:

Vad menas med jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut?
 2. Måste man göra förenklat årsbokslut?
 3. Vilka får göra förenklat årsbokslut?
 4. Vad är ett förenklat årsbokslut?
 5. Hur vet jag om jag har förenklat bokslut?
 6. Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?
 7. När ska förenklat årsbokslut lämnas in?
 8. Hur vet man om man har förenklat årsbokslut?
 9. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 10. Var hittar jag mitt bokslut?
 11. Vad är förenklat årsbokslut enskild firma?
 12. Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?
 13. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 14. Kan man göra bokslut själv?
 15. Vilken lag reglerar hur ett årsbokslut i ett aktiebolag ska se ut?

Vad menas med jag har tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Måste man göra förenklat årsbokslut?

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Vilka får göra förenklat årsbokslut?

Det viktigaste ekonomiska dokumentet i din verksamhet är årsbokslutet. Det visar bland annat alla kostnader och intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

Därför är det av avgörande betydelse att bokföra varje transaktion på rätt period, vilket kallas periodisering. Med andra ord ska du bokföra så att varje kostnad eller intäkt hamnar i perioden den avser. 

Kort sagt ska kostnader bokföras i den period då de förbrukas (oavsett när de betalas) och intäkter i den period då de har intjänats. 

Vad är ett förenklat årsbokslut?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

Hur vet jag om jag har förenklat bokslut?

Vid ett föreläggande från Bolagsverket rör de oftast fel i underskrifter och datering men även andra brister förekommer.

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslut?

Större företag ska upprätta och till årsredovisningen foga en kassaflödesanalys, 2 kap. 1 § andra stycket ÅRL. Mindre företag får göra detta frivilligt. Det är möjligt oavsett om K2 eller K3 tillämpas. Kassaflödesanalysens utformning behandlas inte i Srf konsulternas mallar för årsredovisning.

Årsredovisningen ska avfattas på svenska, i vanlig läsbar form eller i elektronisk form, 2 kap. 5 § ÅRL. Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på balansdagen, 2 kap. 6 § ÅRL.

I aktiebolag ska samtliga styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör, VD, skriva under årsredovisningen. Om förändringar skett på dessa poster är det den registrerade (ankomst till Bolagsverket) styrelsen och VD vid tidpunkten för årsredovisningens undertecknande som skriver under. Dagen för underskriften ska framgå och eventuell avvikande mening om årsredovisningen från någon av de undertecknande ska fogas till årsredovisningen, 2 kap. 7 § ÅRL. Skriver alla befattningshavare under samma dag räcker det att den dagens datum anges en gång. Skrivs årsredovisningen under olika dagar behöver datumet för respektive befattningshavares underskrift anges.

När ska förenklat årsbokslut lämnas in?

Man kan få helt eller reducerat grundavdrag beroende på om man har varit obegränsat eller begränsat skattskyldig under hela eller en del av beskattningsåret.

Hur vet man om man har förenklat årsbokslut?

Om du bott i Sverige under hela inkomståret får du helt grundavdrag. Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är.

Ett dödsbo får inget grundavdrag för år efter dödsfallet.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Grundavdraget är en del av din inkomst som är skattefri. Det innebär att du inte betalar skatt på en viss del av din inkomst. Gäller det all inkomst? Nej, det gäller bara det som benämns  ”Förvärvsinkomster” , dvs lön, pension, a-kassa, inkomst från enskild firma, sjukersättning och liknande. Gör du avdrag i din deklaration under punkt 2 ”Avdrag för tjänst” eller 3 ”Allmänna avdrag” så dras de av och det som är kvar rundas av och benämns ”Fastställd förvärvsinkomst”. I praktiken innebär det att om du tjänar tex 400 000 kronor och inte har några avdrag från punkt 2 eller 3 så dras grundavdraget på 17 800 kronor av från din fastställda inkomst och beloppet som blir kvar benämns beskattningsbar förvärvsinkomst. Din inkomstskatt beräknas på din beskattningsbara förvärvsinkomst.

Nu kanske du undrar hur mycket pengar vi egentligen pratar om? Det kan variera, men för de flesta rör det sig om 15 000 – 20 000 kronor/år. Avdraget beror på hur stora inkomster du har och prisbasbeloppet (PBB). För 2023 är PBB 52 500 kronor.

Var hittar jag mitt bokslut?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är förenklat årsbokslut enskild firma?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vad bestämmer om mitt företag ska välja årsbokslut eller årsredovisning?

Man kan få helt eller reducerat grundavdrag beroende på om man har varit obegränsat eller begränsat skattskyldig under hela eller en del av beskattningsåret.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

När finansminister Elisabeth Svantesson presenterade reformen tog hon en person med 25 000 kronor i pension per månad som exempel. Hon eller han får betala 3 400 kronor mindre i skatt nästa år, sa ministern.

Men av den skattesänkningen beror större delen på att skatteskalorna är knutna till prisbasbeloppet (som speglar inflationen), något som gör att skatten skulle ha sänkts även utan att politikerna griper in (se tabellen).

Kan man göra bokslut själv?

Grundavdraget är en del av din inkomst som är skattefri. Det innebär att du inte betalar skatt på en viss del av din inkomst. Gäller det all inkomst? Nej, det gäller bara det som benämns  ”Förvärvsinkomster” , dvs lön, pension, a-kassa, inkomst från enskild firma, sjukersättning och liknande. Gör du avdrag i din deklaration under punkt 2 ”Avdrag för tjänst” eller 3 ”Allmänna avdrag” så dras de av och det som är kvar rundas av och benämns ”Fastställd förvärvsinkomst”. I praktiken innebär det att om du tjänar tex 400 000 kronor och inte har några avdrag från punkt 2 eller 3 så dras grundavdraget på 17 800 kronor av från din fastställda inkomst och beloppet som blir kvar benämns beskattningsbar förvärvsinkomst. Din inkomstskatt beräknas på din beskattningsbara förvärvsinkomst.

Nu kanske du undrar hur mycket pengar vi egentligen pratar om? Det kan variera, men för de flesta rör det sig om 15 000 – 20 000 kronor/år. Avdraget beror på hur stora inkomster du har och prisbasbeloppet (PBB). För 2023 är PBB 52 500 kronor.

Vilken lag reglerar hur ett årsbokslut i ett aktiebolag ska se ut?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).