsbok eller annan bok sä att deras samband medbokföringen enligt bokföringslagen kan konstateras utan svärigheter. Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser ska i den systematiska bokföringen utan svärighet kunna särskiljas frän varandra.

I mervärdesskattelagens bestämmelser används begreppet faktura. I enlighet med mervärdesskattedirektivet räknas det i mervärdesskattelagen och i denna anvisning som en faktura förutom egentliga fakturor även övriga verifikationer som fungerar som fakturor. Som fakturor räknas även fakturor och alla verifikationer samt anmälningar som innehåller en ändring eller en hänvisning till den ursprungliga fakturan. En faktura kan utfärdas at köparen i pappersform eller, om mottagaren samtycker, elektroniskt. Med en elektronisk faktura avses en faktura som ges och tas emot i elektroniskt format. EU-länderna för inte kräva särskilda förutsättningar för elektroniska fakturor.

En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor och tjänster.

En faktura kan bestå av flera separata handlingar. Därför mäste den egentliga fakturan inte ha alla anteckningar som mervärdesskattelagen kräver om uppgifterna finns i en annan handling som både säljaren och köparen har. Också dä är villkoret att den egentliga fakturan har en entydig hänvisning till denna handling. Man kan t.ex. i fakturan hänvisa till en följesedel som ges at köparen på samma gång och där de sålda varorna har specificerats. Det räcker att handlingarna tillsammans uppfyller mervärdesskattelagens innehällskrav. Detta tillämpas dock inte på distansförsäljning eller gemenskapsintern försäljning av varor och inte heller på sådan försäljning av varor eller tjänster i ett annat EU-land, för vilken köparen på basis av omvänd skattskyldighet är skattskyldig. I de fakturor som utfärdas för dessa försäljningar mäste alla betalningsuppgifter som krävs finnas.

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Kan man dra moms på utlägg?

Grundläggande frågeställning

Ett grundläggande problem när en anställd köper något åt företaget är att en anställd inte är momspliktig och därmed kan företaget inte dra av moms för något man köper av en anställd. I vissa fall kan den anställde anses ha gjort ett utlägg. Skatteverket behandlar inte kraven för utlägg särskilt ingående i sitt ställningstagande. En grundregel för utlägg är att den man lagt ut för avtalat med leverantören. Den som gör utlägget betalar endast. I många fall kan den anställde emellertid anses ha ställningsfullmakt att företräda bolaget. Då kan den anställde avtala om köpet för företaget och betala som privatperson. Jag gissar att skatteverket är ganska generöst i tolkningen av utlägg men man ska vara medveten om risken att något som man tror är ett utlägg, i själva verket betraktas som en försäljning från anställd till företaget. Något avdrag för ingående moms kan då inte medges.

När gäller omvänd skattskyldighet?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Vilken momssats ska jag använda?

  Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

  Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

  I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

   Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

  Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

  När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

  När är det omvänd skattskyldighet?

  Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

  Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

  Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

  Inom byggbranschen förs det så kallad ”omvänd moms” vilket innebär att det är köparen och inte säljaren som registrerar momsen för tjänsten. Detta medför att köparen deklarerar och betalar in momsen till Skatteverket i stället för säljaren. Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet.

  Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

  Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?

  Om man bedriver verksamhet och har för avsikt att sälja varor eller tjänster som är momspliktiga ska man anmäla sig till Skatteverket för att bli momsregistrerad.

  Momsregistrering ska ske senast 14 dagar innan man påbörjar sin verksamhet.

  Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?

  Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

  → Denna guide är gammal.  Läs istället Allt om avdrag för företagare här!

  Hur beskattas icke avdragsgilla kostnader?

  Affärsvärde, dvs. goodwill Det affärsvärde som ingår i inköpspriset på en affär minskas via linjära avskrivningar under högst en 10 års period. En lämplig tid kunde vara 5 år.

  Avskrivningar Avskrivningar av anläggningstillgångarna görs endera som utgiftsrests- (procent av värdet) eller linjära avskrivningar (jämnt fördelad enigt brukstiden). Uträknandet av avskrivningarna börjar från det år då de har tagits i bruk (inte från anskaffningsåret). I ett framgångsrikt företag är betalningstiden för lån som har lyfts för anskaffning av nämnd egendom den samma som avskrivningstiden.

  Hur bokför man kvitto utan moms?

  Köpt utan moms 2009-11-05 00:46 Hej jag har köpt visitkort från Vistaprint (tyskland). Jag har bokfört kostnade utan problem, och den blev bokförd utan moms. Men sen fick jag även ett "momskvitto" som påvisar att varorna är momsade i Tyskland.

  Jag ser detta som ett viktigt verifikat att kunna bevisa att jag köpt visitkorten på ett korrekt sätt utan moms. Men hur bokför jag detta "momskvitto"?

  Måste företagets namn stå på kvittot?

  Både Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen reglerar vilken information en verifikation ska innehålla. Här går vi igenom vilken information ett kvitto ska innehålla i olika situationer.

  Ifall du vill ha ett enklare sätt att hantera kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik för att hantera kvitton »