:

Hur mycket är rot på arbete?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är rot på arbete?
 2. Vad är ett rot arbete?
 3. Vilka arbeten ingår i rot?
 4. Vad är Rotjobb?
 5. Vad innebär rot?
 6. När har man rätt till rot?
 7. Hur mycket rot har jag rätt till?
 8. Hur mycket måste jag tjäna för att få rot?
 9. Vad krävs för att få rot?
 10. Hur mycket måste man tjäna för att använda rot?
 11. Vad menas med rot?
 12. När har man rätt till ROT?
 13. Vad är skillnaden på ROT och RUT?
 14. När gäller inte rot?
 15. Kan ett företag neka rotavdrag?

Hur mycket är rot på arbete?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Vad är ett rot arbete?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Vilka arbeten ingår i rot?

Efter pandemin har det blivit allt vanligare med att jobba hemifrån och det har mer eller mindre blivit ett krav på en snabb uppkoppling hemma. Även om internet och bredbandsuppkoppling är i princip standard i Svenska hem finns det ändå fall då man kan göra avdrag för internet. Det rör sig i fall då arbetet kräver uppkoppling men det inte finns möjlighet att utföra arbetet hos arbetsgivaren.

För att få göra avdrag kräver Skatteverket följande.

 • Ditt arbete och dina arbetsuppgifter kräver att du har en internetuppkoppling för att du ska kunna utföra din arbetsuppgifter.
 • Din arbetsgivare eller uppdragsgivare tillhandahåller inte någon möjlighet för dig att koppla upp dig mot internet. Det kan till exempel röra sig om att företaget saknar kontor.
 • Du kan bevisa att du behöver en extra snabb uppkoppling för att kunna utföra ditt arbete men din arbetsgivare vill inte betala för den kostnaden.

Som företagare kan du göra avdrag för den merkostnad som den surf du använder för näringsverksamheten hemma kostar. Du kan däremot inte göra avdrag för ditt privata abonnemang på företaget.

Vad är Rotjobb?

Vilka arbeten som är rotarbeten regleras i 67 kap. 13 a och 13 b §§ IL. Det ska vara reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktion. Till skillnad från rutarbetena är rotarbetena mycket översiktligt beskrivna i lagtexten. Regeringen har i prop. 2008/09:178 lyft fram att det inte är möjligt i ett lagförslag beskriva exakt vilka åtgärder som bör omfattas. Däremot bör det så långt som möjligt klargöras vilket arbete som typiskt sett omfattas och, vilket arbete som typiskt sett inte gör det.

Arbetet ska vara utfört i köparens egen bostad, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad som köparen äger. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier såsom köksluckor, dörrar och trappsteg som utförs i det tillverkande företags lokaler ger därför inte skattereduktion.

För rätt till skattereduktion krävs också att arbetet är utfört i direkt anslutning till byggnaden, på den tomt där bostaden är belägen. Detta innebär att skattereduktion inte medges för arbeten som utförs på en samfällighet som fastighetsägaren är delägare i, t.ex. rotarbete som utförs på ett garage på en samfälld mark.

Rotarbeten i småhus och ägarlägenheter kan ge skattereduktion (67 kap. 13 a § IL).

För skattereduktion för rotarbeten i en bostadsrätt krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Lägenheten innehas av den som begär skattereduktionen.
 • Arbetet utförs i lägenheten.
 • Det är arbete som bostadsrättshavararen ansvarar för (67 kap. 13 b § IL).

Om bostadsrättshavaren, enligt föreningens stadgar, är skyldig att underhålla även delar utanför den egna bostaden, ger detta inte rätt till skattereduktion eftersom rekvisitet ”i lägenheten” också måste vara uppfyllt.

Vad innebär rot?

Den vanligaste bolagstypen i Sverige är aktiebolag. Både mindre företag som endast drivs av en person och stora börsnoterade företag med många anställda kan registreras som aktiebolag. För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du gå in med ett eget kapital. Publika aktiebolag kräver en insättning på som minst 500 000 kronor medan privata aktiebolag kräver en insats på minst 25 000 kronor. Den egna insättningen kan du använda till att köpa aktier i företaget.

Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse. Den behöver bestå av som minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Det är styrelsen som företräder bolaget. Vem som sitter i styrelsen väljs under bolagsstämman. Alla som äger aktier har rätt att rösta. Om det inte är önskvärt att ha en styrelse som företräder företaget går det istället att välja att ha en verkställande direktör. VD:n ska ändå alltid utses av aktiebolagets styrelse. En grundregel är att även fast det bara är en person som startar aktiebolaget måste styrelsen minst ha två ledamöter varav en ska vara ordinarie och en ersättande.

Om ett aktiebolag går i konkurs är det inte aktieägarna som blir skuldsatta personligen utan skulden tillfaller konkursboet. Det innebär att aktieägarna och bolaget behandlas separat. Detta gör att det är lätt att skilja på företagets pengar och de privata i ett aktiebolag.

Att starta en enskild firma är ett väldigt lätt sätt att börja verka som företagare. För att starta en enskild firma krävs endast att man lämnar in en ansökan om antingen FA- eller F-skatt till Skatteverket. Det som skiljer de formerna åt är om man endast tänker verka som företagare eller om man också kommer ha inkomst från en anställning. Har man inkomst både från anställning och företaget ska man ansöka om FA-skatt. 

I en enskild firma tillfaller alla pengar som tjänas in dig själv. De ska alltså ses som din egen ekonomi snarare än företagets. De pengar du tjänar kommer räknas som tjänsteinkomst och därför kommer de också beskattas på samma sätt som om de kom från en anställning. Den stora skillnaden är att du själv som egenföretagare har ansvar för att betala in skatter, moms och sociala avgifter på de pengar du har tjänat. 

I en enskild firma är det viktigt att tänka på:

När har man rätt till rot?

Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Hur mycket rot har jag rätt till?

Hej. Jag kör eget som It-konsult och tänker köpa lite it-utrustning till mig. Diskuterade saken med två olika egenkonsulter och de hade lite olika synpunkter på vad sakerna skulle kosta mig att köpa. Ponera att kostnaden för datorn och skärmarna är 20000 inklusive moms. Vad blir totala kostnaden för mig om jag köper det via bolaget? Det ena sa att man drar av summan från arbetsgivaravgiften också. Den andra sa att man inte gör det. Kan någon här förklara pedagogiskt hur man räknar fram alla avdrag genom exempel, och kommer fram till det totala priset . Antag också att man drar in 140000 per månad exklusive moms.

2 nov

Hur mycket måste jag tjäna för att få rot?

Friskvård och motion är avdragsgilla för bolaget, samt en skattefri förmån för dig som anställd, så det är helt okej att låta företaget stå för ditt gymkort i form av friskvårdsbidrag. Kom bara ihåg att samtliga anställda måste få samma erbjudande.

Kom också ihåg att detta bara gäller om du driver (och därmed är anställd i) ett aktiebolag. Förmånen gäller nämligen bara anställda och inte enskilda näringsidkare i dagsläget.

Vad krävs för att få rot?

Bredband är en skatte- och avgiftspliktig förmån om du bekostar din anställdas installation av bredband eller löpande abonnemangsavgifter för bredbandet. Bredbandet kan dock vara skatte- och avgiftsfri om det uppfyller förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap.

En anställd som har avdragsrätt för dator i bostaden kan under vissa förutsättningar få avdrag för kostnader för internetuppkoppling (bredband).

Hur mycket måste man tjäna för att använda rot?

