:

Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?
 2. Hur kan man se gamla deklarationer?
 3. Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?
 4. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 5. Kan man se gamla deklarationer på nätet?
 6. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 7. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 8. Hur länge kan Skatteverket ompröva?
 9. Hur länge ska man spara gamla räkningar?
 10. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 11. Måste man ha kvitton för reseavdrag?
 12. Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?
 13. Var hittar jag mina kontrolluppgifter Skatteverket?
 14. Hur får man fram kontrolluppgift från Skatteverket?
 15. Vad ska Skatteverket granska 2024?

Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Hur kan man se gamla deklarationer?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?

Hej!

Ingående balans uppdateras automatiskt i Visma eEkonomi efter ditt första räkenskapsår, så det är ingenting du behöver flytta till det nya året.

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Kan man se gamla deklarationer på nätet?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Var hittar jag min kontrolluppgift?

En bit in på 1200-talet hade skatter blivit en permanent inkomstkälla för kronan. Tidigare vid medeltidens början hade kungamakten - med undantag för intäkterna från Uppsala öd (se faktaruta) - saknat egentliga fasta inkomster. Kungen kunde dock fordra gästning och ledung (se faktaruta) av sina underlydande. Det var dessa skyldigheter som från mitten av 1200-talet, under Birger jarl och hans söner, kom att förvandlas till stående avgifter. Avgifterna utkrävdes i varor och pengar, vare sig man drog ut i krig eller inte, vare sig kungens följe färdades genom trakten eller inte...

Tiondet var en skatt - en tiondel av inkomsterna - som skulle betalas till kyrkan, både i form av jordbruksprodukter (sädestionde) och djur (kvicktionde).

 • En tredjedel skulle gå till prästen. 
 • En tredjedel till biskopen och de fattiga (se faktaruta nedan). 
 • En tredjedel till sockenkyrkans underhåll.

Här nedan förklaras tre viktiga begrepp som hade central betydelse i det äldre skattesystemet som gällde från 1000-talet till mitten av 1200-talet.

Uppsala öd var ett stort antal jordegendomar som låg spridda framför allt över Svealand. Dessa skulle svara för kungens underhåll när han färdades genom landet med sitt följe (vilket var brukligt under tidig medeltid i Sverige). Enligt den isländske skalden Snorre Sturlassons Ynglingasaga ska dessa gods från början, under hednatiden, ha donerats av den s.k. Ynglingaättens mytiske stamfar Yngve Frej som underhåll för asatemplet i Uppsala.

Hur Uppsala öd uppstått är dock okänt. Kärnan i godskomplexet utgjordes av de s.k. husabyarna, gårdar som hade möjlighet att inhysa kungen och hans följe. Dessa skulle vara utplacerade runt om i hela landet där folk bodde (en kungsgård i varje "hundare"). Hit levererades också de naturaskatter bönderna var skyldiga att betala i gästningsskatt (se nedan).

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur länge kan Skatteverket ompröva?

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut enligt SFL till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL).

Skatteverkets befogenhet att ompröva beslut till fördel gäller oberoende av vilken typ av fel som avses, d.v.s. oavsett vilken fråga omprövningen gäller och oavsett vad som föranlett den.

Hur länge ska man spara gamla räkningar?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan deklarera digitalt för mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under inkomstdeklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Skatteverket meddelar ett stort antal beslut där enskildas uppgifter i deklarationer inte följs. Sådana beslut kan meddelas inom de tidsfrister som gäller för ordinarie omprövning i 66 kap. 21 och 22 §§ SFL, om t.ex. en enskild inte kan göra sannolikt att hen har haft en kostnad eller om Skatteverket har gjort sannolikt att en inkomst inte har redovisats.

För att Skatteverket vid dessa beslut dessutom ska kunna ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift ställs andra krav på bevisningen än de som gäller vid den ordinarie beskattningen. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift. Man måste alltså alltid göra en kontroll av deklarationens innehåll för att kunna avgöra om en oriktig uppgift har lämnats.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § första stycket 1 SFL).

Det ska vidare tas ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har godtagits i sak (49 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket SFL). I dessa fall måste alltså domstolen ha prövat den materiella beskattningsfrågan för att skattetillägg ska kunna tas ut.

Oriktig uppgift är det centrala rekvisitet i 49 kap. 4 § SFL. Läs översiktligt om oriktig uppgift nedan.

Måste man ha kvitton för reseavdrag?

BORGARE bor3jare2, sbst.1, m.(||ig.); best. -en, äfv. -n; pl. = ((†) -arer Rudbeck Bref 108 (1675), Dens. Atl. 1: 76 (1679)), best. -arna (-e) (Holof. 53 (c. 1580) osv.), äfv., numera nästan bl. i Finl. (jfr Bergroth Finlandssv. 70 (1917)), -arena (G. I:s reg. 4: 133 (1527), Lagerlöf Länkar 148 (1894)) ((†) -arana (-e) G. I:s reg. 2: 158 (1525), Därs. 159. borganar G. I:s reg. 4: 302 (1527). borgerna (-e) RA 1: 512 (1547), N. Av. 19 febr. 1658, s. 3. borgrarna (-e) Geijer I. 1: 79 (1818), Brunius Gotl. konsth. 3: 310 (1866)).

Etymologi

Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?

