:

Vad är normalt underskott av kapital?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är normalt underskott av kapital?
 2. Vad betyder underskott av kapital i deklarationen?
 3. Hur deklarerar man underskott?
 4. Hur beräknar man underskott?
 5. Vad betyder skattemässigt underskott?
 6. Vad menas med underskott på skattekontot?
 7. Hur bokför man underskott?
 8. Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?
 9. Vad händer med underskott i enskild firma?
 10. Vad är underskott av skatt?
 11. När blir underskott spärrat?
 12. Vad är ett underskott?
 13. Hur bokför jag ett negativt resultat?
 14. Måste man nollställa eget kapital?
 15. Vad är underskott i enskild firma?

Vad är normalt underskott av kapital?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vad betyder underskott av kapital i deklarationen?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

Hur deklarerar man underskott?

Vi vill inled­nings­vis upp­lysa om att sva­ret som ges är över­gri­pande och inte en rekom­men­da­tion till beslut i något enskilt fall.

Kan jag enligt GDPR begära ut upp­gif­ter om mig själv som finns i en annan per­sons ären­de­akt inom soci­al­för­valt­ning­ens verk­sam­het? Eller går soci­al­sek­re­tes­sen före, även för mina egna upp­gif­ter?

Hur beräknar man underskott?

Det är viktigt att id-kortet innehåller dina rätta personuppgifter, det vill säga de uppgifter som finns i vårt folkbokföringsregister. Du måste själv ansöka om ett nytt id-kort om du ändrar dina personuppgifter. Skatteverket skickar ingen påminnelse.

Vad betyder skattemässigt underskott?

När du är inloggad på Mina sidor kan du se ditt registerutdrag direkt. Du får en pdf som du kan ladda ner och skriva ut.

Vad menas med underskott på skattekontot?

När du söker arbete kan det vara bra att veta att vissa arbetsgivare har rätt att begära ett registerutdrag direkt från polisen när de anställer personal. I andra fall kan de be dig att visa upp ett utdrag.

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier:

Hur bokför man underskott?

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Att beställa ett utdrag ur belastningsregistret är gratis. Endast utdrag som ska användas utomlands kostar.

När du ska arbeta på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare på exempelvis en bank ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Hur mycket underskott kan man ha i enskild firma?

Person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan ha rätt till en god man/förvaltare. Ansökan görs av den enskilde själv, dennes make/sambo, närmaste släktingar eller anhöriga och inlämnas till tingsrätten i den kommun där sökanden är skriven. Anmälan kan också göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal eller avlägsna släktingar. Tingsrätten fattar beslut men Överförmyndarnämnden får tillfälle att lämna ett yttrande till tingsrätten innan beslut fattas. God man//Förvaltarskap bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan förordnas en god man eller förvaltare mot sin vilja.

Vad händer med underskott i enskild firma?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Vad är underskott av skatt?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

När blir underskott spärrat?

Koncernbidragsspärr behandlas i IL 40 kap, 18 §. De vanligaste fallen då spärren aktualiseras är när:

 • ett aktiebolag som redovisat ett underskott vid utgången av föregående beskattningsår (underskottsföretaget) köper ett annat aktiebolag eller när
 • ett aktiebolag som redovisat ett underskott vid utgången av föregående beskattningsår (underskottsföretaget) blir uppköpt av ett annat aktiebolag.

Även olika konstruktioner via mellanliggande dotterbolag kan förekomma liksom effekter av fusioner m m.

Vad är ett underskott?

Syftet med utdrag ur belastningsregistret är inte avsett för arbetsgivare att ta del av. Trots det så ökar antalet utdrag varje år från polisens belastningsregister, där de till stor andel tros användas i samband med en anställning. Anledningen bakom detta tros vara att vi i Sverige legat ett par år efter länder som USA och Storbritannien kring bakgrundskontroller vid anställning. Sverige har varit betydligt mer naiva när det kommer till eventuella säkerhetshot eller rekryteringar till känsliga roller på företaget. Allt från högt uppsatta chefer med stort ekonomiskt ansvar, till känsliga roller inom IT och säkerhet.  

Det finns inga lagar som hindrar arbetsgivaren från att kräva ett visst typ av intyg inför en rekrytering, som exempelvis utdrag ur belastningsregistret. Det är helt upp till varje företag vad de anser att en person bör visa för intyg inför en anställning.

Hur bokför jag ett negativt resultat?

Såvida ett utdrag från belastningsregistret inte är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som traditionellt efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Måste man nollställa eget kapital?

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Om det finns fler avsnitt i registret är det uppgiften med längst gallringstid som styr borttagning av andra uppgifter.

Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Vad är underskott i enskild firma?

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem: