:

Hur lång tid tar en omprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en omprövning?
 2. Hur länge kan man begära omprövning Skatteverket?
 3. Hur går en omprövning till?
 4. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 5. Kan Skatteverket ändra ett beslut?
 6. Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?
 7. Hur lång tid tar det för Skatteverket att svara?
 8. Hur länge kan Skatteverket granska deklaration?
 9. Vem kan begära omprövning?
 10. Hur lång tid innan laga kraft?
 11. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera adressändring?
 12. Vad är ett omprövningsbeslut?
 13. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 14. Vad händer om det blir fel i deklarationen?
 15. När får man besked om godkänd deklaration?

Hur lång tid tar en omprövning?

Hur mycket skatt får jag betala på mitt sparande på ett investeringssparkonto?

Skatten på ditt investeringssparkonto ska beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

Hur länge kan man begära omprövning Skatteverket?

Skatteverket ska, enligt 66 kap. 2 § första stycket SFL, ompröva sina beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna om

 • den som beslutet gäller begär omprövning
 • den som beslutet gäller eller företrädaren enligt 67 kap. 4 § SFL överklagar
 • det finns andra skäl.

När en skriftlig handling kommer in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning av ett beslut bör Skatteverket presumera att den som ärendet gäller begär omprövning så snart det finns något som tyder på att handlingen har lämnats in som en reaktion på beslutet (jfr JO 2016-07-27, 3833-2015).

Begreppet ”skattskyldig” används inte när det gäller omprövning och överklagande enligt SFL. Omprövning kan begäras av ”den som beslutet gäller”. Härigenom omfattas även den som inte är skattskyldig, t.ex. huvudmannen för en mervärdesskattegrupp (prop. 2010/11:165 s. 1071).

Den som fått ett beslut efter ett ansökningsförfarande eller liknande (t.ex. ansökan om godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 § SFL) har vanligtvis en möjlighet att ansöka på nytt eller att begära omprövning av det tidigare beslutet.

Hur går en omprövning till?

Visst har värdet på din fastighet betydelse, men värde kan betyda olika för olika människor. Det kan handla om avkastning från t ex skog, lantbruk och jakt men även om mjuka värden som rekreation, närhet till sjö och om rent känslomässiga värden. Oavsett hur vi definierar begreppet värde finns det tillfällen då det är angeläget att få fastighetens ekonomiska värde bedömt av expertis. Denna expertis finns över hela landet hos våra fastighetsvärderare.

Ofta handlar det om flera delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning. Vi har specialiserade fastighetsvärderare över hela landet och som en effekt av vår storlek och att vi finns över hela landet har vi också unik statistik att luta oss mot. Det gör oss till en pålitlig partner vid kontakter med banker och myndigheter. Vi har oftast de bästa förutsättningarna att bedöma din fastighets marknadsvärde på ett korrekt sätt. Lyssna med din fastighetsvärderare om skogen kan värderas med hjälp av ”Skogsvärdefaktorn”, en för oss ny utvecklad metod som skapar mycket bra förutsättningar för professionell värdering av din fastighet.

Visst har värdet på din fastighet betydelse, men värde kan betyda olika för olika människor. Det kan handla om avkastning från t ex skog, lantbruk och jakt men även om mjuka värden som rekreation, närhet till sjö och om rent känslomässiga värden. Oavsett hur vi definierar begreppet värde finns det tillfällen då det är angeläget att få fastighetens ekonomiska värde bedömt av expertis. Denna expertis finns över hela landet hos våra fastighetsvärderare.

Ofta handlar det om flera delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning. Vi har specialiserade fastighetsvärderare över hela landet och som en effekt av vår storlek och att vi finns över hela landet har vi också unik statistik att luta oss mot. Det gör oss till en pålitlig partner vid kontakter med banker och myndigheter. Vi har oftast de bästa förutsättningarna att bedöma din fastighets marknadsvärde på ett korrekt sätt. Lyssna med din fastighetsvärderare om skogen kan värderas med hjälp av ”Skogsvärdefaktorn”, en för oss ny utvecklad metod som skapar mycket bra förutsättningar för professionell värdering av din fastighet.