Skatt är dels direkt skatt som utgår på taxerad inkomst, förmögenhet och realisationsvinst, dels indirekt skatt i form av punktskatt och mervärdesskatt (moms) på varor och tjänster. Juridiska personer betalar i Sverige statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett dödsbo är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Förutom generella skatter, som inkomstskatt och moms, finns även vissa speciella skatter - till exempel fordonsskatt. Skatter används dels för att erhålla intäkter, dels för att omfördela inkomst och dels som ekonomiskt styrmedel (i synnerhet punktskatter).

Skillnaden mellan skatt och avgift är i allmänhet att skatt går till stat och kommun utan krav på direkt motprestation,[3] medan en avgift är förknippad med en direkt motprestation från staten eller kommunen- exempelvis ska förskoleavgift, vårdavgift, public service-avgift, avgift för körkortstillstånd och pass betals för att den betalande har ett behov som staten eller kommunen ska uppfylla. Det gäller även delar av arbetsgivaravgiften.[förtydliga]

Sverige har hög marginalskatt för höginkomsttagare.[9] Fastighetsavgiften för småhus (vilket i princip är alla radhus och fristående villor) har ett tak på max 0,75 % av fastighetsvärdet (OECD: 5,6 %). Sverige har ingen arvskatt, förmögenhetsskatt eller gåvoskatt.[10][11] Skatter på kapital ligger i den övre halvan av OECD länder.[12]

I Sverige betalar arbetsgivaren en stor del av skatten i form av en arbetsgivaravgift. Denna ligger på 31.42 % för alla inkomstnivåer.[7]

Det är dessutom svårt att jämföra skatter i Sverige med skatter i andra länder eftersom det är olika vad som finansieras med skatterna. I en del länder betalar löntagare exempelvis sociala avgifter utöver inkomstskatten. I Tyskland exempelvis betalar vanliga löntagare inkomstskatt plus sociala avgifter för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, och så vidare.[13] Därmed blir jämförelser mellan olika länder svåra respektive inte helt korrekta om man bara tar hänsyn till skattekvoten utan att ta hänsyn till vilka andra avgifter som måste betalas.

Var hittar jag mina kontrolluppgifter Skatteverket?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna, om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Hur får man fram kontrolluppgift från Skatteverket?

Fastighetsskatten avskaffades 2008. Fram till dess var fastighetsskatten 1 procent av taxeringsvärdet.  

Fastighetsskatten ersattes av en kommunal fastighetsavgift på 0,75% av taxeringsvärdet med ett maxtak. Detta tak har succesivt ökat och var 2018 7 812 kronor per år.  

Förändringen gynnade, enligt SCB:s beräkning, främst kommuner i storstadsområden med en förhållandevis stor andel höginkomsttagare. Det bekräftas även av en tidigare granskning av Ekonomistyrningsverket. Till exempel innebar förändringen skattelättnader för en del villaägare i Danderyd och på Lidingö med 30 000-40 000 kronor per år tack vare maxtaket.

Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har sedan utökats i omgångar, 2008, 2009, 2014 och 2019. Vid ett tillfälle, 2016, har det minskats och då för inkomster över 600 000 kronor per år. 

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion. Det minskar skatten på inkomster från förvärvsarbete och aktiv näringsverksamhet. Däremot påverkar det inte skatten på pension och ersättningar från socialförsäkringar som sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa. 

Jobbskatteavdraget är utformat så att personer med låga inkomster tjänar procentuellt på systemet. Upp till en månadsinkomst på cirka 31 000 kronor ökar jobbskatteavdraget till att som mest bli cirka 2 500 kronor i månaden. Vid månadsinkomster på över cirka 52 000 kronor börjar jobbskatteavdraget trappas av för att helt upphöra vid månadsinkomster på cirka 137 000 kronor. 

Vad ska Skatteverket granska 2024?

Tillbaka

Adelsmännen hade stor makt under medeltiden. En adelsman var en person som ställde upp med vapen, rustning och en stridsduglig häst till rikets försvar. Den som hade råd med detta belönades av kungen med skattefrihet. Adeln kallades under medeltiden för frälse, eftersom de var befriade från skatt. Endast någon procent av befolkningen i de nordiska länderna utgjordes av adel. Det var dessutom stora skillnader inom adeln. De rikaste, högadeln, de som satt i riksrådet och beslutade i landet var väldigt få, i Sverige ungefär 20 familjer. Dessa höll ihop och stärkte sina band genom gåvor, genom att se till att barnen gifte sig med rätt person och genom att hålla stora fester. Det var viktigt att komma med på festerna för där skaffade man sig goda kontakter och där bestämdes mycket av det som rörde makten i riket. Lågadeln hade inte lika mycket pengar och makt. De kunde ha problem med att hålla rustning och häst till rikets försvar. Adelsmännen fick inkomster genom att äga många gårdar. De bönder som brukade dessa gårdar betalade en avgift till adelsmannen och fick dessutom göra dagsverken på hans huvudgård. Rika adelsmän kunde äga hundratals gårdar, medan en person ur lågadeln kanske bara ägde några gårdar. En gång per år samlades alla adelsmän på bestämda platser för vapensyn. Det kunde vara i Skara, Linköping, Uppsala eller Kalmar. Kungens fogde kontrollerade att adelsmannens vapen, rustning och häst var i dugligt skick. Här kunde en adelsman bli av med sin adelstitel om hans vapen, rustning eller häst inte blev godkänd. Vapensynerna var festliga tillställningar med marknad och tornering. Under medeltiden var det ofta en kamp vem som skulle bestämma i riket, de rika adelsmännen i riksrådet eller kungen. Läs mer om adel under "Samhället. Försvar", "Livet i staden. Landet runt staden" och "Livet på landet. Samhällsklasser".