:

Vad är jämkning bolån?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är jämkning bolån?
 2. Vad betyder begreppet jämkning?
 3. Varför får man jämkning?
 4. Hur går jämkning till?
 5. När ansöker man om jämkning?
 6. Är det värt att jämka?
 7. När får man besked om jämkning?
 8. Får man tillbaka 30 av räntan?
 9. Hur mycket får man tjäna för att jämka?
 10. Hur vet jag om jag jämkar?
 11. Är jämkning bra?
 12. Vem får pengarna när räntan går upp?
 13. Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Vad menas med jämkning på skatten?

Vad är jämkning bolån?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster. 

Ett annat sätt att avgöra vilka som kan anses vara höginkomsttagare är att definiera dem som de 10 % av Sverige befolkning som har de högsta inkomsterna. SCB listar regelbundet statistik över svenskarnas inkomst på sin hemsida. För år 2019 så krävdes en inkomst på över 52 000 kr per månad för att en person ska kvalificera sig till de 10 % med högst inkomst. Detta är ca 10 000 kr mer i månaden än om man definierar höginkomsttagare som de som betalar statlig inkomstskatt. Läs om hur många som tjänar över 50 000 kronor per månad?

Man kan också sätta inkomsten av en höginkomsttagare i perspektiv till ”vanliga” inkomster i samhället. Den genomsnittliga inkomsten i Sverige 2019 var 368 018 kr eller motsvarande 30 668 kr i månaden. Medianinkomsten var 340 959 kr eller motsvarande 28 413 kronor i månaden. Även om skillnaderna låter stora när man pratar om bruttoinkomster, dvs. inkomster före skatt, så är skillnaderna inte lika stora när man räknar bort skatterna-inbetalningarna, just på grund av det progressiva elementet i det svenska inkomstskattesystemet.

Vad betyder begreppet jämkning?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Varför får man jämkning?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Hur går jämkning till?

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som företagets din kostnad. Du ska också betala sociala avgifter enligt lag. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Semesterersättning tillkommer.

När ansöker man om jämkning?

Om du vill följa företagets ekonomiska status (och ta rätt beslut) behöver du kunna ta fram korrekta balansrapporter och resultatrapporter. Här lär vi dig att förstå hur balans- och resultatrapporten fungerar.

Är det värt att jämka?

Låt oss börja med balansrapporten. Det är en finansiell sammanställning av företaget som delas upp i två delar: tillgångar och eget kapital + skulder. I årsredovisningen kallas en balansrapport för balansräkning. Vid balansdagen (den dagen balansräkningen avser) som oftast infaller vid räkenskapsårets slut skall tillgångarna vara lika stora som eget kapital+skulder – de skall balansera med varandra.  

Balansrapporten består alltså av två sidor där tillgångarna återfinns på debetsidan (plussidan) och eget kapital + skulder återfinns på kreditsidan (minussidan). 

Tillgångssidan delas i sin tur in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan enklast beskrivas som tillgångar som kan förbrukas, säljas eller kan omvandlas till likvida medel. Exempel på dessa är ett företags hela lager, kundfordringar och likvida medel, dvs företagets pengar som inte är ’låsta’ i långfristiga placeringar. Anläggningstillgångar är då alla andra tillgångar och som skall ’stadigvarande användas eller innehas’. Exempel på detta är de maskiner ett företag har för sin tillverkning eller fastigheter som man äger. Men det kan också handla om finansiella placeringar som tex aktier. 

När får man besked om jämkning?

I ett företags årsredovisning krävs en balansräkning som visar företagets ekonomiska situation, det vill säga företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Oftast infaller balansräkningen den sista dagen på räkenskapsåret. 

Balansräkningen kan förenklat sägas vara en sammanställning av företagets resultat- och likviditetsbudgetar. Till skillnad från dessa två, som visar perioder, ger balansräkningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid en bestämd tidpunkt.

Balansräkningen är, tillsammans med resultaträkningen och kassaflödesräkningen, ett viktigt verktyg för att kunna ge en bild av företagets finansiella läge och samtidigt redovisa vad företaget äger och är skyldigt.

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan.

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Det betyder att de två sidorna ska vara lika stora och i balans med varandra den dag samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Är tillgångarna större har året gått med vinst och vinsten blir till skuld för företagsägarna.

Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning, eftersom de två sidorna i balansräkningen ska vara i balans.

Får man tillbaka 30 av räntan?

Hur går företaget och hur mår det egentligen? Det är en viktig fråga som en företagare hela tiden måste ställa sig. Om du har kontroll och är insatt i företagets ekonomi så kan du ta organisatoriska beslut och ta strategiska beslut för framtiden.

Och visst vill vi det :). Visst vill vi förutspå vårt företags framtid och se upp för sviktande likviditet, resultat och annat.

Hur mycket får man tjäna för att jämka?

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.

Balansrapporten är tillsammans med resultatrapporten en av de mest väsentliga rapporterna över ett företags räkenskaper. Balansrapporten består dels av företagets tillgångar (kontoklass 1), dels av företagets eget kapital och skulder (kontoklass 2). Tillgångarnas värde är alltid lika med eget kapital plus skulder, därav namnet balansrapport. Rapporten visar periodens ingående balans (hur mycket som finns på ett givet konto vid periodens början), periodens förändring (även kallat omslutning) och utgående balans. Ingående balans plus/minus periodens förändring är alltså lika med den utgående balansen.

Hur vet jag om jag jämkar?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka. Genom att jämka slipper du riskera kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året.

Är jämkning bra?

Balansrapporten visar dina tillgångar, skulder och eget kapital. Tänk så här – din resultatrapport visar hur det går för företaget och din balansrapport visar hur företaget mår. Den visar även hur det står till med det egna kapitalet vid en specifik tidpunkt.

Vad som hamnar i din balansrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.

Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport.

Vem får pengarna när räntan går upp?

Om man vill titta på företagets finansiella ställning innan bokslutet är färdigt kan man ta ut en balansrapport ur bokföringsprogrammet. I en balansrapport listas aktuella saldon per balanskonto, grupperat på tillgångar, eget kapital och skulder. Längst ner finns en rad för "beräknat resultat" vilket är summa tillgångar minus summa eget kapital och skulder. Vissa bokföringsprogram visar kreditsaldon på skuldkonton med minustecken i balansrapporten. Då blir beräknat resultat helt enkelt slutsumman av de ovanstående posterna.

Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?

Balansrapporten visar dina tillgångar, skulder och eget kapital. Tänk så här – din resultatrapport visar hur det går för företaget och din balansrapport visar hur företaget mår. Den visar även hur det står till med det egna kapitalet vid en specifik tidpunkt.

Vad som hamnar i din balansrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.

Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Balansrapporten visar dina tillgångar, skulder och eget kapital. Tänk så här – din resultatrapport visar hur det går för företaget och din balansrapport visar hur företaget mår. Den visar även hur det står till med det egna kapitalet vid en specifik tidpunkt.

Vad som hamnar i din balansrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.

Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport.

Vad menas med jämkning på skatten?

Hur går företaget och hur mår det egentligen? Det är en viktig fråga som en företagare hela tiden måste ställa sig. Om du har kontroll och är insatt i företagets ekonomi så kan du ta organisatoriska beslut och ta strategiska beslut för framtiden.

Och visst vill vi det :). Visst vill vi förutspå vårt företags framtid och se upp för sviktande likviditet, resultat och annat.