:

Måste man ansöka om A-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ansöka om A-skatt?
 2. Vad är en preliminär skatt?
 3. Hur registrerar jag mig för A-skatt?
 4. Hur mycket betalar man i skatt som frilansare?
 5. Hur får jag fram min a skattsedel?
 6. Måste man betala preliminär skatt varje månad?
 7. Vad händer om man inte betalar preliminär skatt?
 8. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?
 11. Vad menas med SKV?
 12. När kommer den slutliga skattsedeln?
 13. Får man tillbaka preliminär skatt?
 14. Måste man betala preliminärskatt varje månad?
 15. Kan man ha anställda utan F-skatt?

Måste man ansöka om A-skatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt årsredovisningslagen måste föreningar spara dokument såsom; balansräkningen, årsredovisningar, bokslut, kassaböcker och verifikationer (kvitton och fakturor) i sju år.

Vad är en preliminär skatt?

I ett företag finns det otaliga dokument som inte bara kan slängas. All företagskorrespondens, såsom inkommande och utgående fakturor, ansökningar, godkännandebesked, kallelser, bokningsbekräftelser och mycket mer kan inte bara återvinnas. Enligt lagstiftarens vilja ska viktiga handlingar förvaras under en viss tid.

För att lagra de olika dokumenten väl sorterade kan du skapa ett arkiv. På så sätt har du inte otaliga papper liggandes på din arbetsplats och du skapar ordning och reda.

Hur registrerar jag mig för A-skatt?

Hej Matilda,

Vilka handlingar som ska sparas och hur länge dessa handlingar ska sparas beror till stor del på om den upphandlande myndigheten omfattas av arkivlagen eller inte.

Hur mycket betalar man i skatt som frilansare?

En handling är räkenskapsinformation om dess innehåll är av bety­d­else för att man ska kunna förstå bokföringssystemets uppläggning eller kunna följa en affärshändelse och förstå dess innebörd. Som räkenskapsinformation räknas:

Följesedlar är också räkenskapsinformation såvida inte de uppgifter som finns på följesedeln även finns på fakturan. Tidsbeställnings­listor och liknande är räkenskapsinformation endast om de noteringar som finns där är det enda underlaget för redovisning av inkomsterna. 

Hur får jag fram min a skattsedel?

FA-skattsedel är ett dokument för arbetstagare och anställda. I de fall man har för avsikt att driva ett eget företagande så kan man begära en FA-skattsedel. F står för "företag" och en FA-skattsedel gör det möjligt för den skattskyldige att både driva eget företag och ta anställning och betala skatt enligt A-skattsedel. FA-skattsedeln är en passande variant för enskilda företagare som bedriver företagande i mindre skala. Med en FA-skattsedel skattar man på inkomster från såväl företagande som anställning.

F-skattsedel är en skattsedel för företagare och den som innehar F-skattsedel ska själv ansvara för inbetalningar av skatter och sociala avgifter. I de fall man har A-skattsedel så är det arbetsgivaren som sköter inbetalningarna av skatter och avgifter. A-skattsedel är en bekvämare lösning för den anställde som slipper den administrativa delen av företagande som en person med F- eller FA-skattsedel kommer att behöva ägna sig åt. Utöver detta finns även SA-skattsedel som innehas av personer som betalar skatt på vinster på fastighetsinnehav till exempel. Personer som inte är näringsidkare men ska skatta på vinster från diverse delägarskap etc.

Måste man betala preliminär skatt varje månad?

Om du tycker att preliminärskatten i beslutet inte stämmer kan du ändra den i e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Fortsätt att betala enligt det beslut du redan har fått tills du får ett nytt beslut från Skatteverket.

 • Varför stämmer inte mitt beslut om debiterad preliminärskatt?

Det är viktigt att du lämnar en preliminär inkomstdeklaration där du uppskattar verksamhetens resultat inför varje nytt beskattningsår. På så sätt kan Skatteverket räkna ut preliminärskatten så nära den slutgiltiga som möjligt och du slipper att betala för lite eller för mycket beskattningsåret. I vissa fall är du skyldig att lämna en preliminär inkomstdeklaration.

