:

Hur många procent är periodiseringsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent är periodiseringsfond?
 2. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 3. Vad kostar en periodiseringsfond?
 4. Är det bra med periodiseringsfond?
 5. Hur räknar jag ut periodiseringsfond?
 6. Hur påverkar periodiseringsfond resultatet?
 7. Vad är skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond?
 8. Vilken periodiseringsfond måste återföras 2023?
 9. Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?
 10. Vad är tillägg på återförd periodiseringsfond?
 11. Varför avsätta till periodiseringsfond?
 12. När lönar sig Expansionsfond?
 13. Hur mycket får man avsätta till periodiseringsfond?
 14. Hur länge får man ha en Expansionsfond?

Hur många procent är periodiseringsfond?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. En periodiseringsfond är en möjlighet att periodmässigt föra över företagets pengar till en särskild fond. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

Enligt gällande svenska skatteregler så får man helt enkelt göra avdrag för de belopp man väljer att sätta in i en sådan fond. I praktiken innebär det att man i upp till sex år kan skjuta upp beskattningen av en del av resultatet. Detta bjuder på en helt och hållet laglig, och ibland även riktigt fördelaktig, chans till skatteplanering.

 • Juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och så vidare, kan som högst göra en avsättning motsvarande 25% av näringsverksamhetens överskott.
 • I enskild näringsverksamhet, och som delägare i ett svenskt handelsbolag, får man som högst göra en avsättning motsvarande 30% av överskottet efter justering för egenavgifter och sociala avgifter.

Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu. 

När det gäller aktiebolag så ska en eventuell avsättning till en periodiseringsfond vid skatteberäkningen tas upp som en årligt återkommande schablonintäkt. Detta innebär att en sorts fiktiv intäkt, ibland kallad för ränta, beräknas utifrån gällande statslåneräntan året före beskattningsåret multiplicerad med summan av de avdrag som gjorts för avsättningen till periodiseringsfonder.

Vad kostar en periodiseringsfond?

– Ja, reglerna vad gäller kläder som även går att använda privat är väldigt stränga. Det finns en grundinställning i inkomstskattelagen som säger att allt du får av en arbetsgivare är skattepliktigt. Grunden är att det är skattepliktigt. Men sedan kan det givetvis finnas vissa situationer, om sjukvården betalar skor och man bara får ha dem på sjukhuset till exempel eller på vårdcentraler och man inte får ta ut dem, ja, då är det väl arbetskläder som är skattefria. Men jobbar man på en förskola till exempel och får skor och sätter på sig och går hem i, ja, då är det väl en privat levnadskostnad, det vill säga det blir skattepliktigt.

Är det bra med periodiseringsfond?

– Skyddsombud kan med hänvisning till Arbetsmiljölagens 6:6a begära att arbetsmiljöåtgärder behöver vidtas. Arbetsgivaren ska ge skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på begäran. Är inte skyddsombudet nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärd så kan skyddsombudet lämna en framställan till Arbetsmiljöverket för prövande av föreläggande eller förbud.

– Ja. I arbetsgivarens ansvar ligger att vidta de åtgärder som behövs för att det ska bli en tillfredställande arbetsmiljö. Detta ska göras genom att fortlöpande riskbedöma verksamheten. Det är extra viktigt i dessa tider när Kommunals medlemmar ska arbeta med exempelvis skyddsutrustning i varma utrymmen. Man kan minska värmen från solen genom att skärma av med markiser eller gardiner. I vissa fall kan det behövas mer personal för avlastning, kortare arbetspass men även tätare pauser. Tänk även på att när det är varmt på jobbet så är det viktigt att dricka mycket. Det måste också göras en  översyn av ventilationen och detta behöver göras regelbundet. Arbetsgivaren måste säkerställa att den fungerar som den ska och uppfyller de krav på luftflöden som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Hur räknar jag ut periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Hur påverkar periodiseringsfond resultatet?

