:

Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?
 2. Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?
 3. Kan man skriva över en bostadsrätt?
 4. Hur mycket får man tillbaka vid förlust av bostadsrätt?
 5. Hur beskattas oäkta bostadsrätt?
 6. Måste gåvobrev av bostadsrätt bevittnas?
 7. Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?
 8. Kan man äga en bostadsrätt?
 9. Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?
 10. Hur länge måste man äga en bostadsrätt för att få göra avdrag?
 11. Måste man deklarera en förlust?
 12. Hur mycket skatt ska jag betala bostadsrätt?
 13. Hur beskattas bostadsrätt?
 14. Måste gåvobrev registreras hos Skatteverket?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer och består av tio siffror. För att inte blanda ihop organisationsnummer med personnummer är den tredje siffran i ett organisationsnummer aldrig lägre än siffran 2 i och med att ett personnummer antingen har siffrorna 0 eller 1 som sin tredje. Den sista siffran i ett organisationsnummer är en kontrollsiffra som kan räknas ut med hjälp av de andra nio siffrorna. Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken företagsform organisationen är. Enligt nedan följer siffrornas olika innebörd:

Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Kan man skriva över en bostadsrätt?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din bror eventuellt önskar att överlåta sin bostadsrättslägenhet som han äger till dig, och att du vill veta vilka valmöjligheter ni har. Jag kommer inte att förklara överlåtelseformerna byte, arv och bodelning, därför att dessa former inte verkar vara aktuella i ditt fall. Vid arv gäller exempelvis att din bror ska ha avlidit och vid byte gäller att din bror får något annat av dig i utbyte mot bostadsrätten.  

Hur mycket får man tillbaka vid förlust av bostadsrätt?

Oavsett om din försäljning av bostad har gått med vinst eller förlust ska du när du säljer den deklarera din försäljning. Du ska deklarera din försäljning av bostad året efter det år du skrev på köpeavtalet (överlåtelseavtalet). Säljer du din bostad eller tomt 2023 deklarerar du alltså för försäljningen i inkomstdeklarationen 2024. Vid vinst på din försäljning betalar du vinstskatt och vid förlust kan du göra avdrag och få tillbaka en del av förlusten.

Vid försäljning av bostad betalar man 22% (30% på 22/30-delar) i vinstskatt på den vinst som blir kvar efter alla avdrag. Avdragen som får göras kan du läsa mer om nedan.

Hur beskattas oäkta bostadsrätt?

När du söker studiemedel eller studiestartsstöd ska du beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Med överskott menas din sammanlagda inkomst minus eventuella avdrag. Vi kontrollerar i efterhand med Skatteverket att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Läs mer om hur du beräknar din inkomst på sidan Inkomst och fribelopp

Ska du ansöka om tilläggslån? Då ska du enbart räkna med överskottet från dina inkomster i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet, det vill säga de inkomster som du haft för att du arbetat.

Måste gåvobrev av bostadsrätt bevittnas?

Köpa, hyra ut & sälja

Vår son har emottagit kontanter på en stor summa av oss.  Vi ska skriva ett gåvobrev på beloppet som ska gälla som förskott av arv. Vilka får bevittna detta gåvobrev så det blir juridiskt bindande och utan att det kan ifrågasättas? Syskon?  Syskons sambon? Eller helt utomstående personer?  

Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?

Tillbaka

Jag är gift sedan 17 år tillbaka och har två barn inom äktenskapet. Min mor och far önskar skänka mig en större summa pengar, men de har ett krav. De vill att pengarna bara tillfaller mig. Alltså pengarna/gåvan ska vara min privata egendom och inte kunna räknas in i äktenskapet. Hur ska mina föräldrar göra? 

Kan man äga en bostadsrätt?

Propositionen innehåller ett förslag till en ny inkomstskattelag. Den er-sätter trettiofem skattelagar, i första hand 1928 års kommunalskattelagoch 1947 års lag om statlig inkomstskatt.