 • Varför stämmer inte mitt beslut om debiterad preliminärskatt
 • Preliminär inkomstdeklaration (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man inte betalar preliminär skatt?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning – inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Hur mycket får man tjäna utan att starta eget?

  Hej,Tack för din fråga.En aktiv näringsverksamhet anses bedrivas om en enskild näringsidkare arbetar i verksamheten i inte oväsentlig omfattning. Som allmän riktlinje brukar nämnas att det krävs att man arbetat minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten, men kravet kan komma att reduceras beroendes på vilken verksamhet man bedriver. Avseende skogsbruk där ägaren själv utför allt arbete anser man att verksamheten är aktiv fastän antalet timmar som egentligen uppställs inte har arbetats in. 

  Vad som är den egentliga skillnaden mellan att bedriva passiv eller aktiv verksamhet enligt inkomstskattelagen är främst avgifterna som ska erläggas. Bedriver man en passiv verksamhet betalar man en så kallad särskild löneskatt, medan man i en aktiv verksamhet erlägger egenavgifter. Särskild löneskatt utgår med 24,26 % för beskattningsåret 2013 och utgår på ditt skattemässiga resultat. Egenavgifter erläggs med 28,97 % av samma resultat. I båda fallen medges avdrag för utgifterna i näringsverksamhet. Vad som utöver detta skiljer de två verksamheterna åt är bland annat att avdrag inte medges för pensionsförsäkringspremier och att grundavdrag eller jobbskatteavdrag inte kan utnyttjas mot inkomst som härrör sig till passiv verksamhet.

  Vad menas med SKV?

  Den som får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året än denna sjukpenning, tjänar på att beteckna inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på tidigare inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför normalt ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i stort sett alltid är till fördel för den enskilde.

  Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning och betecknar denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.

  När kommer den slutliga skattsedeln?

  none id="readability-page-1" class="page">

  Är ditt beskattningsunderlag för moms större än 1 miljon kr (men inte över 40 milj kr) ska momsen redovisas var tredje månad i momsdek­larationen. Du kan dock begära att få redovisa moms varje månad.

  Får man tillbaka preliminär skatt?

  Man har normalt sett rätt att spara ett uppkommet underskott i en näringsverksamhet och utnyttja det som avdrag ett senare år mot näringsinkomster. Ett underskott kan även utnyttjas som slutligt avdrag då näringsverksamheten upphör.

  Vissa undantag finns, t ex vid förlust på fastighet, då underskott måste utnyttjas som kvittning mot kapitalförlusten.

  Måste man betala preliminärskatt varje månad?

  Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

  Kan man ha anställda utan F-skatt?

  Innan du startar egen firma är det bra att ha en tydlig tanke bakom beslutet. Vissa har en tanke att verksamheten i framtiden ska omvandlas till ett aktiebolag om det går bra, och att det är ett smart sätt att testa företagsidén i en enskild firma. Någon annan tänker sig att den ska inbringa lite extra inkomst vid sidan om sitt ordinarie jobb. För att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet behöver den uppfylla tre krav: den ska vara varaktig, självständig och drivas i vinstsyfte.

  En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, är en företagsform där ägaren och företaget är samma person. Startar du en enskild firma, så är det alltså du som privatperson som både äger och har ansvar. Företagets organisationsnummer är samma som ditt personnummer.

  Det är enkelt att både starta och registrera en enskild firma. Att låta det ligga vilande om du inte vill sjösätta projektet riktigt än, är också enklare jämfört med andra företagsformer.

  • Det är en kort startsträcka för att komma igång.
  • Du behöver inte investera några pengar.
  • Du kan smygstarta företagsstarten samtidigt som du är anställd.
  • Det kräver relativt lite administration.

  Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om firman drar på sig skulder. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

  I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.