Har du konst som passar inom en viss kategori för ett galleri så kan du också ofta sälja direkt till galleriet. Åmells är exempelvis ett galleri som köper konstverk från tidigt 1600-tal till 1950-tal. Det finns flera fördelar med att göra det och viktigast är att du kan låta flera oberoende bedömare värdera konstverket eftersom det finns en uppenbar efterfrågan på konsten. Du kan alltså vara trygg i att värdering blir bra, andra fördelar med att sälja till ett galleri kan vara.

 • Låga eller inga avgifter
 • Det går snabbt – att sälja och få betalt
 • Det är diskret och sker inte synligt på auktion

Vad menas med rot?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

När har man rätt till ROT?

Bedömningen för att avgöra vem som är fritt utövande kulturarbetare sker i två steg.

Trots att du som fri kulturarbetare bedriver näringsverksamhet är det vanligt att ha både inkomster från näringsverksamhet och från en anställning. Har du inkomster från båda ska du vara godkänd för F-skatt och ha en A-skattsedel.

Den vanliga verksamheten (måleriet, författarskapet eller liknande) är själva näringsverksamheten. Om du får tillfälliga uppdrag som har en naturlig anknytning till den vanliga verksamheten, till exempel föredrag eller information om den egna verksamheten, ska även den intäkten tas upp i näringsverksamheten.

Andra uppdrag, till exempel föredrag som inte handlar om din egen verksamhet, läraruppdrag eller anställning i projekt, ska normalt sett redovisas som inkomst av tjänst, det vill säga som en vanlig anställningsinkomst.

När blir din verksamhet yrkesmässig? Det gäller att kunna skilja på vad som är hobby och vad som är näringsverksamhet. Tecken som tyder på att verksamheten är yrkesmässig är till exempel att du:

 • skaffat ateljé eller arbetslokal
 • skaffat behövlig utrustning
 • ägnar mycket tid åt verksamheten
 • har utbildning för verksamheten
 • anslutit dig till intresseorganisation
 • kan göra sannolikt att du snart kommer att få intäkter
 • haft intäkter av kulturarbetet av någon betydenhet.

När du bedriver din verksamhet yrkesmässigt är det dags att registrera den. Anmälan kan du göra elektroniskt via webbplatsen verksamt.se eller på papper genom att fylla i blanketten Företagsregistrering (SKV 4620).

Vad är skillnaden på ROT och RUT?

Du kan som privatperson, eller om du driver en enskild firma, sälja konstverk momsfritt (0 procent) för högst 336 000 kronor per år. Om din försäljning är högre än detta ska du betala moms på all försäljning under året från första kronan.

Om du som konstnär säljer dina verk för mer än 336 000 kronor ska du redovisa moms med 12 procent på all försäljning under året.

Om konsten säljs genom ett aktiebolag eller handelsbolag som du är ägare i, så är momssatsen 25 procent.

När gäller inte rot?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Kan ett företag neka rotavdrag?

Om ett företag ska sälja en tjänst eller en vara lägger man på det som kallas för utgående moms. Om ett företag ska köpa en tjänst eller vara är det istället ingående moms, som blir en kostnad för företaget. Utgående och ingående moms används även när man köper och säljer konst, men man ska inte alltid addera moms på försäljningen. Det betyder också att man inte alltid har rätt att dra av moms på utgifter man har haft när man köpt konst. 

I Sverige har vi ett antal olika momsnivåer. Dessa är:

 • 25 % moms appliceras på majoriteten av alla tjänster och varor som säljs. Inom kulturområdet används 25 % moms på entréavgifter till danstillställningar, biobesök och restaurangunderhållning. 
 • 12 % moms används inom hotell, restaurang, livsmedel och camping. För kulturområdet används 12 % moms på försäljning av konstverk som sker av konstnären själv eller av konstnärens dödsbo. Vid import av konstverk gäller 12 % moms oberoende av vem de är som är säljare.
 • 6 % moms gäller för e-böcker, tidningar, talböcker, noter och inträde till konserter och andra föreställningar. 6 % moms gäller även ifall ett företag eller konstnären själv upplåter upphovsrätten till konstnärliga verk.