Hur många gånger kan man begära omprövning?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Kan Skatteverket ändra ett beslut?

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?

I tjänsten kan du beräkna taxeringsvärden för olika typer av fastigheter för vissa år. De fastighetstyper som är möjliga att beräkna är småhus, småhus på lantbruk, hyreshus och industri. Vill du beräkna en byggnad på en industrifastighet, kan du endast göra det för en byggnad som är avkastningsberäknad.

Tjänsten är öppen 07.00-24.00

Hur lång tid tar det för Skatteverket att svara?

Skatteverket ska, enligt 66 kap. 2 § första stycket SFL, ompröva sina beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna om

 • den som beslutet gäller begär omprövning
 • den som beslutet gäller eller företrädaren enligt 67 kap. 4 § SFL överklagar
 • det finns andra skäl.

När en skriftlig handling kommer in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning av ett beslut bör Skatteverket presumera att den som ärendet gäller begär omprövning så snart det finns något som tyder på att handlingen har lämnats in som en reaktion på beslutet (jfr JO 2016-07-27, 3833-2015).

Begreppet ”skattskyldig” används inte när det gäller omprövning och överklagande enligt SFL. Omprövning kan begäras av ”den som beslutet gäller”. Härigenom omfattas även den som inte är skattskyldig, t.ex. huvudmannen för en mervärdesskattegrupp (prop. 2010/11:165 s. 1071).

Den som fått ett beslut efter ett ansökningsförfarande eller liknande (t.ex. ansökan om godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 § SFL) har vanligtvis en möjlighet att ansöka på nytt eller att begära omprövning av det tidigare beslutet.

Hur länge kan Skatteverket granska deklaration?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror det är Skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27§ som du eftersöker. I den står att Skatteverket får ompröva ett tidigare beslut om skatt till nackdel för den som beslutet gäller (efterbeskattning), om

Vem kan begära omprövning?

Under 2021 har marknaden för skogsfastigheter varit het i hela landet. Det visar färsk statistik från Ludvig & Co Fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter. Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt som kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 535 kronor under 2021. Det innebär en uppgång på 11,3 procent sedan 2020.

I landet som helhet gick priset upp under 2021 och uppgången var procentuellt sett störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. I mellersta och norra Sverige steg priserna med 9,4 respektive 10 procent vilket innebär att skogsmark i mellersta Sverige kostade 540 kronor och i norra Sverige 333 kronor per skogskubikmeter.

Hur lång tid innan laga kraft?

Taxeringsvärdet beräknas genom att Skatteverket tar 2 år gamla uppgifter över bostadsförsäljningar som skett i ett visst område. Dessa uppgifter använder man för att räkna fram ett index/en prisnivå för det specifika området. Med hjälp av det indexet sätter de ett taxeringsvärde på de olika fastigheterna som finns i området. Det ger ett underlag till Skatteverket som de använder för att beräkna fastighetsskatten/fastighetsavgiften för områdets alla fastigheter och hus.

Tanken är att taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet men det ger väldigt sällan en korrekt bild av det nuvarande marknadsvärdet på fastigheter.

Taxeringsvärdet skall inte blandas ihop med marknadsvärdet (vad fastigheten verkligen är värd)

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera adressändring?

Om du äger eller funderar på att köpa en fastighet så har du säkert kommit i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Men hur skiljer sig egentligen taxeringsvärde från priset eller marknadsvärde? I den här guiden reder vi ut vanliga frågor kring ämnet!

Vad är ett omprövningsbeslut?

I dag den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om du äger eller funderar på att köpa en fastighet så har du säkert kommit i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Men hur skiljer sig egentligen taxeringsvärde från priset eller marknadsvärde? I den här guiden reder vi ut vanliga frågor kring ämnet!

Vad händer om det blir fel i deklarationen?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

När får man besked om godkänd deklaration?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.