I lagen har samlats i stort sett alla regler om hur man beräknar under-laget för statlig och kommunal inkomstskatt och om skatteberäkningen.

Syftet med förslaget är att inkomstskattelagstiftningen skall bli över-skådlig och språkligt moderniserad. Det är fråga om en omfattande lag-teknisk bearbetning. Materialet har redigerats om och bearbetats språk-ligt. Lagen är indelad i 12 avdelningar med sammanlagt 66 kapitel. Måletmed det språkliga arbetet har varit att förenkla meningsbyggnaden ochmodernisera uttryckssätten.

Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med en kort sammanfattning av hur skatterätten som sådan ser ut. Sedan går jag igenom de aktuella reglerna lite närmare och avslutar med ett råd på hur du kan gå vidare.

Hur länge måste man äga en bostadsrätt för att få göra avdrag?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Måste man deklarera en förlust?

Du är väl försiktig när du hjälper en vän eller bekant med pengar till det allra nödvändigaste? Vi har trots allt skapat ett system där hjälp till de mest ekonomiskt utsatta är något fult som kan bestraffas.

VF har i ett par artiklar uppmärksammat ensamstående tvåbarnsmamman ”Mona” som lever på försörjningsstöd som nu är så lågt att hon själv inte alltid har råd att äta för att barnen ska slippa gå hungriga.

Hur mycket skatt ska jag betala bostadsrätt?

Om en bostadsrätt anses vara en privatbostadsrätt, näringsbostadsrätt eller oäkta bostadsrätt beror både på den faktiska användningen av bostaden och på egenskaperna hos bostadsföretaget (till exempel bostadsrättsföreningen). Det i sin tur påverkar hur eventuell vinst beskattas och hur du ska deklarera försäljningen.

Med privatbostad menas en bostad vars yta till mer än 50 procent används eller är avsedd att användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uppfylls inte kraven är bostaden en så kallad näringsbostadsrätt. Bedömningen av om bostadsrätten är en privatbostad eller inte görs alltid på försäljningsdagen.

En privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt måste vara en del i ett privatbostadsföretag (till exempel en äkta bostadsrättsförening), annars är det en oäkta bostadsrätt, det vill säga en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter- kapitaltillskott- andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ andel av inre reparationsfond vid köpet+ återföring av uppskovsbelopp= vinst eller förlust

Hur beskattas bostadsrätt?

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Om den sålda fastigheten är en ersättningsbostad ska vinsten vid kapitalvinstberäkningen ökas med uppskovsbeloppet.

Av kapitalvinsten på en privatbostadsfastighet ska 22/30 tas upp till beskattning och av kapitalvinsten på en näringsfastighet ska 90 % tas upp (45 kap. 33 § IL). Av kapitalförlusten vid avyttring av en privatbostadsfastighet ska 50 % dras av och av kapitalförlusten på en näringsfastighet ska 63 % dras av (45 kap. 33 § IL).

Som försäljningspris räknas det pris som avtalats mellan säljare och köpare.

Vid byte anses marknadsvärdet av den tillbytta egendomen (t.ex. en annan villa eller en bostadsrätt) som ersättning för avyttrad egendom (RÅ 1991 ref. 98).

De lån som övertas vid överlåtelse av fastighet anses normalt vara en betalning av den avtalade ersättningen för tillgången (jmf. RÅ 1950 ref. 33, RÅ 1969 ref. 32, RÅ 1982 Aa 69, RÅ 1983 1:34).

Måste gåvobrev registreras hos Skatteverket?

För att en gåva mellan makar inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder, efter det att gåvan getts över till den andre maken, ska gåvan registreras hos Skatteverket. En gåva mellan makar med ett högt värde behöver registreras för att undvika att gåvan kan komma att utmätas för gåvogivarens skulder.

För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet) till Skatteverket, gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet). Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. 

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.