– Skyddsombud kan med hänvisning till Arbetsmiljölagens 6:6a begära att arbetsmiljöåtgärder behöver vidtas. Arbetsgivaren ska ge skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på begäran. Är inte skyddsombudet nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärd så kan skyddsombudet lämna en framställan till Arbetsmiljöverket för prövande av föreläggande eller förbud.

– Ja. I arbetsgivarens ansvar ligger att vidta de åtgärder som behövs för att det ska bli en tillfredställande arbetsmiljö. Detta ska göras genom att fortlöpande riskbedöma verksamheten. Det är extra viktigt i dessa tider när Kommunals medlemmar ska arbeta med exempelvis skyddsutrustning i varma utrymmen. Man kan minska värmen från solen genom att skärma av med markiser eller gardiner. I vissa fall kan det behövas mer personal för avlastning, kortare arbetspass men även tätare pauser. Tänk även på att när det är varmt på jobbet så är det viktigt att dricka mycket. Det måste också göras en  översyn av ventilationen och detta behöver göras regelbundet. Arbetsgivaren måste säkerställa att den fungerar som den ska och uppfyller de krav på luftflöden som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Vad är skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Vilken periodiseringsfond måste återföras 2023?

Konto 2110-2129 är automatiskt tillagda på bilaga 2110. Den visar ett IB och ett UB samt förändringen som skett under året på dessa konton tillsammans. Det är UB som ska specificeras på bilagan.

Du kan välja att automatiskt hämta in årets avsättning till p-fond från bilaga 2512 genom att sätta en bock i Hämta i Funktionspanelen.

Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?

Om du får en uniform av din arbetsgivare för att använda i arbetet är det en förmån du inte behöver betala skatt för.

Med uniform menas klädsel som har fastställts och utformats i detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. Uniformens syfte är att tydligt visa en befattning eller befogenheter och utformningen på en uniform avviker från vanliga kläder.

Vad är tillägg på återförd periodiseringsfond?

Förr i tiden användes ofta de sämsta vardagskläderna för kroppsarbete. För arbetare med riktigt tungt och smutsigt arbete fanns ibland särskild utrustning. Exempelvis hade gruvarbetare filthattar och träskor. Särskilda skyddskläder kom först efter andra världskriget och i samband med att en ny lag om arbetarskydd kom år 1949. Dessförinnan fick man bekosta sina arbetskläder själv. Arbetskläder har ofta gått från att användas i jobbet till att bli mode. De första jeansen tillverkades 1872 i San Francisco och användes av guldgrävare och andra arbetare som behövde slitstarka byxor. När de lanserades i Sverige kallades de ”farmarkalsonger”.

Källa: Arbetsmiljöverket och Maths Isacson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

Varför avsätta till periodiseringsfond?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 26 250 kronor (under 2023), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Du får göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 25 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

När lönar sig Expansionsfond?

Nej du behöver inte öppna ett specifikt konto för att placera pengarna du sätter av till Expansionsfonden.

Det räcker med att du så att säga skapar avsättningen till Expansionsfond i bokföringen.

Du kan sedan när du vill återföra pengarna från Expansionsfonden som då beskattas med avdrag för de 56412,40 du redan betalat i skatt (22%).

Hur mycket får man avsätta till periodiseringsfond?

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran om överensstämmelse enligt förordningen, det gäller alla produkter (en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse). EU-försäkran eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter.

I bilaga IX i förordningen ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla. Importören är, till skillnad från tidigare, skyldig att märka produkten med sitt namn och sina adressuppgifter och bevara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter att en utrustning släppts ut på marknaden.

Hur länge får man ha en Expansionsfond?

Räntor, resor, hushållsnära tjänster och grön teknik. Det finns mängder av saker du har rätt att göra avdrag för i årets deklaration. Vad du har rätt att göra avdrag för beror på en mängd olika saker. Alltifrån din boendesituation, till hur du tar dig till och från ditt arbete påverkar vilka avdrag du har rätt att göra.

Tänk på! Har du inte hunnit deklarera än har det blivit hög tid att göra det. Sista dagen att lämna in deklarationen 2023 är tisdagen den 2 maj. Har du rätt till skatteåterbäring betalas den ut senast 9 juni.